Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Karta Nauczyciela
Mapa strony
Mapa strony
karta nauczyciela / prawo oświatowe

Karta Nauczyciela

Prawo oświatowe
Portal dla nauczycieliA A A separator Poleć znajomemu    Wydrukuj separator   Strona główna  separator
Kuratoria Oświaty
Kuratoria Oświaty

Karta Nauczyciela

Stan prawny: marzec 2017r.
Tekst jednolity karty nauczyciela

Linki sponsorowane
?>

Awans zawodowy nauczycieli

Art. 9a.

1. Ustala się stopnie awansu zawodowego nauczycieli:

2. Osoba nieposiadająca stopnia awansu zawodowego z dniem nawiązania stosun-ku pracy w szkole uzyskuje stopień nauczyciela stażysty, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. nauczyciele akademiccy legitymujący się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole wyższej lub osoby posiadające co najmniej pięcioletni okres pracy i znaczący dorobek zawodowy uzyskują z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole stopień nauczyciela kontraktowego, z zastrzeżeniem ust. 4.

[4. nauczyciele akademiccy, posiadający stopień naukowy oraz legitymujący się co najmniej 3-letnim okresem pracy w szkole wyższej, z dniem nawiązania stosunku pracy w zakładzie kształcenia nauczycieli lub kolegium pracowników służb społecznych uzyskują stopień nauczyciela mianowanego.]

<4. Nauczyciele akademiccy, posiadający stopień naukowy oraz legitymujący się co najmniej 3-letnim okresem pracy w szkole wyższej, z dniem nawiązania stosunku pracy w kolegium pracowników służb społecznych uzyskują stopień nauczyciela mianowanego.>

Nowe brzmienie ust. 4 w art. 9a wejdzie w życie z dn. 1.10.2016 r . (Dz. U. z 2015 r . poz. 1198).

Art. 9b.

1. Warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 i 3, odbycie stażu, z zastrzeżeniem art. 9e ust. 1–3, zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela, o której mowa w art. 9c ust. 6, oraz:

2. Komisje kwalifikacyjne lub egzaminacyjne, o których mowa w ust. 1, przeprowadzają odpowiednio postępowania kwalifikacyjne lub egzaminacyjne na wniosek nauczyciela skierowany odpowiednio do dyrektora szkoły lub właściwego organu, o którym mowa w ust. 4 pkt 2–4.

3. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, właściwy organ, o którym mowa w ust. 4, wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.

3a. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, właściwy organ, o którym mowa w ust. 4, wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

4. Nauczycielom spełniającym warunki, o których mowa w ust. 1, oraz nauczycielom zatrudnionym w trybie art. 9a ust. 3 lub 4, w drodze decyzji administracyjnej, stopień awansu zawodowego nadaje:

5. Akt nadania stopnia awansu zawodowego zawiera w szczególności: nazwę komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej, numer i datę wydania zaświadczenia o uzyskaniu akceptacji lub zdaniu egzaminu, stopień awansu zawodowego, a także informację o poziomie wykształcenia nauczyciela. W przypadku uzyskania stopnia awansu zawodowego z mocy prawa albo w sposób określony w art. 9a ust. 3 lub 4 akt nadania stopnia awansu zawodowego nie zawiera odpowiednio nazwy komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej, numeru i daty wydania zaświadczenia o akceptacji lub zdaniu egzaminu.

6. W przypadku niespełnienia przez nauczyciela warunków, o których mowa w ust. 1, dyrektor szkoły lub właściwy organ, o którym mowa w ust. 4 pkt 2–4, odmawia nauczycielowi, w drodze decyzji administracyjnej, nadania stopnia awansu zawodowego.

7. Organami wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach, o których mowa w ust. 4 pkt 1–3 oraz ust. 6, są odpowiednio:

Art. 9c.

1. Staż, z zastrzeżeniem ust. 2, trwa w przypadku ubiegania się o awans na stopień:

2. Nauczyciel kontraktowy lub nauczyciel mianowany posiadający co najmniej stopień naukowy doktora może ubiegać się o uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego po odbyciu stażu trwającego rok i 9 miesięcy. Dyrektor szkoły może nauczycielowi kontraktowemu, który uzyskał awans w sposób określony w art. 9a ust. 3 i ubiega się o uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego, skrócić staż do roku i 9 miesięcy.

3. W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania, o których mowa w art. 9g ust. 10. Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji tego planu.

3a. Nauczycielowi mianowanemu, ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, za spełnienie odpowiednich wymagań, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 9g ust. 10, uznaje się także jego odpowiedni dorobek zawodowy ze szczególnym uwzględnieniem okresu od dnia uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.

4. Nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna, z tym że w przedszkolach, szkołach i placówkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, opiekunem nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego może być również nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze.

5. Zadaniem opiekuna stażu, o którym mowa w ust. 4, jest udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego nauczyciela, oraz opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

6. Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania, o którym mowa w ust. 3, z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, dyrektor szkoły:

7. Rada rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela. Nieprzedstawienie opinii rady rodziców nie wstrzymuje postępowania, o którym mowa w ust. 6.

8. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela może być pozytywna lub negatywna. Ocena sporządzana jest na piśmie i zawiera uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości wniesienia odwołania.

9. Od oceny dorobku zawodowego nauczycielowi służy odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny rozpatruje odwołanie w terminie 21 dni. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela ustalona przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest ostateczna.

10. W przypadku niedotrzymania przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny terminu rozpatrzenia odwołania, o którym mowa w ust. 9, nauczyciel jest dopuszczony odpowiednio do rozmowy kwalifikacyjnej, o której mowa w art. 9b ust. 1 pkt 1, egzaminu, o którym mowa w art. 9b ust. 1 pkt 2, lub może się ubiegać o akceptację komisji, o której mowa w art. 9b ust. 1 pkt 3.

11. W przypadku gdy ostateczna ocena dorobku zawodowego nauczyciela jest negatywna, ponowna ocena dorobku może być dokonana po odbyciu, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, jednego dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy.

Art. 9d.

1. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku.

2. W przypadku nawiązania stosunku pracy po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, nauczyciel nie rozpoczyna stażu do końca tego roku szkolnego.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również do dodatkowego stażu, o którym mowa w art. 9c ust. 11 i art. 9g ust. 8.

4. Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat, a nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego.

5. W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

6. Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany mogą przerwać staż na swój wniosek w każdym czasie. W przypadku ponownego rozpoczęcia stażu odbywają staż w pełnym wymiarze.

7. Nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy składają wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Nauczyciel mianowany może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. W przypadku niedotrzymania terminów złożenia wniosków nauczyciele ci obowiązani są do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

8. Dyrektor szkoły corocznie, w arkuszu organizacyjnym szkoły, o którym mowa w odrębnych przepisach, podaje liczbę nauczycieli, w podziale na stopnie awansu zawodowego, przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych w roku szkolnym, którego dotyczy dany arkusz organizacyjny, oraz wskazuje terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.

9. nauczyciele skierowani do pracy za granicą w celu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w środowiskach polonijnych po powrocie do pracy w polskiej szkole mogą złożyć wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania egzaminacyjnego o awans na stopień nauczyciela mianowanego lub postępowania kwalifikacyjnego o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego po odbyciu stażu w wymiarze rok i 9 miesięcy.

Art. 9e.

1. Dyrektor szkoły posiadający na tym stanowisku nieprzerwany okres pracy wynoszący co najmniej 3 lata, a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora co najmniej 2 lata oraz legitymujący się wyróżniającą oceną pracy, może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego po upływie 4 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego, a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora po upływie 3 lat.

2. Nauczyciel mianowany, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1, zatrudniony na stanowisku, na którym wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, posiadający nieprzerwany okres pracy na tym stanowisku co najmniej 3 lata, a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora co najmniej 2 lata, może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego po upływie 4 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego, a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora po upływie 3 lat.

3. Nauczyciel urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 2 pkt 3, posiadający okres urlopowania lub zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy trwający nieprzerwanie co najmniej 3 lata, może odpowiednio złożyć wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego o awans na stopień nauczyciela mianowanego lub wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego odpowiednio po upływie 5 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego i po upływie 4 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

4. nauczyciele, którzy w danym roku szkolnym przestali zajmować stanowisko dyrektora szkoły, przestali być zatrudnieni na stanowisku, na którym wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, oraz nauczyciele mianowani, pełniący z wyboru funkcje związkowe, którzy przestali w danym roku szkolnym korzystać z urlopu lub zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, mogą złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego po odbyciu stażu w wymiarze rok i 9 miesięcy, o ile staż rozpoczęli z dniem 1 września roku szkolnego następującego bezpośrednio po tym roku szkolnym.

5. Jeżeli w okresie stażu nauczycielowi powierzono stanowisko dyrektora szkoły, zatrudniono go na stanowisku, na którym wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, urlopowano go lub zwolniono z obowiązku świadczenia pracy, do nieprzerwanego okresu, o którym mowa w ust. 1–3, zalicza się okres odbytego stażu.

Art. 9f.

1. Nauczycielowi, który w trakcie pracy zawodowej uzyskał wyższy poziom wykształcenia niż określony w akcie nadania stopnia awansu zawodowego, dyrektor szkoły lub określony organ, o którym mowa w art. 9b ust. 4 pkt 2–4, wydaje na wniosek nauczyciela nowy akt nadania odpowiedniego stopnia awansu zawodowego, uwzględniający uzyskany poziom wykształcenia.

2. Nauczycielowi kontraktowemu i nauczycielowi mianowanemu, którzy w okresie trwania stażu zmienili miejsce zatrudnienia, do stażu, o którym mowa w art. 9c ust. 1 pkt 2, zalicza się okres dotychczas odbytego stażu, jeżeli podjęli zatrudnienie w szkole nie później niż 3 miesiące po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymali pozytywną ocenę dorobku zawodowego.

3. Ocenę, o której mowa w ust. 2, uwzględnia się przy dokonywaniu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres całego stażu.

Art. 9g.

1. Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego powołuje dyrektor szkoły. W skład komisji wchodzą:

2. Komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuje organ prowadzący szkołę. W skład komisji wchodzą:

3. Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego powołuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny. W skład komisji wchodzą:

4. W pracach komisji, o których mowa w ust. 1–3, o ile nie wchodzi w ich skład, może brać również udział w charakterze obserwatora przedstawiciel organu prowadzącego szkołę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

5. Na wniosek nauczyciela w skład komisji, o których mowa w ust. 1–3, wchodzi przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego.

5a. Przedstawiciela związku zawodowego wskazuje właściwy organ statutowy związku.

6. Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli mianowanych, o których mowa w art. 9e ust. 2, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego powołuje w przypadku nauczycieli zatrudnionych w:

6a. W skład komisji kwalifikacyjnej, o której mowa w ust. 6, wchodzą:

Przepisy ust. 5 i 5a stosuje się odpowiednio.

7. Komisję egzaminacyjną lub kwalifikacyjną dla nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 3, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego lub nauczyciela dyplomowanego powołuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

7a. W skład komisji, o której mowa w ust. 7, wchodzą:

Przepisy ust. 5 i 5a stosuje się odpowiednio.

8. Nauczyciel, który nie uzyskał akceptacji lub nie zdał egzaminu odpowiednio przed komisjami, o których mowa w ust. 1–3, może ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego po odbyciu, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy, z tym że:

8a. nauczyciele, o których mowa w art. 9e ust. 1–3, którzy nie uzyskali akceptacji lub nie zdali egzaminu, mogą ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego po upływie roku.

9. Komisja kwalifikacyjna lub egzaminacyjna wydaje nauczycielowi zaświadczenie odpowiednio o akceptacji lub zdaniu egzaminu. Rejestr wydanych zaświadczeń prowadzi odpowiednio dyrektor szkoły lub organ, który powołał komisję.

10. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, Ministrem Obrony Narodowej i Ministrem Sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia:

– uwzględniając potrzebę stopniowania i różnicowania wymagań stawianych nauczycielom na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz potrzebę prawidłowego przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych.

11. Listę ekspertów prowadzi minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

11a. Na listę ekspertów może być wpisana osoba, która:

11b. W przypadku osoby spełniającej warunek, o którym mowa w ust. 11a pkt 5 lit. c, lub warunek, o którym mowa w ust. 11a pkt 5 lit. d, wpis na listę ekspertów następuje odpowiednio po akceptacji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

11c. Skreślenie z listy ekspertów następuje:

11d. Wpis na listę ekspertów, odmowa wpisu oraz skreślenie z listy następuje w drodze decyzji administracyjnej ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

12. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, Ministrem Obrony Narodowej i Ministrem Sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia, ramowy program szkolenia kandydatów na ekspertów, sposób prowadzenia listy ekspertów, tryb wpisywania i skreślania ekspertów z listy, uwzględniając w szczególności podstawowe treści programowe szkolenia i minimalny wymiar godzin szkolenia, a także dokumenty wymagane od osób ubiegających się o wpis na listę ekspertów oraz zakres danych objętych wpisem na listę.

Art. 9h.

1. Nadzór nad czynnościami podejmowanymi w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego przez:

2. Czynności, o których mowa w ust. 1, podjęte z naruszeniem przepisów ustawy, przepisów o kwalifikacjach nauczycieli lub przepisów wydanych na podstawie art. 9g ust. 10 są nieważne. Nieważność czynności stwierdza, w drodze decyzji administracyjnej, odpowiednio organ sprawujący nadzór pedagogiczny lub właściwy minister.

Art. 9i.

1. Nauczycielowi dyplomowanemu, posiadającemu co najmniej 20-letni okres pracy w zawodzie nauczyciela, w tym co najmniej 10-letni okres pracy jako nauczyciel dyplomowany, oraz znaczący i uznany dorobek zawodowy, na wniosek Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty może być nadany przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania tytuł honorowy profesora oświaty.

1a. Członków Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

2. Wnioski do Kapituły o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty składa organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z właściwymi ministrami określi, w drodze rozporządzenia, sposób powoływania i odwoływania członków Kapituły, tryb jej pracy i sposób obsługi administracyjno-biurowej, kryteria dokonywania oceny dorobku zawodowego nauczyciela zgłoszonego do nadania tytułu honorowego profesora oświaty, sposób i tryb składania wniosków o nadanie tego tytułu, uwzględniając w szczególności niezawisłość Kapituły w rozpatrywaniu wniosków oraz dokonanie wszechstronnej oceny dorobku zawodowego nauczyciela.

Większe okno
KomentarzGość
2015-11-13 16:38:43
Odpowiedzi: 1
Pracowałam jako nauczyciel w szkole państwowej na czas nieokreślony przez 10 lat do 2008 r, mam stopień nauczyciela dyplomowanego. Przez 6 lat mieszkałam we Wloszech ucząc na kursach doskonalenia zawodowego (ok. 150-200 godzin rocznie). Od roku pracuję w Polsce ale nie jako nauczyciel. Kiedy utracę stopień awansu zawodowego?
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-01-26 21:33:04
Nigdy. Tytuły te uzyskuje sie dozywotnio.
Dodaj odpowiedź
KomentarzPrzemek i
2015-12-07 23:51:55
Odpowiedzi: 1
Witam. Jestem nauczycielem mianowanym. Mam takie oto pytanie: czy mogę rozpocząć staż na nauczyciela dyplomowanego po okresie dłuższym niż jeden rok po mianowaniu? W Karcie Nauczyciela wyraźnie jest napisane, że można przystąpić co najmniej po roku, więc chciałbym się upewnić. Pozdrawiam. Przemek
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-01-26 21:33:55
Tak, oczywiście
Dodaj odpowiedź
KomentarzKarolina
2016-02-01 22:39:10
Odpowiedzi: 2
Witam. W maju latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014 dobywałam staż na nauczyciela mianowanego. Na początku czerwca 2014 roku musiałam iść na zwolnienie lekarskie w związku z ciążą. Urodziłam dziecko w lipcu 2014 roku i poszłam na roczny urlop macierzyński a następnie wykorzystywałam zaległy urlop wypoczynkowy, który jednak przerwałam po koniec wrześnie 2015 roku. Czy zatem muszę odbywać cały staż od początku?? czy realizuję zaległe 9 miesięcy a właściwie 10 jeśli dodać czerwiec 2014 roku, kiedy przebywałam na zwolnieniu lekarskim.Pozdrawiam Karolina
Odpowiedzi (2):
Gość
2016-02-03 22:00:53
Jeśli przerwa trwa dłużej niż rok (365 dni) to niestety zaczynasz od nowa:-(
Miałam sama taką sytuację - trzeba tego pilnować wcześniej (wystarczy jeden dzień przerwy).
Gość
2016-02-04 10:37:10
No tak ale przecież od 31 marca 2015 weszły nowe przepisy art 9d ust. 5a i można mieć 1 rok i 6 m-cy przerwy tylko zastanwiam się czy mnie to obejmie bo poszłam na urlop w lipcu 2014.
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2016-02-25 09:08:12
Odpowiedzi: 0
Jakie dokładnie dokonania zawodowe trzeba wykazać żeby otrzymać tytuł profesora oświaty i czy to organ sam wybiera czy dyrektor może podsunąć kandydaturę?
KomentarzKasia
2016-03-02 08:55:28
Odpowiedzi: 1
Posiadam stopień nauczyciela kontraktowego i zostałam wicedyrektorem szkoły. Czy prawdą jest, że w związku z objętą funkcją wicedyrektora,z urzędu staję nauczycielem mianowanym. Kadrowa placówki twierdzi, że nie.
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-03-09 15:42:24
Jaki masz staż pracy?
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2016-04-02 12:32:20
Odpowiedzi: 0
Czy mogłabym rozpocząć staż na mianowanego nie posiadając pełnych kwalifikacji? Mam przygotowanie pedagogiczne, ale nie mam wykształcenia kierunkowego, a będę miała je w grudniu.
KomentarzGość
2016-04-15 17:18:06
Odpowiedzi: 1
Witam,
w tym roku szkolnym 2015/2016, kończę staż na n-la dyplomowanego. Przez 2 pierwsze lata stażu byłam tylko n-cielem języka ang,. teraz ten rok szkolny jestem dodatkowo wicedyrektorem. Czy muszę jakoś zmienić plan rozwoju, czy bycie wicedyrektorem ująć w sprawozdaniu?
dziękuję
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-06-18 22:15:40
Witam. Powinien być aneks do planu rozwoju zawodowego , w momencie kiedy objęte zostało nowe stanowisko pracy.
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2016-04-20 08:44:55
Odpowiedzi: 0
Jestem opiekunem stażu nauczyciela kontraktowego. Czy ja jako opiekun i mój nauczyciel stażysta dokonujemy odpowiedniego sprawozdania tylko za okres stażu, czyli 2 lata i 9 miesięcy, czy projekt oceny opiekuna stażu może sięgać również 2 letniej przerwy między poszczególnymi stopniami awansu?
KomentarzGość
2016-05-16 17:19:53
Odpowiedzi: 0
wW tym roku kończę stań na nauczyciela mianowanego. Miałam w tym czasie 3 opiekunów stażu. Czy muszę mieć opinię każdego z nich?
KomentarzGość
2016-06-27 14:55:09
Odpowiedzi: 0
Czy nauczyciel stażysta po skończonym stażu, złożeniu sprawozdania może mieć rozmowę kwalifikacyjną w innej placówce?
KomentarzGość
2016-07-22 09:18:04
Odpowiedzi: 0
Dzień dobry, czy jeśli prowadzę własną działalnośc gospodarczą (języki obce) i chcę nawiązac stosunek pracy ze szkołą społeczną w oparciu o umowę 2 podmiotów gospodarczych i wystawiac faktury szkole, mogę rozpocząć staż na nauczyciela mianowanego w tejże szkole? Jestem nauczycielem kontraktowym na mocy przepisu o nauczycielach akademickich. Czy staz rozpocząłby się we wrześniu 2016 i trwał rok i 9 miesięcy? Z poważaniem, Anna Cisowska.
KomentarzGość
2016-07-28 16:04:11
Odpowiedzi: 0
Witam, czy dyrektor zatrudniony w niepublicznym przedszkolu,pełniący obowiązki nauczyciela na potrzeby placówki, może być opiekunem stażu nauczyciela ubiegającego się o staż na nauczyciela mianowanego?
KomentarzAnna
2016-08-19 23:49:15
Odpowiedzi: 0
Jaka jest podstawa prawna aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego? Ja mam: Na podstawie art. 9b ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
(tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191), a mój kolega ma: Na podstawie art. 9b ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357, 1268 i 1418 z 2016 r. poz. 668)


Z wyrazami szacunku
Anna
KomentarzAnita
2016-08-21 12:57:55
Odpowiedzi: 0
Czy nauczyciel przebywający na urlopie wychowawczym od 1 września (z powodu braku godzin w danym roku szkolnym) może ukończyć staż na nauczyciela mianowanego w innej szkole tj.(zostało 5 tygodni)? Zaznaczam, że w pierwszej szkole nie wygaśnie stosunek pracy. Ocena dorobku za odbyty staż będzie pozytywna.
Bardzo proszę o pomoc.
KomentarzGość
2016-08-21 18:23:59
Odpowiedzi: 0
czy podczas trwania stażu na nauczyciela mianowanego dyrektor może przerwać mi staż z powodu braku godzin? czy raczej jest tak,że dyrektor " musi" dać mi godziny tak abym dokończyła staż
Komentarzedyta
2016-08-22 18:23:34
Odpowiedzi: 0
Czy w czasie awansu na nauczyciela dyplomowanego musi się ukończyć kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe.
Komentarzmagda
2016-09-10 14:42:30
Odpowiedzi: 0
Jezeli jeszcze nie uzyskalam tytulu mgr to moge zaczac od wrzesnia staz na nauczyciela kontraktowego? Jestem na 2 roku 2 stopnia ped przedszkolnej i pracuje jako wychowawca w przedszkolu od marca b.r.
Komentarzmarta
2016-09-21 12:17:47
Odpowiedzi: 1
jakie są obowiązki opiekuna stażu nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego w przepisach prawa
Odpowiedzi (1):
marta
2016-09-21 12:26:58
Jakie są obowiązki opiekuna stażu nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego w aktualnych przepisach prawa.
Dodaj odpowiedź
KomentarzRegina
2016-10-28 10:10:00
Odpowiedzi: 0
Nauczycielka powróciła 12 września 2015r. do pracy po rocznym urlopie dla poratowania zdrowia. Wcześniej przed urlopem złożyła 1 wrzesnia 2014r. wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego.Przerwa wynosiła dokładnie rok. Czy może kontynuowac staż rozpoczęty 1 września 2014r. Czy może nowy staż rozpocząc 12 września 2015r?
Komentarzgabriela
2016-11-16 22:15:59
Odpowiedzi: 0
mam stary akt mianowania z 1994 r ,nie zmieniono mi druku w 2000 r ,chce ubiegać się o awans n-la dyplomowanego ,co robić kto może mi wydać akt mianowania na aktualnym druku
KomentarzMaciek
2016-12-15 22:11:20
Odpowiedzi: 0
Witam,
moje pytanie dotyczy kwestii zatrudnienia w szkole ponadgimnazjalnej.
Mam 15 letni staż pracy jako nauczyciel akademicki i od 7 lat stopień naukowy doktora.
Czy w szkole będę zatrudniony na stanowisku nauczyciela mianowanego?
Karta nauczyciela dość pokrętnie opisuje taką sytuację.
KomentarzGość
2017-01-10 10:05:15
Odpowiedzi: 1
Czy dyrektor szkoły ma obowiązek prowadzenia rejestru aktów nadania stopnia nauczyciela kontraktowego?
Odpowiedzi (1):
Gość
2017-01-10 10:11:00
Czy dyrektor szkoły ma obowiązek prowadzenia rejestru aktów nadania stopnia nauczyciela kontraktowego?
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2017-01-23 08:28:08
Odpowiedzi: 0
Dzień dobry,
kończę właśnie (w marcu) okres trwania awansu z nauczyciela kontraktowego na mianowanego. W tej chwili jestem w czwartym miesiącu ciąży. Czy po zakończeniu okresu trwania awansu mogę skorzystać ze zwolnienia lekarskiego i na zwolnieniu oczekiwać egzaminu, który najprawdopodobniej odbędzie się w wakacje (dodam, że na lipiec mam termin porodu).
KomentarzJagoda
2017-02-17 20:45:42
Odpowiedzi: 0
Jestem nauczycielem mianowanym. W trakcie odbywania stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego zostałam niesłusznie zwolniona z pracy. Odwołałam się do sądu pracy, który przywrócił mnie na poprzednio zajmowane stanowisko pracy ale procedura ta trwała 7 miesięcy. Był to okres pozostawania bez pracy. Do końca stażu brakowało mi 6 miesięcy. Czy teraz muszę odbyć staż na nowo pomimo udowodnionej winy dyrektora szkoły?
KomentarzOla
2017-02-26 10:52:37
Odpowiedzi: 0
10 lat temu jako wychowawca w DD zdobyłam tytuł n-la kontraktowego. Zmiany w placówce przejście na kodeks pracy i koniec bycia n-lem, koniec awansu. Mam w perspektywie zmianę pracy-szkoła i zastanawiam się czy muszę zaczynać od początku awans zawodowy? dziękuje pozdrawiam
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 
 

Do góry
kuratorium pomorskie kuratorium zachodniopomorskie kuratorium warmińsko-mazurskie kuratorium podlaskie kuratorium mazowieckie kuratorium kujawsko-pomorskie kuratorium wielkopolskie kuratorium lubuskie kuratorium lubelskie kuratorium łódzkie kuratorium dolnośląskie kuratorium opolskie kuratorium śląskie kuratorium świętokrzyskie kuratorium podkarpackie kuratorium małopolskie