Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Karta Nauczyciela
Mapa strony
Mapa strony
karta nauczyciela / prawo oświatowe

Karta Nauczyciela

Prawo oświatowe
Portal dla nauczycieliA A A separator Poleć znajomemu    Wydrukuj separator   Strona główna  separator
Kuratoria Oświaty
Kuratoria Oświaty

Karta Nauczyciela

Stan prawny: luty 2016r.
Tekst jednolity karty nauczyciela

Linki sponsorowane
?>

Awans zawodowy nauczycieli

Art. 9a.

1. Ustala się stopnie awansu zawodowego nauczycieli:

2. Osoba nieposiadająca stopnia awansu zawodowego z dniem nawiązania stosun-ku pracy w szkole uzyskuje stopień nauczyciela stażysty, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. nauczyciele akademiccy legitymujący się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole wyższej lub osoby posiadające co najmniej pięcioletni okres pracy i znaczący dorobek zawodowy uzyskują z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole stopień nauczyciela kontraktowego, z zastrzeżeniem ust. 4.

[4. nauczyciele akademiccy, posiadający stopień naukowy oraz legitymujący się co najmniej 3-letnim okresem pracy w szkole wyższej, z dniem nawiązania stosunku pracy w zakładzie kształcenia nauczycieli lub kolegium pracowników służb społecznych uzyskują stopień nauczyciela mianowanego.]

<4. Nauczyciele akademiccy, posiadający stopień naukowy oraz legitymujący się co najmniej 3-letnim okresem pracy w szkole wyższej, z dniem nawiązania stosunku pracy w kolegium pracowników służb społecznych uzyskują stopień nauczyciela mianowanego.>

Nowe brzmienie ust. 4 w art. 9a wejdzie w życie z dn. 1.10.2016 r . (Dz. U. z 2015 r . poz. 1198).

Art. 9b.

1. Warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 i 3, odbycie stażu, z zastrzeżeniem art. 9e ust. 1–3, zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela, o której mowa w art. 9c ust. 6, oraz:

2. Komisje kwalifikacyjne lub egzaminacyjne, o których mowa w ust. 1, przeprowadzają odpowiednio postępowania kwalifikacyjne lub egzaminacyjne na wniosek nauczyciela skierowany odpowiednio do dyrektora szkoły lub właściwego organu, o którym mowa w ust. 4 pkt 2–4.

3. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, właściwy organ, o którym mowa w ust. 4, wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.

3a. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, właściwy organ, o którym mowa w ust. 4, wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

4. Nauczycielom spełniającym warunki, o których mowa w ust. 1, oraz nauczycielom zatrudnionym w trybie art. 9a ust. 3 lub 4, w drodze decyzji administracyjnej, stopień awansu zawodowego nadaje:

5. Akt nadania stopnia awansu zawodowego zawiera w szczególności: nazwę komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej, numer i datę wydania zaświadczenia o uzyskaniu akceptacji lub zdaniu egzaminu, stopień awansu zawodowego, a także informację o poziomie wykształcenia nauczyciela. W przypadku uzyskania stopnia awansu zawodowego z mocy prawa albo w sposób określony w art. 9a ust. 3 lub 4 akt nadania stopnia awansu zawodowego nie zawiera odpowiednio nazwy komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej, numeru i daty wydania zaświadczenia o akceptacji lub zdaniu egzaminu.

6. W przypadku niespełnienia przez nauczyciela warunków, o których mowa w ust. 1, dyrektor szkoły lub właściwy organ, o którym mowa w ust. 4 pkt 2–4, odmawia nauczycielowi, w drodze decyzji administracyjnej, nadania stopnia awansu zawodowego.

7. Organami wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach, o których mowa w ust. 4 pkt 1–3 oraz ust. 6, są odpowiednio:

Art. 9c.

1. Staż, z zastrzeżeniem ust. 2, trwa w przypadku ubiegania się o awans na stopień:

2. Nauczyciel kontraktowy lub nauczyciel mianowany posiadający co najmniej stopień naukowy doktora może ubiegać się o uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego po odbyciu stażu trwającego rok i 9 miesięcy. Dyrektor szkoły może nauczycielowi kontraktowemu, który uzyskał awans w sposób określony w art. 9a ust. 3 i ubiega się o uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego, skrócić staż do roku i 9 miesięcy.

3. W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania, o których mowa w art. 9g ust. 10. Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji tego planu.

3a. Nauczycielowi mianowanemu, ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, za spełnienie odpowiednich wymagań, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 9g ust. 10, uznaje się także jego odpowiedni dorobek zawodowy ze szczególnym uwzględnieniem okresu od dnia uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.

4. Nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna, z tym że w przedszkolach, szkołach i placówkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, opiekunem nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego może być również nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze.

5. Zadaniem opiekuna stażu, o którym mowa w ust. 4, jest udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego nauczyciela, oraz opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

6. Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania, o którym mowa w ust. 3, z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, dyrektor szkoły:

7. Rada rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela. Nieprzedstawienie opinii rady rodziców nie wstrzymuje postępowania, o którym mowa w ust. 6.

8. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela może być pozytywna lub negatywna. Ocena sporządzana jest na piśmie i zawiera uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości wniesienia odwołania.

9. Od oceny dorobku zawodowego nauczycielowi służy odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny rozpatruje odwołanie w terminie 21 dni. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela ustalona przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest ostateczna.

10. W przypadku niedotrzymania przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny terminu rozpatrzenia odwołania, o którym mowa w ust. 9, nauczyciel jest dopuszczony odpowiednio do rozmowy kwalifikacyjnej, o której mowa w art. 9b ust. 1 pkt 1, egzaminu, o którym mowa w art. 9b ust. 1 pkt 2, lub może się ubiegać o akceptację komisji, o której mowa w art. 9b ust. 1 pkt 3.

11. W przypadku gdy ostateczna ocena dorobku zawodowego nauczyciela jest negatywna, ponowna ocena dorobku może być dokonana po odbyciu, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, jednego dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy.

Art. 9d.

1. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku.

2. W przypadku nawiązania stosunku pracy po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, nauczyciel nie rozpoczyna stażu do końca tego roku szkolnego.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również do dodatkowego stażu, o którym mowa w art. 9c ust. 11 i art. 9g ust. 8.

4. Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat, a nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego.

5. W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

6. Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany mogą przerwać staż na swój wniosek w każdym czasie. W przypadku ponownego rozpoczęcia stażu odbywają staż w pełnym wymiarze.

7. Nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy składają wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Nauczyciel mianowany może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. W przypadku niedotrzymania terminów złożenia wniosków nauczyciele ci obowiązani są do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

8. Dyrektor szkoły corocznie, w arkuszu organizacyjnym szkoły, o którym mowa w odrębnych przepisach, podaje liczbę nauczycieli, w podziale na stopnie awansu zawodowego, przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych w roku szkolnym, którego dotyczy dany arkusz organizacyjny, oraz wskazuje terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.

9. nauczyciele skierowani do pracy za granicą w celu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w środowiskach polonijnych po powrocie do pracy w polskiej szkole mogą złożyć wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania egzaminacyjnego o awans na stopień nauczyciela mianowanego lub postępowania kwalifikacyjnego o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego po odbyciu stażu w wymiarze rok i 9 miesięcy.

Art. 9e.

1. Dyrektor szkoły posiadający na tym stanowisku nieprzerwany okres pracy wynoszący co najmniej 3 lata, a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora co najmniej 2 lata oraz legitymujący się wyróżniającą oceną pracy, może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego po upływie 4 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego, a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora po upływie 3 lat.

2. Nauczyciel mianowany, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1, zatrudniony na stanowisku, na którym wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, posiadający nieprzerwany okres pracy na tym stanowisku co najmniej 3 lata, a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora co najmniej 2 lata, może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego po upływie 4 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego, a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora po upływie 3 lat.

3. Nauczyciel urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 2 pkt 3, posiadający okres urlopowania lub zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy trwający nieprzerwanie co najmniej 3 lata, może odpowiednio złożyć wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego o awans na stopień nauczyciela mianowanego lub wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego odpowiednio po upływie 5 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego i po upływie 4 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

4. nauczyciele, którzy w danym roku szkolnym przestali zajmować stanowisko dyrektora szkoły, przestali być zatrudnieni na stanowisku, na którym wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, oraz nauczyciele mianowani, pełniący z wyboru funkcje związkowe, którzy przestali w danym roku szkolnym korzystać z urlopu lub zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, mogą złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego po odbyciu stażu w wymiarze rok i 9 miesięcy, o ile staż rozpoczęli z dniem 1 września roku szkolnego następującego bezpośrednio po tym roku szkolnym.

5. Jeżeli w okresie stażu nauczycielowi powierzono stanowisko dyrektora szkoły, zatrudniono go na stanowisku, na którym wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, urlopowano go lub zwolniono z obowiązku świadczenia pracy, do nieprzerwanego okresu, o którym mowa w ust. 1–3, zalicza się okres odbytego stażu.

Art. 9f.

1. Nauczycielowi, który w trakcie pracy zawodowej uzyskał wyższy poziom wykształcenia niż określony w akcie nadania stopnia awansu zawodowego, dyrektor szkoły lub określony organ, o którym mowa w art. 9b ust. 4 pkt 2–4, wydaje na wniosek nauczyciela nowy akt nadania odpowiedniego stopnia awansu zawodowego, uwzględniający uzyskany poziom wykształcenia.

2. Nauczycielowi kontraktowemu i nauczycielowi mianowanemu, którzy w okresie trwania stażu zmienili miejsce zatrudnienia, do stażu, o którym mowa w art. 9c ust. 1 pkt 2, zalicza się okres dotychczas odbytego stażu, jeżeli podjęli zatrudnienie w szkole nie później niż 3 miesiące po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymali pozytywną ocenę dorobku zawodowego.

3. Ocenę, o której mowa w ust. 2, uwzględnia się przy dokonywaniu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres całego stażu.

Art. 9g.

1. Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego powołuje dyrektor szkoły. W skład komisji wchodzą:

2. Komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuje organ prowadzący szkołę. W skład komisji wchodzą:

3. Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego powołuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny. W skład komisji wchodzą:

4. W pracach komisji, o których mowa w ust. 1–3, o ile nie wchodzi w ich skład, może brać również udział w charakterze obserwatora przedstawiciel organu prowadzącego szkołę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

5. Na wniosek nauczyciela w skład komisji, o których mowa w ust. 1–3, wchodzi przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego.

5a. Przedstawiciela związku zawodowego wskazuje właściwy organ statutowy związku.

6. Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli mianowanych, o których mowa w art. 9e ust. 2, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego powołuje w przypadku nauczycieli zatrudnionych w:

6a. W skład komisji kwalifikacyjnej, o której mowa w ust. 6, wchodzą:

Przepisy ust. 5 i 5a stosuje się odpowiednio.

7. Komisję egzaminacyjną lub kwalifikacyjną dla nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 3, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego lub nauczyciela dyplomowanego powołuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

7a. W skład komisji, o której mowa w ust. 7, wchodzą:

Przepisy ust. 5 i 5a stosuje się odpowiednio.

8. Nauczyciel, który nie uzyskał akceptacji lub nie zdał egzaminu odpowiednio przed komisjami, o których mowa w ust. 1–3, może ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego po odbyciu, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy, z tym że:

8a. nauczyciele, o których mowa w art. 9e ust. 1–3, którzy nie uzyskali akceptacji lub nie zdali egzaminu, mogą ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego po upływie roku.

9. Komisja kwalifikacyjna lub egzaminacyjna wydaje nauczycielowi zaświadczenie odpowiednio o akceptacji lub zdaniu egzaminu. Rejestr wydanych zaświadczeń prowadzi odpowiednio dyrektor szkoły lub organ, który powołał komisję.

10. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, Ministrem Obrony Narodowej i Ministrem Sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia:

– uwzględniając potrzebę stopniowania i różnicowania wymagań stawianych nauczycielom na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz potrzebę prawidłowego przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych.

11. Listę ekspertów prowadzi minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

11a. Na listę ekspertów może być wpisana osoba, która:

11b. W przypadku osoby spełniającej warunek, o którym mowa w ust. 11a pkt 5 lit. c, lub warunek, o którym mowa w ust. 11a pkt 5 lit. d, wpis na listę ekspertów następuje odpowiednio po akceptacji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

11c. Skreślenie z listy ekspertów następuje:

11d. Wpis na listę ekspertów, odmowa wpisu oraz skreślenie z listy następuje w drodze decyzji administracyjnej ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

12. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, Ministrem Obrony Narodowej i Ministrem Sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia, ramowy program szkolenia kandydatów na ekspertów, sposób prowadzenia listy ekspertów, tryb wpisywania i skreślania ekspertów z listy, uwzględniając w szczególności podstawowe treści programowe szkolenia i minimalny wymiar godzin szkolenia, a także dokumenty wymagane od osób ubiegających się o wpis na listę ekspertów oraz zakres danych objętych wpisem na listę.

Art. 9h.

1. Nadzór nad czynnościami podejmowanymi w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego przez:

2. Czynności, o których mowa w ust. 1, podjęte z naruszeniem przepisów ustawy, przepisów o kwalifikacjach nauczycieli lub przepisów wydanych na podstawie art. 9g ust. 10 są nieważne. Nieważność czynności stwierdza, w drodze decyzji administracyjnej, odpowiednio organ sprawujący nadzór pedagogiczny lub właściwy minister.

Art. 9i.

1. Nauczycielowi dyplomowanemu, posiadającemu co najmniej 20-letni okres pracy w zawodzie nauczyciela, w tym co najmniej 10-letni okres pracy jako nauczyciel dyplomowany, oraz znaczący i uznany dorobek zawodowy, na wniosek Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty może być nadany przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania tytuł honorowy profesora oświaty.

1a. Członków Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

2. Wnioski do Kapituły o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty składa organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z właściwymi ministrami określi, w drodze rozporządzenia, sposób powoływania i odwoływania członków Kapituły, tryb jej pracy i sposób obsługi administracyjno-biurowej, kryteria dokonywania oceny dorobku zawodowego nauczyciela zgłoszonego do nadania tytułu honorowego profesora oświaty, sposób i tryb składania wniosków o nadanie tego tytułu, uwzględniając w szczególności niezawisłość Kapituły w rozpatrywaniu wniosków oraz dokonanie wszechstronnej oceny dorobku zawodowego nauczyciela.

Większe okno
KomentarzGość
2014-09-27 15:03:53
Odpowiedzi: 0
W 2007r podpisano ze mna umowe na czas nieokreslony. Jestem nauczycielem kontraktowym, od 4 lat jestem na urlopie wychowawczym i planowalam jeszcze kolejny urlop z racji urodzenia drugiego dziecka. Czy wracajac do pracy po 8 latach wracam jako stazysta?
KomentarzGość
2014-11-12 16:05:14
Odpowiedzi: 0
czy będąc na zwolnieniu L4 (wypadek w pracy) mogę przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego (egzaminu) na nauczyciela mianowanego
KomentarzGość
2015-02-03 17:16:45
Odpowiedzi: 0
Witam. We wrześniu 2012 roku rozpoczęłam staż na stopień nauczyciela dyplomowanego. Od 15 grudnia 2013 do 31 listopada 2014 byłam na urlopie na poratowanie zdrowia. Obecnie kontynuuję staż, ale mój dyrektor twierdzi że muszę napisać nowy plan rozwoju zawodowego. Wydaje mi się to nielogiczne. Przecież moja przewa trwała mniej niż rok. Czy powinnam napisać nowy plan? A może pisze się aneks?. Proszę o pomoc
KomentarzEdyta
2015-03-02 07:59:15
Odpowiedzi: 0
Witam. Czy robiąc staż na nauczyciela kontraktowego muszę oddawać dyrektorowi sprawozdania cząstkowe
KomentarzGość
2015-04-02 09:49:05
Odpowiedzi: 0
Witam. Czy nastąpiły zmiany -dotyczące egzaminu w 2015r dla nauczyciela ubiegającego sie o stopien awansu na nauczyciela mianowanego?
KomentarzGość
2015-04-15 19:09:01
Odpowiedzi: 0
Witam, mam pytanie pracuje w Młodzieżowym
Osrodku Socjoterapi na stanowisku wychowawcy w internacie czy na takim stanowisku moge robic awanse zawodowe czy nie ma czegoś takiego w takiej pracy. Mam nauczyciela kontraktowego bo uczę tez w szkole ale to chyba nie to samo. Prosze kogoś zorientowanego o odpowiedz . Pozdrawiam.
KomentarzKasia
2015-04-20 08:08:17
Odpowiedzi: 0
Witam chciałabym uzyskać odpowiedz jak jest ze zwolnieniami czy zwolnienia się sumują podczas stażu na nauczyciela dyplomowanego?Staż rozpoczęłam 2012 kończy mi się w maju 2015r.
KomentarzIlona
2015-04-21 18:02:00
Odpowiedzi: 0
pracuję w p-lu niepublicznym. kończę własnie awans na n-la dyplomowanego.do kogo mam złożyć wniosek o wszczęcie postępowania? po zmianach w 2014r już nie do Kuratorium, a do organu prowadzącego.moim organem prowadzącym jest dyrektor p-la, a nie gmina.no i co ze składem komisji kwalifikacyjnej? w Kuratorium nie otrzymałam jednoznacznej odpowiedzi. proszę o pomoc.
KomentarzSabina
2015-04-27 09:33:29
Odpowiedzi: 0
To nie jest karta z kwietnia 2015, ponieważ w marcu (31 marca) weszła w życie nowelizacja, która tutaj nie jest ujęta. Wprowadzacie ludzi w błąd.
Komentarzola
2015-05-14 11:54:53
Odpowiedzi: 0
czy warunkiem uzyskania awansu zawodowego na stopien nauczyciela dyplomowanego jest ukończenie studiów podyplomowych?
KomentarzGość
2015-05-20 22:26:58
Odpowiedzi: 0
Jak moge znaleźć dokumenty - ustawy i wersję karty nauczyciela obowiazujace na wrzesień 2012 -
KomentarzGość
2015-05-20 22:28:13
Odpowiedzi: 0
Jakie dokumenty obowiazywały do awansu zawodowego - stan prawny na wrzesień 2012
KomentarzJadwiga
2015-05-27 10:27:13
Odpowiedzi: 0
co należy zrobić, jeżeli nauczyciel pracuje w kilku szkołach a w żadnej ze szkół nie ma połowy etatu, organ sprawujący nadzór wyznaczył szkołę gdzie nauczyciel odbył staż na nauczyciela mianowanego.Kto wystawia ocenę dorobku zawodowego za okres stażu, czy szkoła w której odbywał staż, czy każda szkoła w której nauczyciel pracuje ?
KomentarzGość
2015-07-08 15:03:33
Odpowiedzi: 0
Witam
Od 2 lat odbywam staż na nauczyciela dyplomowanego, zostało mi jeszcze 9 miesięcy. Niestety muszę przerwać staż z powodu zajścia w ciążę.Najpierw będę miała zwolnienie lekarskie od wrzesnia do grUdnia (4 miesiące) a potem urlop macierzyński 1 rok . Czy w związku z tym muszę odbyć staż w pełnym wymiarze? (przerwa będzie trwała 1,5 roku( liczę z wakacjami) czy wystarczy przepracować brakujace 9 miesięcy?
Pozdrawiam
Ewa
KomentarzGość
2015-07-16 21:03:42
Odpowiedzi: 0
Zatrudniona bylam na czas okreslony od wrzesnia 2013 do czerwca 2013 z przedluzeniem umowy do czasu porodu, tj. Do 15 wrzesnia 2014, od tego czasu przebywam na macierzynskim.od wrzesnia 2015 bede zatrudniona w nowym miejscu.czy moge zlozyc wniosek o rozpoczecie awansu na mianowanego,jestem nauczycielem kontraktowym.czy okres macierzynskiego wlicza sie w czas oczekiwania na rozpoczecie kolejnego stopniaj
KomentarzGość
2015-08-20 08:46:30
Odpowiedzi: 0
Jeżeli rozpocznę pracę w Technikum od 1 września mają przykładowo 6 lub 8 godzin to czy nie mając żadnego stopnia awansu zawodowego rozpocznę staż czy muszę mieć te minimum pół etatu ?
KomentarzGość
2015-08-23 18:41:38
Odpowiedzi: 0
31 maja 2015r. skończyłam 9 miesięczny staż nauczycielski. Kiedy mogę się ubiegać o awans na nauczyciela kontraktowego, już o września 2015r.? Czy jest jakaś przerwa?
KomentarzGość
2015-09-09 20:44:56
Odpowiedzi: 1
witam serdecznie,
przebywałam na zwolnieniu lekarskim i urlopie macierzyńskim łącznie 1 rok i tydzień czy będę musiała zaczynać staż na mianowanie od nowa? uprzejmie proszę o odpowiedź popartą art. jeżeli to możliwe
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-09-22 14:17:32
witam, jestem nauczycielem kontraktowym, do kolejnego stopnia awansu musza upłynąć 2 lata i upłynęły, z tym, że jeden rok był przepracowany, zaś następny spędziłam na urlopie macierzyńskim, czy w związku z tym musze czekać kolejny rok czy mogę już zaczynać awans?
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2015-09-13 20:57:27
Odpowiedzi: 0
Witam,
jestem nauczycielem z dwudziestoletnim stażem. Zdobyłam stopień nauczyciela mianowanego. Jednak poprzez zawirowania życiowe nie pracowałam w zawodzie ponad 5 lat. Teraz znów pracuję w szkole ale jako nauczyciel stażysta i muszę robić awans od nowa. Proszę o poradę
KomentarzGość85
2015-09-16 15:13:24
Odpowiedzi: 0
Co grozi nauczycielowi, który podczas awansu zawodowego wykorzystał publikację w 40-60% będącą plagiatem? Miało to miejsce ponad 10 lat temu. Aktualnie pracuje w szkole, korzysta z nadanego stopnia awansu zawodowego i jest dyrektorem szkoły.
KomentarzGość
2015-10-06 15:42:57
Odpowiedzi: 1
Witam. Z którego ustępu art.7 karty nauczyciela powinien być napisany plan awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego?
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-12-09 23:20:11
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 1 marca 2013 r.w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

z art.7.2
2. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego obejmują:
1) umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania
ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;
2) umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współ-
czesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;
3) umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
4) umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu
oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem
realizowanych przez nauczyciela zadań;
5) umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach
nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2015-10-27 13:23:07
Odpowiedzi: 0
Czy jednocześnie mogę, być opiekunem stażu nauczyciela kontraktowego i sama rozpocząć staż na nauczyciela dyplomowanego?
KomentarzGość
2015-11-13 16:38:43
Odpowiedzi: 1
Pracowałam jako nauczyciel w szkole państwowej na czas nieokreślony przez 10 lat do 2008 r, mam stopień nauczyciela dyplomowanego. Przez 6 lat mieszkałam we Wloszech ucząc na kursach doskonalenia zawodowego (ok. 150-200 godzin rocznie). Od roku pracuję w Polsce ale nie jako nauczyciel. Kiedy utracę stopień awansu zawodowego?
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-01-26 21:33:04
Nigdy. Tytuły te uzyskuje sie dozywotnio.
Dodaj odpowiedź
KomentarzPrzemek i
2015-12-07 23:51:55
Odpowiedzi: 1
Witam. Jestem nauczycielem mianowanym. Mam takie oto pytanie: czy mogę rozpocząć staż na nauczyciela dyplomowanego po okresie dłuższym niż jeden rok po mianowaniu? W Karcie Nauczyciela wyraźnie jest napisane, że można przystąpić co najmniej po roku, więc chciałbym się upewnić. Pozdrawiam. Przemek
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-01-26 21:33:55
Tak, oczywiście
Dodaj odpowiedź
KomentarzKarolina
2016-02-01 22:39:10
Odpowiedzi: 2
Witam. W maju latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014 dobywałam staż na nauczyciela mianowanego. Na początku czerwca 2014 roku musiałam iść na zwolnienie lekarskie w związku z ciążą. Urodziłam dziecko w lipcu 2014 roku i poszłam na roczny urlop macierzyński a następnie wykorzystywałam zaległy urlop wypoczynkowy, który jednak przerwałam po koniec wrześnie 2015 roku. Czy zatem muszę odbywać cały staż od początku?? czy realizuję zaległe 9 miesięcy a właściwie 10 jeśli dodać czerwiec 2014 roku, kiedy przebywałam na zwolnieniu lekarskim.Pozdrawiam Karolina
Odpowiedzi (2):
Gość
2016-02-03 22:00:53
Jeśli przerwa trwa dłużej niż rok (365 dni) to niestety zaczynasz od nowa:-(
Miałam sama taką sytuację - trzeba tego pilnować wcześniej (wystarczy jeden dzień przerwy).
Gość
2016-02-04 10:37:10
No tak ale przecież od 31 marca 2015 weszły nowe przepisy art 9d ust. 5a i można mieć 1 rok i 6 m-cy przerwy tylko zastanwiam się czy mnie to obejmie bo poszłam na urlop w lipcu 2014.
Dodaj odpowiedź
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 
 

Do góry
kuratorium pomorskie kuratorium zachodniopomorskie kuratorium warmińsko-mazurskie kuratorium podlaskie kuratorium mazowieckie kuratorium kujawsko-pomorskie kuratorium wielkopolskie kuratorium lubuskie kuratorium lubelskie kuratorium łódzkie kuratorium dolnośląskie kuratorium opolskie kuratorium śląskie kuratorium świętokrzyskie kuratorium podkarpackie kuratorium małopolskie