Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Karta Nauczyciela
Mapa strony
Mapa strony
karta nauczyciela / prawo oświatowe

Karta Nauczyciela

Prawo oświatowe
Portal dla nauczycieliA A A separator Poleć znajomemu    Wydrukuj separator   Strona główna  separator
Kuratoria Oświaty
Kuratoria Oświaty

Karta Nauczyciela

Stan prawny: wrzesień 2020r.
Tekst jednolity karty nauczyciela

Linki sponsorowane
?>

Awans zawodowy nauczycieli

Art. 9a.

1. Ustala się stopnie awansu zawodowego nauczycieli:

2. Osoba nieposiadająca stopnia awansu zawodowego z dniem nawiązania stosun-ku pracy w szkole uzyskuje stopień nauczyciela stażysty, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. nauczyciele akademiccy legitymujący się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole wyższej lub osoby posiadające co najmniej pięcioletni okres pracy i znaczący dorobek zawodowy uzyskują z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole stopień nauczyciela kontraktowego, z zastrzeżeniem ust. 4.

[4. nauczyciele akademiccy, posiadający stopień naukowy oraz legitymujący się co najmniej 3-letnim okresem pracy w szkole wyższej, z dniem nawiązania stosunku pracy w zakładzie kształcenia nauczycieli lub kolegium pracowników służb społecznych uzyskują stopień nauczyciela mianowanego.]

<4. Nauczyciele akademiccy, posiadający stopień naukowy oraz legitymujący się co najmniej 3-letnim okresem pracy w szkole wyższej, z dniem nawiązania stosunku pracy w kolegium pracowników służb społecznych uzyskują stopień nauczyciela mianowanego.>

Nowe brzmienie ust. 4 w art. 9a wejdzie w życie z dn. 1.10.2016 r . (Dz. U. z 2015 r . poz. 1198).

Art. 9b.

1. Warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 i 3, odbycie stażu, z zastrzeżeniem art. 9e ust. 1–3, zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela, o której mowa w art. 9c ust. 6, oraz:

2. Komisje kwalifikacyjne lub egzaminacyjne, o których mowa w ust. 1, przeprowadzają odpowiednio postępowania kwalifikacyjne lub egzaminacyjne na wniosek nauczyciela skierowany odpowiednio do dyrektora szkoły lub właściwego organu, o którym mowa w ust. 4 pkt 2–4.

3. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, właściwy organ, o którym mowa w ust. 4, wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.

3a. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, właściwy organ, o którym mowa w ust. 4, wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

4. Nauczycielom spełniającym warunki, o których mowa w ust. 1, oraz nauczycielom zatrudnionym w trybie art. 9a ust. 3 lub 4, w drodze decyzji administracyjnej, stopień awansu zawodowego nadaje:

5. Akt nadania stopnia awansu zawodowego zawiera w szczególności: nazwę komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej, numer i datę wydania zaświadczenia o uzyskaniu akceptacji lub zdaniu egzaminu, stopień awansu zawodowego, a także informację o poziomie wykształcenia nauczyciela. W przypadku uzyskania stopnia awansu zawodowego z mocy prawa albo w sposób określony w art. 9a ust. 3 lub 4 akt nadania stopnia awansu zawodowego nie zawiera odpowiednio nazwy komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej, numeru i daty wydania zaświadczenia o akceptacji lub zdaniu egzaminu.

6. W przypadku niespełnienia przez nauczyciela warunków, o których mowa w ust. 1, dyrektor szkoły lub właściwy organ, o którym mowa w ust. 4 pkt 2–4, odmawia nauczycielowi, w drodze decyzji administracyjnej, nadania stopnia awansu zawodowego.

7. Organami wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach, o których mowa w ust. 4 pkt 1–3 oraz ust. 6, są odpowiednio:

Art. 9c.

1. Staż, z zastrzeżeniem ust. 2, trwa w przypadku ubiegania się o awans na stopień:

2. Nauczyciel kontraktowy lub nauczyciel mianowany posiadający co najmniej stopień naukowy doktora może ubiegać się o uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego po odbyciu stażu trwającego rok i 9 miesięcy. Dyrektor szkoły może nauczycielowi kontraktowemu, który uzyskał awans w sposób określony w art. 9a ust. 3 i ubiega się o uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego, skrócić staż do roku i 9 miesięcy.

3. W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania, o których mowa w art. 9g ust. 10. Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji tego planu.

3a. Nauczycielowi mianowanemu, ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, za spełnienie odpowiednich wymagań, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 9g ust. 10, uznaje się także jego odpowiedni dorobek zawodowy ze szczególnym uwzględnieniem okresu od dnia uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.

4. Nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna, z tym że w przedszkolach, szkołach i placówkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, opiekunem nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego może być również nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze.

5. Zadaniem opiekuna stażu, o którym mowa w ust. 4, jest udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego nauczyciela, oraz opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

6. Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania, o którym mowa w ust. 3, z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, dyrektor szkoły:

7. Rada rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela. Nieprzedstawienie opinii rady rodziców nie wstrzymuje postępowania, o którym mowa w ust. 6.

8. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela może być pozytywna lub negatywna. Ocena sporządzana jest na piśmie i zawiera uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości wniesienia odwołania.

9. Od oceny dorobku zawodowego nauczycielowi służy odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny rozpatruje odwołanie w terminie 21 dni. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela ustalona przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest ostateczna.

10. W przypadku niedotrzymania przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny terminu rozpatrzenia odwołania, o którym mowa w ust. 9, nauczyciel jest dopuszczony odpowiednio do rozmowy kwalifikacyjnej, o której mowa w art. 9b ust. 1 pkt 1, egzaminu, o którym mowa w art. 9b ust. 1 pkt 2, lub może się ubiegać o akceptację komisji, o której mowa w art. 9b ust. 1 pkt 3.

11. W przypadku gdy ostateczna ocena dorobku zawodowego nauczyciela jest negatywna, ponowna ocena dorobku może być dokonana po odbyciu, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, jednego dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy.

Art. 9d.

1. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku.

2. W przypadku nawiązania stosunku pracy po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, nauczyciel nie rozpoczyna stażu do końca tego roku szkolnego.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również do dodatkowego stażu, o którym mowa w art. 9c ust. 11 i art. 9g ust. 8.

4. Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat, a nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego.

5. W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

6. Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany mogą przerwać staż na swój wniosek w każdym czasie. W przypadku ponownego rozpoczęcia stażu odbywają staż w pełnym wymiarze.

7. Nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy składają wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Nauczyciel mianowany może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. W przypadku niedotrzymania terminów złożenia wniosków nauczyciele ci obowiązani są do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

8. Dyrektor szkoły corocznie, w arkuszu organizacyjnym szkoły, o którym mowa w odrębnych przepisach, podaje liczbę nauczycieli, w podziale na stopnie awansu zawodowego, przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych w roku szkolnym, którego dotyczy dany arkusz organizacyjny, oraz wskazuje terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.

9. nauczyciele skierowani do pracy za granicą w celu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w środowiskach polonijnych po powrocie do pracy w polskiej szkole mogą złożyć wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania egzaminacyjnego o awans na stopień nauczyciela mianowanego lub postępowania kwalifikacyjnego o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego po odbyciu stażu w wymiarze rok i 9 miesięcy.

Art. 9e.

1. Dyrektor szkoły posiadający na tym stanowisku nieprzerwany okres pracy wynoszący co najmniej 3 lata, a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora co najmniej 2 lata oraz legitymujący się wyróżniającą oceną pracy, może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego po upływie 4 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego, a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora po upływie 3 lat.

2. Nauczyciel mianowany, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1, zatrudniony na stanowisku, na którym wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, posiadający nieprzerwany okres pracy na tym stanowisku co najmniej 3 lata, a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora co najmniej 2 lata, może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego po upływie 4 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego, a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora po upływie 3 lat.

3. Nauczyciel urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 2 pkt 3, posiadający okres urlopowania lub zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy trwający nieprzerwanie co najmniej 3 lata, może odpowiednio złożyć wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego o awans na stopień nauczyciela mianowanego lub wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego odpowiednio po upływie 5 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego i po upływie 4 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

4. nauczyciele, którzy w danym roku szkolnym przestali zajmować stanowisko dyrektora szkoły, przestali być zatrudnieni na stanowisku, na którym wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, oraz nauczyciele mianowani, pełniący z wyboru funkcje związkowe, którzy przestali w danym roku szkolnym korzystać z urlopu lub zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, mogą złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego po odbyciu stażu w wymiarze rok i 9 miesięcy, o ile staż rozpoczęli z dniem 1 września roku szkolnego następującego bezpośrednio po tym roku szkolnym.

5. Jeżeli w okresie stażu nauczycielowi powierzono stanowisko dyrektora szkoły, zatrudniono go na stanowisku, na którym wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, urlopowano go lub zwolniono z obowiązku świadczenia pracy, do nieprzerwanego okresu, o którym mowa w ust. 1–3, zalicza się okres odbytego stażu.

Art. 9f.

1. Nauczycielowi, który w trakcie pracy zawodowej uzyskał wyższy poziom wykształcenia niż określony w akcie nadania stopnia awansu zawodowego, dyrektor szkoły lub określony organ, o którym mowa w art. 9b ust. 4 pkt 2–4, wydaje na wniosek nauczyciela nowy akt nadania odpowiedniego stopnia awansu zawodowego, uwzględniający uzyskany poziom wykształcenia.

2. Nauczycielowi kontraktowemu i nauczycielowi mianowanemu, którzy w okresie trwania stażu zmienili miejsce zatrudnienia, do stażu, o którym mowa w art. 9c ust. 1 pkt 2, zalicza się okres dotychczas odbytego stażu, jeżeli podjęli zatrudnienie w szkole nie później niż 3 miesiące po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymali pozytywną ocenę dorobku zawodowego.

3. Ocenę, o której mowa w ust. 2, uwzględnia się przy dokonywaniu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres całego stażu.

Art. 9g.

1. Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego powołuje dyrektor szkoły. W skład komisji wchodzą:

2. Komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuje organ prowadzący szkołę. W skład komisji wchodzą:

3. Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego powołuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny. W skład komisji wchodzą:

4. W pracach komisji, o których mowa w ust. 1–3, o ile nie wchodzi w ich skład, może brać również udział w charakterze obserwatora przedstawiciel organu prowadzącego szkołę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

5. Na wniosek nauczyciela w skład komisji, o których mowa w ust. 1–3, wchodzi przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego.

5a. Przedstawiciela związku zawodowego wskazuje właściwy organ statutowy związku.

6. Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli mianowanych, o których mowa w art. 9e ust. 2, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego powołuje w przypadku nauczycieli zatrudnionych w:

6a. W skład komisji kwalifikacyjnej, o której mowa w ust. 6, wchodzą:

Przepisy ust. 5 i 5a stosuje się odpowiednio.

7. Komisję egzaminacyjną lub kwalifikacyjną dla nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 3, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego lub nauczyciela dyplomowanego powołuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

7a. W skład komisji, o której mowa w ust. 7, wchodzą:

Przepisy ust. 5 i 5a stosuje się odpowiednio.

8. Nauczyciel, który nie uzyskał akceptacji lub nie zdał egzaminu odpowiednio przed komisjami, o których mowa w ust. 1–3, może ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego po odbyciu, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy, z tym że:

8a. nauczyciele, o których mowa w art. 9e ust. 1–3, którzy nie uzyskali akceptacji lub nie zdali egzaminu, mogą ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego po upływie roku.

9. Komisja kwalifikacyjna lub egzaminacyjna wydaje nauczycielowi zaświadczenie odpowiednio o akceptacji lub zdaniu egzaminu. Rejestr wydanych zaświadczeń prowadzi odpowiednio dyrektor szkoły lub organ, który powołał komisję.

10. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, Ministrem Obrony Narodowej i Ministrem Sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia:

– uwzględniając potrzebę stopniowania i różnicowania wymagań stawianych nauczycielom na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz potrzebę prawidłowego przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych.

11. Listę ekspertów prowadzi minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

11a. Na listę ekspertów może być wpisana osoba, która:

11b. W przypadku osoby spełniającej warunek, o którym mowa w ust. 11a pkt 5 lit. c, lub warunek, o którym mowa w ust. 11a pkt 5 lit. d, wpis na listę ekspertów następuje odpowiednio po akceptacji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

11c. Skreślenie z listy ekspertów następuje:

11d. Wpis na listę ekspertów, odmowa wpisu oraz skreślenie z listy następuje w drodze decyzji administracyjnej ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

12. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, Ministrem Obrony Narodowej i Ministrem Sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia, ramowy program szkolenia kandydatów na ekspertów, sposób prowadzenia listy ekspertów, tryb wpisywania i skreślania ekspertów z listy, uwzględniając w szczególności podstawowe treści programowe szkolenia i minimalny wymiar godzin szkolenia, a także dokumenty wymagane od osób ubiegających się o wpis na listę ekspertów oraz zakres danych objętych wpisem na listę.

Art. 9h.

1. Nadzór nad czynnościami podejmowanymi w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego przez:

2. Czynności, o których mowa w ust. 1, podjęte z naruszeniem przepisów ustawy, przepisów o kwalifikacjach nauczycieli lub przepisów wydanych na podstawie art. 9g ust. 10 są nieważne. Nieważność czynności stwierdza, w drodze decyzji administracyjnej, odpowiednio organ sprawujący nadzór pedagogiczny lub właściwy minister.

Art. 9i.

1. Nauczycielowi dyplomowanemu, posiadającemu co najmniej 20-letni okres pracy w zawodzie nauczyciela, w tym co najmniej 10-letni okres pracy jako nauczyciel dyplomowany, oraz znaczący i uznany dorobek zawodowy, na wniosek Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty może być nadany przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania tytuł honorowy profesora oświaty.

1a. Członków Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

2. Wnioski do Kapituły o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty składa organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z właściwymi ministrami określi, w drodze rozporządzenia, sposób powoływania i odwoływania członków Kapituły, tryb jej pracy i sposób obsługi administracyjno-biurowej, kryteria dokonywania oceny dorobku zawodowego nauczyciela zgłoszonego do nadania tytułu honorowego profesora oświaty, sposób i tryb składania wniosków o nadanie tego tytułu, uwzględniając w szczególności niezawisłość Kapituły w rozpatrywaniu wniosków oraz dokonanie wszechstronnej oceny dorobku zawodowego nauczyciela.

Większe okno
KomentarzGość
2017-09-13 23:05:23
Odpowiedzi: 1
Witam, jestem w trakcie stażu na nauczyciela muanowanego. Rok już za mnąpo czym zaszłam w ciążę. Obecnie przebywam na urlopie macierzyńskim i do pracy wracam w lutym. Łączny czas nieobecności to rok i 4 miesiące. Wiem, że po powrocie czas stażu wydłuża się o ten rok i 4 miesiące. Ale moje pytanie brzmi: co by było gdybym wróciła do pracy i w niedługim czasie ojazałoby się, że ponownie jestem w ciąży?
Odpowiedzi (1):
Gość
2017-09-14 00:58:24
art. 9d ust. 5a KN - W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu ojcowskiego, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku gdy łączny czas nieprzerwanej nieobecności w pracy z przyczyn, o których mowa w zdaniu pierwszym oraz w ust. 5, jest dłuższy niż rok i 6 miesięcy, nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2017-09-18 08:34:38
Odpowiedzi: 0
Czy można realizować staż na nauczyciela kontraktowego przy 4 godz. dydaktycznych etyki ?
KomentarzGość
2017-09-18 20:58:44
Odpowiedzi: 0
witam. ja mam takie pytanie odnosnie wymogu przepracowania 2 lat pomiedzy uzyskaniem kontraktowego a zaczeciem stazu na mianowanego... akt nadania mam 18 czerwca a umowe mialam do 27czerwca-czy te 9 dni wlicza sie do tych 2 lat?? na dzien 1 wrzesnia 2017 brakuje mi JEDNEGO DNIA do tych 2 lat...czy np 1 wrzesnia moglby byc wliczony do tych 2 lat,a staz bym rozpoczela 2 wrzesnia??
KomentarzGość
2017-10-09 15:17:51
Odpowiedzi: 0
jestem dyrektorem ośródka rewalidacyjno wychowawczego i jednocześnie odbywałam staż na na nauczyciela kontraktowego kto dla mnie powinien być w komisji kwalifikacyjnej
KomentarzNatalia
2017-11-07 09:58:42
Odpowiedzi: 1
kiedy przypada ostateczny termin składania wniosku w sprawie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego ?
Odpowiedzi (1):
Gość
2017-12-12 16:52:35
31 października.
Niedawno tego szukałam :-)
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2017-11-28 12:30:51
Odpowiedzi: 0
Czy nauczyciel, gdy nie zda egzaminu na mianowanego, ma prawo odwołania się od decyzji komisji i do kogo?
KomentarzGość
2017-12-29 09:10:00
Odpowiedzi: 1
Od kiedy nauczyciel kontraktowy rozpoczyna dodatkowy staż w przypadku nieuzyskania akceptacji komisji kwalifikacyjnej i do kiedy musi złożyć wniosek o dodatkowy staż?
Odpowiedzi (1):
Gość
2018-01-07 15:53:00
Dodatkowy staż rozpoczyna z nowym rokiem szkolnym na swój wniosek.
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2018-01-29 20:47:32
Odpowiedzi: 0
Witam.
Jestem polonistką.Skończyłam staż na nauczyciela mianowanego.czy w czasie rocznej przerwy przed rozpoczęciem stażu na nauczyciela dyplomowanego muszę pracować jako polonista czy mogę pracować np. Na świetlicy lub w przedszkolu?
Proszę o odpowiedź.
KomentarzGość
2018-02-22 22:23:25
Odpowiedzi: 0
Zakończyłam staż na nauczyciela mianowanego w 2015,potem przebywałam na urlopie zdrowotnym ,czy mogę jeszcze złożyć wniosek o podjecie postępowania kwalifikacyjnego?
KomentarzJanusz
2018-02-26 09:15:28
Odpowiedzi: 0
Jaka jest różnica między sprawozdaniem dla Dyrektora , a sprawozdaniem do Kuratorium, w przypadku awansu na dyplomowanego . Dziękuję
KomentarzGość
2018-03-25 22:29:57
Odpowiedzi: 1
Rozpoczęłam staż na nauczyciela kontraktowego w przedszkolu we wrześniu 2017, moja dyrektor twierdzi że mam już wydłużony awans zawodowy według nowego rozporządzenia. Czy ma rację ? Na różnych stronach czytam, że prawo nie działa wstecz i staż rozpoczęty we wrześniu 2017 , a zakończony przed wrześniem 2018 działa na "starych" zasadach....
Odpowiedzi (1):
Gość
2018-04-03 10:02:33
Staż rozpoczęty przed 1 września 2018 r. a nie zakończony do tego dnia realizowany będzie na dotychczasowych zasadach.
Dodaj odpowiedź
KomentarzKasia
2018-04-30 06:40:31
Odpowiedzi: 1
2lata temu w lipcu uzyskalam st.nauczyciela kontraktowego, czy moge w sierpniu złożyć wniosek o awans na nauczyciela mianieanego i rozpocząć staz od września, czy juz musze isc nowymi zasadami?
Odpowiedzi (1):
Agata
2018-06-05 20:13:54
Mam taką samą sytuację i jestem ciekawa jak to jest to każdy twierdzi inaczej... Już sama nie wiem...
Dodaj odpowiedź
KomentarzBarbara
2018-05-02 15:51:57
Odpowiedzi: 0
Jakie dokumenty powinny się znaleźć w teczce nauczyciela ubiegającego się o awans na nauczyciela mianowanego?
KomentarzGość
2018-06-08 14:00:24
Odpowiedzi: 0
jakie dokumenty powinny się znaleźć w teczce nauczyciela ubiegającego się o awans nauczyciela kontraktowego?.
jakie są zadania opiekuna stażu?.
KomentarzMarta
2018-08-16 10:49:58
Odpowiedzi: 0
Jeśli w roku 2016 rozpoczęłam dyplomowanie i kończę w roku 2018 to czy zdaję egzamin na starych zasadach?
KomentarzGość
2018-09-05 17:06:09
Odpowiedzi: 0
czy pedagog zatrudniony do realizacji zadań w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka może ubiegać się o awans zawodowy nauczyciela
KomentarzAgata
2018-09-06 11:23:24
Odpowiedzi: 0
Witam,
czy art.9a ust.5 KN odnosi się do osób rozpoczynających pracę w szkole i wtedy z automatu może mieć nauczyciela mianowanego, czy osób już pracujących?. Jestem nauczycielem kontraktowym mam umowę na czas nieokreślony , zdobyłam tytuł doktora i mam 5-letni okres pracy w szkole wyższej czy od 1 września mogę dostać z automatu nauczyciela mianowanego czy tylko mogę rozpocząć staż na mianowanego i skrócić okres stażu na 1 rok i 9 miesięcy? Dziękuję z góry za odpowiedź.
KomentarzGość
2019-07-02 12:20:01
Odpowiedzi: 0
Witam. Mam pytanie odnośnie rozpoczęcia awansu na stopień nauczyciela mianowanego. Tytuł nauczyciela kontraktowego otrzymałam w czerwcu 2015r. ( Umowę miałam podpisana do końca sierpnia 2015r) kolejną umowę miałam na okres wrzesien 2015/ sierpień 2016r. ( W tym czasie od stycznia byłam na L4 a później na urlopie macierzyńskim) kolejną umowę miałam na okres styczeń 2017/ czerwiec 2017r. Następna umowa wrzesień 2017/sierpień 2018. ( W tym okresie od stycznia przebywałam na L4 później urlop macierzyński) . Aktualnie wiem że od września wracam do pracy. Moje pytanie brzmi.... czy mogę od września rozpocząć awansu na nauczyciela mianowanego ( według tego że zostanie skrócona ścieżka awansu.z 3 lat na 2). Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za odpowiedź
KomentarzGość
2019-07-30 15:23:04
Odpowiedzi: 0
Witam. Jestem nauczycielem mianowanym. Tytuł uzyskałam w grudniu 2017. We wrześniu 2018 poszłam na zwolnienie chorobowe z powodu komplikacji w ciąży. Następnie od kwietnia 2018 przebywałam na urlopie macierzyńskim. od września 2019 wracam do pracy. Czy mogę rozpocząć staż na nauczyciela dyplomowanego. Czynnie pracowałam 9 miesięcy, resztaprzerwy to l4 i urlop macierzyński. W karcie nauczyela mowa jest o rocznej przerwie, ale czy to musi być przerwa, w której faktycznie pracowałam. Cy można wliczyć do niej czas jaki przebywałam na zwolnieniu i urlopie?
KomentarzGość
2019-08-28 14:53:06
Odpowiedzi: 0
Witam. Od Września rozpoczynam staż na nauczyciela mianowanego. Pracuje jednocześnie w szkole wyższej nie mam tytułu doktora (tylko mgr). Czy w tej sytuacji mogę wnioskować o skrócenie stażu do roku i 9 miesięcy?
KomentarzGość
2019-08-30 00:02:10
Odpowiedzi: 0
Czy staż na mianowanie mogę rozpocząć po przepracowaniu 2 lat w szkole, czy 2 lat od uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego?
KomentarzGość
2019-09-09 21:59:33
Odpowiedzi: 1
Zostałam zatrudniona na zastępstwo w szkole podstawowej jako wychowawca pierwszej klasy. Moja umowa o pracę rozpoczyna się 1 września, kończy 31 sierpnia. To moja pierwsza praca w szkole. Miałam rozpocząć staż, ale dzisiaj zostałam poinformowana, iż stażu odbyć nie mogę, bo nie będzie on trwał 12 miesięcy. Wszędzie czytam, że musi trwać 9 miesięcy. Pogubiłam się już w tym wszystkim. Prawdą jest, że nie mogę odbyć tego stażu? Bardzo proszę o odpowiedź.
Odpowiedzi (1):
Dzastinaaa
2019-09-17 21:45:47
Witam, ja tez zaczęłam pracę 1 wrzesnia 2018 roku i jednoczesnie wtedy rozpoczął się mój staż, który miał trwać rok i 9msc (zgodnie z przepisami) po zmianie przepisów zakończyłam go 31sierpnia po 12 miesiącach pracy. Złożyłam potrzebne dokumenty i czekam na egzamin a osoby zaczynające pracę od wrzesnia 2019 roku obowiazuje staz 9msc wiec składaj dokumenty i do pracy :) Powodzenia
Dodaj odpowiedź
KomentarzJoanna
2019-09-17 23:17:12
Odpowiedzi: 0
Witam
Jestem nauczycielem mianowanym od roku. W tym roku wystąpiłam z wnioskiem do dyrektora szkoły o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego. Z wcześniejszych uprawnień, poprzedni okres stażu został mi skrócony do 1 roku i 9 miesięcy. Mam pytanie czy przysługuje mi także teraz taki sam okres stażu? Czy powinnam mieć 2 lata i 9 miesięcy?
Pozdrawiam
Joanna Kitkowska
KomentarzGość
2019-09-18 11:12:55
Odpowiedzi: 0
czy nauczyciel zatrudniony od 10.09.2019r. może odbywać staż na nauczyciela kontraktowego?
KomentarzGość
2020-08-28 11:10:10
Odpowiedzi: 0
Dzień dobry, chciałam uzyskać informację, ile czasu, po znanym egzaminie, ma dyrektor na wystawienie aktu nadania na minowanego?
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 
 

Do góry
kuratorium pomorskie kuratorium zachodniopomorskie kuratorium warmińsko-mazurskie kuratorium podlaskie kuratorium mazowieckie kuratorium kujawsko-pomorskie kuratorium wielkopolskie kuratorium lubuskie kuratorium lubelskie kuratorium łódzkie kuratorium dolnośląskie kuratorium opolskie kuratorium śląskie kuratorium świętokrzyskie kuratorium podkarpackie kuratorium małopolskie