Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Karta Nauczyciela
Mapa strony
Mapa strony
karta nauczyciela / prawo oświatowe

Karta Nauczyciela

Prawo oświatowe
Portal dla nauczycieliA A A separator Poleć znajomemu    Wydrukuj separator   Strona główna  separator
Kuratoria Oświaty
Kuratoria Oświaty

Karta Nauczyciela

Stan prawny: marzec 2015r.
Tekst jednolity karty nauczyciela

Linki sponsorowane
?>

Awans zawodowy nauczycieli

Art. 9a.

1. Ustala się stopnie awansu zawodowego nauczycieli:

2. Osoba nieposiadająca stopnia awansu zawodowego z dniem nawiązania stosun-ku pracy w szkole uzyskuje stopień nauczyciela stażysty, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. nauczyciele akademiccy legitymujący się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole wyższej lub osoby posiadające co najmniej pięcioletni okres pracy i znaczący dorobek zawodowy uzyskują z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole stopień nauczyciela kontraktowego, z zastrzeżeniem ust. 4.

[4. nauczyciele akademiccy, posiadający stopień naukowy oraz legitymujący się co najmniej 3-letnim okresem pracy w szkole wyższej, z dniem nawiązania stosunku pracy w zakładzie kształcenia nauczycieli lub kolegium pracowników służb społecznych uzyskują stopień nauczyciela mianowanego.]

<4. Nauczyciele akademiccy, posiadający stopień naukowy oraz legitymujący się co najmniej 3-letnim okresem pracy w szkole wyższej, z dniem nawiązania stosunku pracy w kolegium pracowników służb społecznych uzyskują stopień nauczyciela mianowanego.>

Nowe brzmienie ust. 4 w art. 9a wejdzie w życie z dn. 1.10.2016 r . (Dz. U. z 2015 r . poz. 1198).

Art. 9b.

1. Warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 i 3, odbycie stażu, z zastrzeżeniem art. 9e ust. 1–3, zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela, o której mowa w art. 9c ust. 6, oraz:

2. Komisje kwalifikacyjne lub egzaminacyjne, o których mowa w ust. 1, przeprowadzają odpowiednio postępowania kwalifikacyjne lub egzaminacyjne na wniosek nauczyciela skierowany odpowiednio do dyrektora szkoły lub właściwego organu, o którym mowa w ust. 4 pkt 2–4.

3. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, właściwy organ, o którym mowa w ust. 4, wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.

3a. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, właściwy organ, o którym mowa w ust. 4, wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

4. Nauczycielom spełniającym warunki, o których mowa w ust. 1, oraz nauczycielom zatrudnionym w trybie art. 9a ust. 3 lub 4, w drodze decyzji administracyjnej, stopień awansu zawodowego nadaje:

5. Akt nadania stopnia awansu zawodowego zawiera w szczególności: nazwę komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej, numer i datę wydania zaświadczenia o uzyskaniu akceptacji lub zdaniu egzaminu, stopień awansu zawodowego, a także informację o poziomie wykształcenia nauczyciela. W przypadku uzyskania stopnia awansu zawodowego z mocy prawa albo w sposób określony w art. 9a ust. 3 lub 4 akt nadania stopnia awansu zawodowego nie zawiera odpowiednio nazwy komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej, numeru i daty wydania zaświadczenia o akceptacji lub zdaniu egzaminu.

6. W przypadku niespełnienia przez nauczyciela warunków, o których mowa w ust. 1, dyrektor szkoły lub właściwy organ, o którym mowa w ust. 4 pkt 2–4, odmawia nauczycielowi, w drodze decyzji administracyjnej, nadania stopnia awansu zawodowego.

7. Organami wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach, o których mowa w ust. 4 pkt 1–3 oraz ust. 6, są odpowiednio:

Art. 9c.

1. Staż, z zastrzeżeniem ust. 2, trwa w przypadku ubiegania się o awans na stopień:

2. Nauczyciel kontraktowy lub nauczyciel mianowany posiadający co najmniej stopień naukowy doktora może ubiegać się o uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego po odbyciu stażu trwającego rok i 9 miesięcy. Dyrektor szkoły może nauczycielowi kontraktowemu, który uzyskał awans w sposób określony w art. 9a ust. 3 i ubiega się o uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego, skrócić staż do roku i 9 miesięcy.

3. W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania, o których mowa w art. 9g ust. 10. Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji tego planu.

3a. Nauczycielowi mianowanemu, ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, za spełnienie odpowiednich wymagań, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 9g ust. 10, uznaje się także jego odpowiedni dorobek zawodowy ze szczególnym uwzględnieniem okresu od dnia uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.

4. Nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna, z tym że w przedszkolach, szkołach i placówkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, opiekunem nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego może być również nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze.

5. Zadaniem opiekuna stażu, o którym mowa w ust. 4, jest udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego nauczyciela, oraz opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

6. Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania, o którym mowa w ust. 3, z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, dyrektor szkoły:

7. Rada rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela. Nieprzedstawienie opinii rady rodziców nie wstrzymuje postępowania, o którym mowa w ust. 6.

8. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela może być pozytywna lub negatywna. Ocena sporządzana jest na piśmie i zawiera uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości wniesienia odwołania.

9. Od oceny dorobku zawodowego nauczycielowi służy odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny rozpatruje odwołanie w terminie 21 dni. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela ustalona przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest ostateczna.

10. W przypadku niedotrzymania przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny terminu rozpatrzenia odwołania, o którym mowa w ust. 9, nauczyciel jest dopuszczony odpowiednio do rozmowy kwalifikacyjnej, o której mowa w art. 9b ust. 1 pkt 1, egzaminu, o którym mowa w art. 9b ust. 1 pkt 2, lub może się ubiegać o akceptację komisji, o której mowa w art. 9b ust. 1 pkt 3.

11. W przypadku gdy ostateczna ocena dorobku zawodowego nauczyciela jest negatywna, ponowna ocena dorobku może być dokonana po odbyciu, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, jednego dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy.

Art. 9d.

1. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku.

2. W przypadku nawiązania stosunku pracy po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, nauczyciel nie rozpoczyna stażu do końca tego roku szkolnego.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również do dodatkowego stażu, o którym mowa w art. 9c ust. 11 i art. 9g ust. 8.

4. Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat, a nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego.

5. W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

6. Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany mogą przerwać staż na swój wniosek w każdym czasie. W przypadku ponownego rozpoczęcia stażu odbywają staż w pełnym wymiarze.

7. Nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy składają wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Nauczyciel mianowany może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. W przypadku niedotrzymania terminów złożenia wniosków nauczyciele ci obowiązani są do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

8. Dyrektor szkoły corocznie, w arkuszu organizacyjnym szkoły, o którym mowa w odrębnych przepisach, podaje liczbę nauczycieli, w podziale na stopnie awansu zawodowego, przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych w roku szkolnym, którego dotyczy dany arkusz organizacyjny, oraz wskazuje terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.

9. nauczyciele skierowani do pracy za granicą w celu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w środowiskach polonijnych po powrocie do pracy w polskiej szkole mogą złożyć wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania egzaminacyjnego o awans na stopień nauczyciela mianowanego lub postępowania kwalifikacyjnego o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego po odbyciu stażu w wymiarze rok i 9 miesięcy.

Art. 9e.

1. Dyrektor szkoły posiadający na tym stanowisku nieprzerwany okres pracy wynoszący co najmniej 3 lata, a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora co najmniej 2 lata oraz legitymujący się wyróżniającą oceną pracy, może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego po upływie 4 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego, a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora po upływie 3 lat.

2. Nauczyciel mianowany, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1, zatrudniony na stanowisku, na którym wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, posiadający nieprzerwany okres pracy na tym stanowisku co najmniej 3 lata, a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora co najmniej 2 lata, może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego po upływie 4 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego, a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora po upływie 3 lat.

3. Nauczyciel urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 2 pkt 3, posiadający okres urlopowania lub zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy trwający nieprzerwanie co najmniej 3 lata, może odpowiednio złożyć wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego o awans na stopień nauczyciela mianowanego lub wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego odpowiednio po upływie 5 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego i po upływie 4 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

4. nauczyciele, którzy w danym roku szkolnym przestali zajmować stanowisko dyrektora szkoły, przestali być zatrudnieni na stanowisku, na którym wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, oraz nauczyciele mianowani, pełniący z wyboru funkcje związkowe, którzy przestali w danym roku szkolnym korzystać z urlopu lub zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, mogą złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego po odbyciu stażu w wymiarze rok i 9 miesięcy, o ile staż rozpoczęli z dniem 1 września roku szkolnego następującego bezpośrednio po tym roku szkolnym.

5. Jeżeli w okresie stażu nauczycielowi powierzono stanowisko dyrektora szkoły, zatrudniono go na stanowisku, na którym wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, urlopowano go lub zwolniono z obowiązku świadczenia pracy, do nieprzerwanego okresu, o którym mowa w ust. 1–3, zalicza się okres odbytego stażu.

Art. 9f.

1. Nauczycielowi, który w trakcie pracy zawodowej uzyskał wyższy poziom wykształcenia niż określony w akcie nadania stopnia awansu zawodowego, dyrektor szkoły lub określony organ, o którym mowa w art. 9b ust. 4 pkt 2–4, wydaje na wniosek nauczyciela nowy akt nadania odpowiedniego stopnia awansu zawodowego, uwzględniający uzyskany poziom wykształcenia.

2. Nauczycielowi kontraktowemu i nauczycielowi mianowanemu, którzy w okresie trwania stażu zmienili miejsce zatrudnienia, do stażu, o którym mowa w art. 9c ust. 1 pkt 2, zalicza się okres dotychczas odbytego stażu, jeżeli podjęli zatrudnienie w szkole nie później niż 3 miesiące po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymali pozytywną ocenę dorobku zawodowego.

3. Ocenę, o której mowa w ust. 2, uwzględnia się przy dokonywaniu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres całego stażu.

Art. 9g.

1. Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego powołuje dyrektor szkoły. W skład komisji wchodzą:

2. Komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuje organ prowadzący szkołę. W skład komisji wchodzą:

3. Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego powołuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny. W skład komisji wchodzą:

4. W pracach komisji, o których mowa w ust. 1–3, o ile nie wchodzi w ich skład, może brać również udział w charakterze obserwatora przedstawiciel organu prowadzącego szkołę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

5. Na wniosek nauczyciela w skład komisji, o których mowa w ust. 1–3, wchodzi przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego.

5a. Przedstawiciela związku zawodowego wskazuje właściwy organ statutowy związku.

6. Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli mianowanych, o których mowa w art. 9e ust. 2, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego powołuje w przypadku nauczycieli zatrudnionych w:

6a. W skład komisji kwalifikacyjnej, o której mowa w ust. 6, wchodzą:

Przepisy ust. 5 i 5a stosuje się odpowiednio.

7. Komisję egzaminacyjną lub kwalifikacyjną dla nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 3, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego lub nauczyciela dyplomowanego powołuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

7a. W skład komisji, o której mowa w ust. 7, wchodzą:

Przepisy ust. 5 i 5a stosuje się odpowiednio.

8. Nauczyciel, który nie uzyskał akceptacji lub nie zdał egzaminu odpowiednio przed komisjami, o których mowa w ust. 1–3, może ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego po odbyciu, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy, z tym że:

8a. nauczyciele, o których mowa w art. 9e ust. 1–3, którzy nie uzyskali akceptacji lub nie zdali egzaminu, mogą ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego po upływie roku.

9. Komisja kwalifikacyjna lub egzaminacyjna wydaje nauczycielowi zaświadczenie odpowiednio o akceptacji lub zdaniu egzaminu. Rejestr wydanych zaświadczeń prowadzi odpowiednio dyrektor szkoły lub organ, który powołał komisję.

10. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, Ministrem Obrony Narodowej i Ministrem Sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia:

– uwzględniając potrzebę stopniowania i różnicowania wymagań stawianych nauczycielom na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz potrzebę prawidłowego przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych.

11. Listę ekspertów prowadzi minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

11a. Na listę ekspertów może być wpisana osoba, która:

11b. W przypadku osoby spełniającej warunek, o którym mowa w ust. 11a pkt 5 lit. c, lub warunek, o którym mowa w ust. 11a pkt 5 lit. d, wpis na listę ekspertów następuje odpowiednio po akceptacji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

11c. Skreślenie z listy ekspertów następuje:

11d. Wpis na listę ekspertów, odmowa wpisu oraz skreślenie z listy następuje w drodze decyzji administracyjnej ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

12. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, Ministrem Obrony Narodowej i Ministrem Sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia, ramowy program szkolenia kandydatów na ekspertów, sposób prowadzenia listy ekspertów, tryb wpisywania i skreślania ekspertów z listy, uwzględniając w szczególności podstawowe treści programowe szkolenia i minimalny wymiar godzin szkolenia, a także dokumenty wymagane od osób ubiegających się o wpis na listę ekspertów oraz zakres danych objętych wpisem na listę.

Art. 9h.

1. Nadzór nad czynnościami podejmowanymi w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego przez:

2. Czynności, o których mowa w ust. 1, podjęte z naruszeniem przepisów ustawy, przepisów o kwalifikacjach nauczycieli lub przepisów wydanych na podstawie art. 9g ust. 10 są nieważne. Nieważność czynności stwierdza, w drodze decyzji administracyjnej, odpowiednio organ sprawujący nadzór pedagogiczny lub właściwy minister.

Art. 9i.

1. Nauczycielowi dyplomowanemu, posiadającemu co najmniej 20-letni okres pracy w zawodzie nauczyciela, w tym co najmniej 10-letni okres pracy jako nauczyciel dyplomowany, oraz znaczący i uznany dorobek zawodowy, na wniosek Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty może być nadany przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania tytuł honorowy profesora oświaty.

1a. Członków Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

2. Wnioski do Kapituły o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty składa organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z właściwymi ministrami określi, w drodze rozporządzenia, sposób powoływania i odwoływania członków Kapituły, tryb jej pracy i sposób obsługi administracyjno-biurowej, kryteria dokonywania oceny dorobku zawodowego nauczyciela zgłoszonego do nadania tytułu honorowego profesora oświaty, sposób i tryb składania wniosków o nadanie tego tytułu, uwzględniając w szczególności niezawisłość Kapituły w rozpatrywaniu wniosków oraz dokonanie wszechstronnej oceny dorobku zawodowego nauczyciela.

Większe okno
KomentarzGość
2014-06-25 18:52:58
Odpowiedzi: 1
właśnie skończyłam staż i mam tytuł nauczyciela kontraktowego, wg ustawy do rozpoczęcie mianowania muszę odczekać 2 lata. Czy jeżeli w tym okresie urodzę ten czas się przedłuża o okres w którym byłam na macierzyńskim?
Odpowiedzi (1):
Zbigniew Gubala
2014-06-27 14:05:46
Skończyłem Zootechnikę + Doktorat nauk rolniczych, zdałem egzamin z Toefla (znajomość angielskiego do podjęcia dalszych studiów w USA). Zdobyłem 513 pkt, jednak do nauczania języka angielskiego w Polsce potrzeba 550 pkt. Mimo to zatrudniono mnie w Gimnazjum, gdzie przepracowałem jako nauczyciel języka angielskiego 8 lat i otrzymałem tytuł nauczyciela kontraktowego w 2007 roku. Czy można mi cofnąć tytuł n. kontraktowego z uwagi na nie uzyskanie 550 pkt?
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2014-06-27 13:58:55
Odpowiedzi: 0
Skończyłem Zootechnikę + Doktorat, zdałem egzamin z Toefla (znajomość angielskiego do podjęcia dalszych studiów w USA). Zdobyłem 513 pkt, jednak do nauczania języka angielskiego w Polsce potrzeba 550 pkt. Mimo to zatrudniono mnie w Gimnazjum, gdzie przepracowałem 8 lat, otrzymałem tytuł nauczyciela kontraktowego w 2007 roku. Czy można mi cofnąć tytuł n. kontraktowego z uwagi na nie uzyskanie 550 pkt?
KomentarzZbigniew Gubala
2014-06-27 14:00:24
Odpowiedzi: 0
Skończyłem Zootechnikę + Doktorat, zdałem egzamin z Toefla (znajomość angielskiego do podjęcia dalszych studiów w USA). Zdobyłem 513 pkt, jednak do nauczania języka angielskiego w Polsce potrzeba 550 pkt. Mimo to zatrudniono mnie w Gimnazjum, gdzie przepracowałem 8 lat, otrzymałem tytuł nauczyciela kontraktowego w 2007 roku. Czy można mi cofnąć tytuł n. kontraktowego z uwagi na nie uzyskanie 550 pkt?
KomentarzGość
2014-06-27 16:01:14
Odpowiedzi: 0
Od 2 września 2013 r. do 27 czerwca 2014 r. zatrudniłam nauczycielkę na zastępstwo. Nauczycielka w tym czasie odbywała staż na nauczyciela kontraktowego, który zakończyła pozytywną oceną dorobku zawodowego. Czy mogę przeprowadzić w takiej sytuacji rozmowę kwalifikacyjną, skoro nauczyciel nie pozostaje już w stosunku pracy? Czy mogę wydać jej akt nadania stopnia awansu zawodowego?

KomentarzGość
2014-06-30 12:44:04
Odpowiedzi: 1
witam, w roku szkolnym 2013/14 bylam zatrudniona w szkole na stanowisku nauczyciela jezyka angielskiego (na zastepstwo) uzyskalam tytul nauczyciela kontraktowego. Do listopada 2014 bede dalej zatsepowac nauczyciela jezyka angielskiego. W miedzyczasie bede robic podyplomowke z logopedii, by miec w szkole etat. Czy bez dyplomu z logopedii moge miec prace na czas nieokreslony?
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-08-20 12:26:27
Raczej nie, bo masz umowę na zastepstwo, wiec nie istnieja warunku które pozwalaja cie zatrudnić na czas nieokreslony. Gdy tamten nauczyciel wróci nie będziesz miec etatu? prawda?
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2014-07-07 01:20:38
Odpowiedzi: 0
czy na stopień nauczyciela kontraktowego trzeba powiadomić kuratorium o dacie awansu
KomentarzGość
2014-08-11 12:37:18
Odpowiedzi: 1
Witam, mam pytanie: odbyłam staż w szkole podstwowej na nauczyciela kontraktowego, w między czasie zaszłam w ciążę, w zwiazku z tym staż przedłużył mi się do 9 lipca ( ze względu na 1 dłuższe zwolnienie). od lipca jestem juz na ciągłym zwolnieniu. Pani w sekretariacie właśnie mnie poinformowała , że będąc na zwolnieniu nie mogę złożyć wniosku o postepowanie kwalifikacyjne i staż mi przepadnie, gdyż rozmowa musi się odbyc w roku ukonczenia stazu. Czy to prawda, że na zwolnieniu przepada m ozliwosc ukonczenia stazu???
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-08-20 12:33:30
tak i nie , ponieważ będąc na zwolnieniu nie możesz podejmować takich czynności, wydaje mi się że staż zostanie przesunięty o to zwolnienie i dopiero jak złożysz wniosek i dostaniesz ocenę to musisz się w roku wyrobić z awansem, to też zależy od terminu porodu,musi to byc rok kalendarzowy,
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2014-08-21 11:25:03
Odpowiedzi: 2
Pytanie - jedno z licznych, ale ważnych, na które jednak nie znalazłam odpowiedzi. Akt mianowania na nauczyciela otrzymałam w roku 1993 i pracowałam w tym zawodzie. Jednak od września 1999r. do grudnia 2008 r. nie pracowałam jako nauczycielka. Przy ponownym zatrudnieniu od 2008 r., potem w 2009 r. nakazano mi ponownie odbywać staż, obecnie jestem nauczycielem kontraktowym. Znajomy w podobnej sytuacji w bieżącym roku wraca do zawodu nauczyciela, ale nie utracił uprawnień i zostaje zatrudniony jako nauczyciel mianowany. Czytam w nowych artykułach, że awans zawodowy dostaje się dożywotnio i nie można go stracić niezależnie od długości przerwy w świadczeniu pracy (Podstawa prawna:
art. 1 ust. 1 pkt 1, pkt 2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674), dlaczego więc ja straciłam? Jestem wobec tego nauczycielem kontraktowym czy mianowanym? Proszę o precyzyjną odpowiedź, wiele osób - jak widzę - pyta o ten problem, ale konkretów brak. Musimy sprawę zgłosić naszym dyrektorom, ale musimy mieć solidne poparcie prawne.
Odpowiedzi (2):
Gość
2014-08-22 10:30:20
Niestety, precyzyjnej odpowiedzi nie będzie, najlepiej jak zadzwonisz do kuratorium lub ministerstwa, bo to rzeczywiście dziwna sytuacja.
Gość
2014-08-22 10:52:24
na stronie
http://e-prawnik.pl/porady-prawne/prawo-pracy/kontynuacja-uprawnien-nauczyciela.html

jest odpowiedź, rzeczywiście traci się uprawnienia po 5 latach pracy poza szkolnictwem
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2014-08-25 19:46:38
Odpowiedzi: 0
Od 1 września rozpoczynam pracę i składam wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego. Umowa będzie obowiązywałam do końca czerwca 2015r. Na czas wakacji będę bezrobotna, a od września 2015r. ponownie rozpocznę pracę. Czy rozpoczęty staż będzie ważny?
KomentarzGość
2014-08-25 23:00:56
Odpowiedzi: 0
Od 1.09.2014r. rozpoczynam staż na nauczyciela mianowanego. Mam wykształcenie wyższe magisterskie z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i studia podyplomowe z zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Pracuję w przedszkolu 3,5roku. Czy będą na stażu na nauczyciela mianowanego powinnam podjąć studia podyplomowe w celach dakształcania się?
KomentarzGość
2014-08-29 16:33:19
Odpowiedzi: 2
PROSZĘ O POMOC!!!Jestem zatrudniona w 3 szkołach. W szkole podst. na 10 godzin (zastępstwo) od 2.09.2014-26.06.2015r., w gimnazjum na 10 godzin (zastępstwo) od 02.09.2014- 26.06.2015r. i w innej szkole podst. w wymiarze 4 godzin od 01.09.2014r. do 31.08.2015r. Czy w którejkolwiek z tych szkół mogę rozpocząć awans na nauczyciela kontraktowego? w opisanych pierwszych 2 szkolach mi tego odmówiono
Odpowiedzi (2):
Gość
2014-09-02 09:58:17
możesz robić w każdej z tych trzech szkół staż na nauczyciela kontraktowego i awans ponieważ spełniasz warunek (Jesteś zatrudniona na minimum 0,5 etatu w szkole od 1 września na 9 miesięcy, a staż można nawet rozpocząć najpóźniej 14 września)
Gość
2014-09-10 11:49:50
A mnie się wydaje, że nie możesz, bo umowa musi być do końca sierpnia, czyli na rok szkolny. W przypadku ostatniej szkoły nie masz wymaganej liczby godzin :( Pozdrawiam
Dodaj odpowiedź
KomentarzBożena
2014-09-01 16:13:55
Odpowiedzi: 0
proszę o informację czy nauczyciel przebywający do 20.10.2014 r. na urlopie rodzicielskim może 01.09.2014r. ( do 14.09) złożyć wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień n-la dyplomowanego
KomentarzJoanna
2014-09-02 13:48:11
Odpowiedzi: 1
w dniu 1.09. 2012 rozpoczęłam staż na nauczyciela mianowanego, jednak w międzyczasie zaszłam w ciążę i od maja 2013 miałam zwolnienie L4 (ze względu na ciążę zagrożoną) a później urlop macierzyński i rodzicielski które kończą się w listopadzie. Przysługuje mi jeszcze urlop uzupelniający (za 2 lata wakacji i 1 ferie) gdzieś do marca. Czy nadal będę mogła kontynować staż, czy musze go rozpoczynać od poczatku?
Odpowiedzi (1):
Olga
2014-09-10 11:58:49
Niestety, będziesz musiała zacząć od nowa, ponieważ przerwa w stażu może wynosić maksymalnie 12 miesięcy
Dodaj odpowiedź
Komentarzligia
2014-09-02 20:50:47
Odpowiedzi: 3
Witam,
Od 1 września 2013 roku do 31 sierpnia pracowałam w technikum na stanowisku nauczyciela 0.70 etatu i zrobiłam stopień stażysty. Od 1 września 2014 roku otrzymałam umowę w szkole na czas nieokreślony też na 0.70 etatu jako nauczyciel kontraktowy. Moje pytanie jest takie jak długo mam pracować aby rozpocząć kolejny stopień awansu zawodowego? Dziękuję i pozdrawiam,
Odpowiedzi (3):
Gość
2014-09-03 19:51:30
2 lata i 9 miesięcy.
Warto przed awansem nauczyć się czytania ze zrozumieniem.
Gość
2014-09-10 11:55:59
Czytania ze zrozumieniem powinien nauczyc się również mój przedmówca.
Droga Ligio, musisz minąć 2 lata, aby mogła zacząć kolejny staż. Który trwa właśnie 2 lata i 9 miesięcy.
Gość
2014-09-10 11:56:34
Czytania ze zrozumieniem powinien nauczyć się również mój przedmówca.
Droga Ligio, musi minąć 2 lata, abyś mogła zacząć kolejny staż. Który trwa właśnie 2 lata i 9 miesięcy.
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2014-09-05 09:55:59
Odpowiedzi: 0
od 01.09.2014 rozpoczynam pracę w dwóch szkołach w wymiarze 10/25 etatu( każda, czyli łącznie 10/25). Rozpoczynam awans na stopień nauczyciela kontraktowego w dwóch placówkach. W której z nich dyrektor ma wyznaczyć mojego opiekuna stażu?
KomentarzGość
2014-09-06 10:19:45
Odpowiedzi: 0
witam, proszę o informację czy do rozpoczęcia stażu na nauczyciela mianowanego potrzeba przepracować w szkole co najmniej 2 lata bez przerwy, czy okres dwóch lat można skumulować poprzez pracę np. na umowę na rok, pół roku i pół roku. czy pomiędzy tymi okresami może być przerwa w której nauczyciel w ogóle nie pracuje? czy wymiar godzin musi wynosić minimum pół etatu?
KomentarzGość
2014-09-07 23:39:46
Odpowiedzi: 0
Jestem nauczycielem dyplomowanym pracującym w gimnazjum. Za zgoda Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego na wniosek dyrektora szkoły muzycznej prowadzę 2 godziny zajęc teatralnych i zatrudniono mnie jako nauczyciela stazystę.Czy szkoły muzyczne nie respektują stopnia awansu.wydaje mi się ,że akt nadania jest uznawany w e wszystkich placówkach?
KomentarzGość
2014-09-10 15:22:18
Odpowiedzi: 0
Ukończyłam staż, potem pracowałam rok w zawodzie, w kolejnym roku szkolnym z powodu choroby poszłam na 8 miesięczne zwolnienie. Kolejny rok spędziłam w domu z powodu braku pracy. Teraz od 1 września 2014 roku zatrudniono mnie na zastępstwo do 30 .06. 2014 roku. Czy w takim przypadku mogę rozpocząć awans na nauczyciela kontraktowego?
KomentarzMałgorzata
2014-09-13 19:07:12
Odpowiedzi: 0
Uzyskałam tytuł dr w toku trzyletnich studiów doktoranckich. Na każdym roku w ramach godzin dydaktycznych prowadziłam zajęcia ze studentami. Jednak nie otrzymywałam wynagrodzenia za pracę. Czy przysługuje mi status nauczyciela mianowanego?
.
KomentarzMila
2014-09-17 18:46:41
Odpowiedzi: 0
Skończyłam staż na nauczyciela dyplomowanego 3 lata temu. W tym roku mam ostania szanse na egzamin, czy mogę do niego przystąpić będę a na zwoleniu lekarskim ( zagrożona ciąża)
KomentarzEwka
2014-09-20 20:08:57
Odpowiedzi: 0
Według rozporządzenia o awansie zawodowym, nauczyciel kontraktowy powinien złożyć wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego w ciągu 14 dni od rozpoczęcia zajęć wraz z projektem planu rozwoju zawodowego. Co jednak jeśli nauczyciel złożył wniosek 8 września a projekt rozwoju zawodowego 18 września? Jak taką sytuację traktować? Czy w tym układzie dyrektor powinien przyjąć wniosek wraz z projektem - przyjmując datę złożenia wniosku, czy też nie powinien wyrazić zgody na rozpoczęcie stażu.
KomentarzGość
2014-09-27 15:03:53
Odpowiedzi: 0
W 2007r podpisano ze mna umowe na czas nieokreslony. Jestem nauczycielem kontraktowym, od 4 lat jestem na urlopie wychowawczym i planowalam jeszcze kolejny urlop z racji urodzenia drugiego dziecka. Czy wracajac do pracy po 8 latach wracam jako stazysta?
KomentarzGość
2014-11-12 16:05:14
Odpowiedzi: 0
czy będąc na zwolnieniu L4 (wypadek w pracy) mogę przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego (egzaminu) na nauczyciela mianowanego
KomentarzGość
2015-02-03 17:16:45
Odpowiedzi: 0
Witam. We wrześniu 2012 roku rozpoczęłam staż na stopień nauczyciela dyplomowanego. Od 15 grudnia 2013 do 31 listopada 2014 byłam na urlopie na poratowanie zdrowia. Obecnie kontynuuję staż, ale mój dyrektor twierdzi że muszę napisać nowy plan rozwoju zawodowego. Wydaje mi się to nielogiczne. Przecież moja przewa trwała mniej niż rok. Czy powinnam napisać nowy plan? A może pisze się aneks?. Proszę o pomoc
KomentarzEdyta
2015-03-02 07:59:15
Odpowiedzi: 0
Witam. Czy robiąc staż na nauczyciela kontraktowego muszę oddawać dyrektorowi sprawozdania cząstkowe
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 
 

Do góry
kuratorium pomorskie kuratorium zachodniopomorskie kuratorium warmińsko-mazurskie kuratorium podlaskie kuratorium mazowieckie kuratorium kujawsko-pomorskie kuratorium wielkopolskie kuratorium lubuskie kuratorium lubelskie kuratorium łódzkie kuratorium dolnośląskie kuratorium opolskie kuratorium śląskie kuratorium świętokrzyskie kuratorium podkarpackie kuratorium małopolskie