Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Karta Nauczyciela
Mapa strony
Mapa strony
karta nauczyciela / prawo oświatowe

Karta Nauczyciela

Prawo oświatowe
Portal dla nauczycieliA A A separator Poleć znajomemu    Wydrukuj separator   Strona główna  separator
Kuratoria Oświaty
Kuratoria Oświaty

Karta Nauczyciela

Stan prawny: październik 2020r.
Tekst jednolity karty nauczyciela

Linki sponsorowane
?>

Nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy

Art. 10.

1. Stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się w szkole, a w przypadku powołania zespołu szkół jako odrębnej jednostki organizacyjnej – w zespole szkół na podstawie umowy o pracę lub mianowania, z zastrzeżeniem ust. 8.

2. Z osobą posiadającą wymagane kwalifikacje, z zastrzeżeniem ust. 3, i rozpoczynającą pracę w szkole stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony na jeden rok szkolny w celu odbycia stażu wymaganego do uzyskania awansu na stopień nauczyciela kontraktowego, z zastrzeżeniem ust. 7. W przypadkach, o których mowa w art. 9c ust. 11 i art. 9g ust. 8, w razie ustalenia dodatkowego stażu, z nauczycielem stażystą nawiązuje się stosunek pracy na czas określony na kolejny jeden rok szkolny.

3. W szczególnych przypadkach uzasadnionych potrzebami szkoły z osobą, o której mowa w ust. 2, legitymującą się wymaganym poziomem wykształcenia, lecz nieposiadającą przygotowania pedagogicznego, dopuszczalne jest nawiązanie stosunku pracy, o ile osoba ta zobowiąże się do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie odbywania stażu. W przypadku gdy nauczyciel w ciągu pierwszego roku pracy w szkole nie uzyska przygotowania pedagogicznego z przyczyn od niego niezależnych, z nauczycielem może być zawarta umowa o pracę na kolejny jeden rok szkolny. Staż wymagany do ubiegania się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego przedłuża się do czasu uzyskania przygotowania pedagogicznego.

4. Stosunek pracy z nauczycielem kontraktowym nawiązuje się na podstawie umowy o pracę zawieranej na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem ust. 7.

4a. (uchylony).

5. Stosunek pracy z nauczycielem mianowanym i z nauczycielem dyplomowanym nawiązuje się na podstawie mianowania, jeżeli:

5a. Stosunek pracy nawiązany na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony przekształca się w stosunek pracy na podstawie mianowania z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym:

5b. Przekształcenie podstawy prawnej stosunku pracy, o którym mowa w ust. 5a, potwierdza na piśmie dyrektor szkoły.

6. W przypadku braku warunków do zatrudnienia nauczyciela, o których mowa w ust. 5 pkt 6, stosunek pracy z nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze, z zastrzeżeniem ust. 7.

7. W przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela, w tym w trakcie roku szkolnego, z osobą rozpoczynającą pracę w szkole, z nauczycielem kontraktowym lub z nauczycielami, o których mowa w ust. 5, stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony.

8. Nie można nawiązać stosunku pracy z nauczycielem, który nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 5 pkt 2–5, z zastrzeżeniem ust. 9.

8a. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, nauczyciel, przed nawiązaniem stosunku pracy, jest obowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły informację z Krajowego Rejestru Karnego.

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli nie ma możliwości zatrudnienia osoby posiadającej wymagane kwalifikacje, można za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny zatrudnić nauczyciela, który nie spełnia warunku wymienionego w ust. 5 pkt 5.

10. Do nauczycieli zatrudnionych na podstawie ust. 9 nie stosuje się przepisów rozdziału 3a. Dla celów płacowych nauczyciele ci są traktowani jak nauczyciele stażyści.

11. W przypadku nauczyciela zatrudnionego na podstawie ust. 7, posiadającego wymagane kwalifikacje, na jego wniosek odstępuje się od stosowania przepisów rozdziału 3a. Dla celów płacowych nauczyciele ci są traktowani jak nauczyciele stażyści, chyba że posiadają wyższy niż stażysta stopień awansu zawodowego.

Art. 11.

Dyrektor szkoły nawiązuje z nauczycielem stosunek pracy odpowiednio na podstawie umowy o pracę lub mianowania na stanowisku zgodnym z posiadanymi przez nauczyciela kwalifikacjami oraz zgodnie z posiadanym przez nauczyciela stopniem awansu zawodowego.

Art. 11a.

1. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela, wystawia nauczycielowi legitymację służbową.

2. Dyrektor szkoły może pobierać opłaty za wydanie legitymacji w wysokości nieprzekraczającej kosztów wytworzenia dokumentu.

3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, wzór oraz tryb wystawiania legitymacji służbowej, o której mowa w ust. 1, uwzględniając w szczególności potrzebę poświadczenia zatrudnienia na stanowisku nauczyciela, a także termin, w jakim dyrektor szkoły zobowiązany jest do wydania legitymacji.

Art. 12.

1. Nauczyciele zatrudnieni na podstawie mianowania nie podlegają podporządkowaniu służbowemu określonemu w innych przepisach prawnych dla mianowanych funkcjonariuszy państwowych.

2. Nauczyciel w realizacji programu nauczania ma prawo do swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne, oraz do wyboru spośród zatwierdzonych do użytku szkolnego podręczników i innych pomocy naukowych.

3. Nauczyciel powinien podnosić swoją wiedzę ogólną i zawodową, korzystając z prawa pierwszeństwa do uczestnictwa we wszelkich formach doskonalenia zawodowego na najwyższym poziomie.

Art. 13.

Stosunek pracy na podstawie mianowania nawiązuje się z dniem określonym w akcie mianowania, a jeżeli tego dnia nie określono – z dniem doręczenia tego aktu.

Art. 14.

1. Akt mianowania i umowa o pracę powinny w szczególności określić:

2. W przypadku zatrudnienia w zespole szkół akt mianowania i umowa o pracę powinny określać także typy (rodzaje) szkół w zespole, w których pracuje nauczyciel.

Art. 15.

Przy nadawaniu stopnia nauczyciela mianowanego nauczyciel składa ślubowanie, potwierdzając je podpisem, według następującej roty:

"Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej."

Ślubowanie może być złożone z dodaniem słów: "Tak mi dopomóż Bóg.".

Art. 16.

Stosunek pracy nawiązany na podstawie mianowania lub umowy o pracę wygasa, jeżeli nowo zatrudniony nauczyciel nie usprawiedliwi w ciągu 7 dni swojego nieprzystąpienia do pracy, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Art. 17.

1. Zasady powierzania stanowisk kierowniczych w szkole określają odrębne przepisy.

2. Nauczyciele mianowani lub dyplomowani zatrudnieni na stanowisku kuratora oświaty oraz nauczyciele przechodzący do pracy w urzędach administracji rządowej, kuratoriach oświaty, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach egzaminacyjnych, specjalistycznej jednostce nadzoru oraz w organach sprawujących nadzór pedagogiczny nad zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich oraz ośrodkami diagnostyczno-konsultacyjnymi na stanowiska wymagające kwalifikacji pedagogicznych oraz nauczyciele, z którymi został nawiązany stosunek pracy na podstawie wyboru na okres pełnienia funkcji z wyboru, otrzymują urlop bezpłatny na czas zajmowania tych stanowisk lub pełnienia tych funkcji.

2a. Nauczyciele dyplomowani skierowani w trybie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty do pracy w szkołach działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, zwanych dalej "szkołami europejskimi", otrzymują urlop bezpłatny na czas skierowania.

3. Nauczyciele, o których mowa w ust. 2 i 2a, zajmujący stanowisko dyrektora szkoły, obowiązani są do złożenia rezygnacji z zajmowanego stanowiska przed udzieleniem im urlopu bezpłatnego, o którym mowa w ust. 2 i 2a.

Art. 18.

1. Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może być przeniesiony na własną prośbę lub z urzędu za jego zgodą na inne stanowisko w tej samej lub innej szkole, w tej samej lub innej miejscowości, na takie same lub inne stanowisko.

2. Przeniesienie nauczyciela z urzędu, w trybie określonym w ust. 1, do innej miejscowości może nastąpić pod warunkiem:

3. (uchylony).

4. Przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do innej szkoły dokonuje dyrektor szkoły, do której nauczyciel ma być przeniesiony, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego tę szkołę i za zgodą dyrektora szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Przeniesienia nauczyciela religii zatrudnionego na podstawie mianowania, który otrzymał na podstawie odrębnych przepisów skierowanie do innej szkoły, dokonuje dyrektor szkoły, do której nauczyciel otrzymał skierowanie, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, i po zawiadomieniu organów prowadzących te szkoły.

Art. 19.

1. W razie konieczności zapewnienia szkole obsady na stanowisku nauczyciela z wymaganymi kwalifikacjami odpowiadającymi potrzebom programowym szkoły, organ prowadzący szkołę może przenieść nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do tej szkoły – bez zgody nauczyciela, jednak na okres nie dłuższy niż 3 lata, z prawem powrotu na uprzednio zajmowane stanowisko.

2. W wypadku określonym w ust. 1, a dotyczącym pracy w innej szkole w innej miejscowości, nauczycielowi przysługuje:

Art. 20.

1. Dyrektor szkoły w razie:

2. Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn określonych w ust. 1, przysługuje odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn określonych w ust. 1, przysługują świadczenia określone w przepisach o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

3. Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn określonych w ust. 1 następuje z końcem roku szkolnego po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Warunek rozwiązania stosunku pracy z końcem roku szkolnego nie dotyczy nauczycieli szkół, w których w organizacji pracy nie przewidziano ferii szkolnych, nauczycieli placówek kształcenia ustawicznego oraz nauczycieli szkół, w których zakończenie cyklu kształcenia następuje w trakcie roku szkolnego.

5. Okres wypowiedzenia może być skrócony do 1 miesiąca, z tym że w takim wypadku nauczycielowi przysługuje odszkodowanie za pozostałą część okresu wypowiedzenia w wysokości wynagrodzenia liczonego jak za okres urlopu wypoczynkowego. Okres, za który przysługuje odszkodowanie, wlicza się nauczycielowi pozostającemu w tym okresie bez pracy do okresu zatrudnienia.

5a. O zamiarze wypowiedzenia nauczycielowi stosunku pracy z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 2 dyrektor szkoły zawiadamia reprezentującą nauczyciela zakładową (międzyzakładową) organizację związkową, która w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia może zgłosić na piśmie dyrektorowi szkoły umotywowane zastrzeżenia.

5b. Po rozpatrzeniu stanowiska organizacji związkowej, a także w razie niezajęcia przez nią stanowiska w ustalonym terminie, dyrektor szkoły podejmuje decyzję w sprawie wypowiedzenia.

5c. Wypowiedzenie jest bezskuteczne w przypadku złożenia przez nauczyciela, w terminie do 30 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 2, pisemnego wniosku o przeniesienie w stan nieczynny. Z upływem sześciomiesięcznego okresu pozostawania w stanie nieczynnym stosunek pracy wygasa. Wygaśnięcie stosunku pracy powoduje dla nauczyciela skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w zakresie świadczeń przedemerytalnych.

6. Nauczyciel przeniesiony w stan nieczynny zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatków socjalnych, o których mowa w art. 54, do czasu wygaśnięcia stosunku pracy.

7. Dyrektor szkoły ma obowiązek przywrócenia do pracy w pierwszej kolejności nauczyciela pozostającego w stanie nieczynnym w razie powstania możliwości podjęcia przez nauczyciela pracy w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony lub na okres, na który została zawarta umowa, w tej samej szkole, na tym samym lub innym stanowisku, pod warunkiem posiadania przez nauczyciela wymaganych kwalifikacji. Odmowa podjęcia pracy przez nauczyciela powoduje wygaśnięcie stosunku pracy z dniem odmowy.

8. W wypadkach podyktowanych koniecznością realizacji programu nauczania w tej samej lub w innej szkole lub zapewnienia opieki w placówce opiekuńczo-wychowawczej nauczyciel pozostający w stanie nieczynnym może, na swój wniosek lub na wniosek dyrektora szkoły, podjąć pracę zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami w niepełnym lub w pełnym wymiarze zajęć, jednak na okres nie dłuższy niż okres stanu nieczynnego. Z tytułu wykonywania pracy nauczycielowi przysługuje odpowiednie do wymiaru zajęć wynagrodzenie, niezależnie od pobieranego wynagrodzenia z tytułu pozostawania w stanie nieczynnym.

Art. 21.

1. W razie przeniesienia nauczyciela przysługuje mu zwrot kosztów przeniesienia według zasad określonych w odrębnych przepisach dla pracowników urzędów państwowych.

2. Nauczyciela zmieniającego miejsce zamieszkania w związku z przeniesieniem zwalnia się od pełnienia obowiązków służbowych na odpowiedni okres czasu, nie dłuższy niż 7 dni.

Art. 22.

1. Organ prowadzący szkołę może nałożyć na nauczyciela obowiązek podjęcia pracy w innej szkole lub szkołach i na tym samym lub – za jego zgodą – na innym stanowisku, w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w wymiarze nie większym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć. W wypadku niewyrażenia zgody nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie za część obowiązkowego wymiaru zajęć.

2. Zasada ograniczenia zatrudnienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do wymiaru nie niższego niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć i proporcjonalnego zmniejszenia wynagrodzenia może być – za zgodą nauczyciela – stosowana również w wypadku, gdy z przyczyn, o których mowa w art. 20 ust. 1, nie ma możliwości zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć oraz nie istnieją warunki do uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w innej szkole. W razie braku zgody nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania na ograniczenie wymiaru zatrudnienia i proporcjonalne zmniejszenie wynagrodzenia, stosuje się przepisy art. 20.

2a. W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy z przyczyn, o których mowa w art. 20 ust. 1, lub przeniesienia go w stan nieczynny, po uprzednim zastosowaniu ust. 2, podstawą ustalenia odprawy, o której mowa w art. 20 ust. 2, lub wynagrodzenia, o którym mowa w art. 20 ust. 6, jest wynagrodzenie zasadnicze określone w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 5, ustalone odpowiednio do posiadanego przez nauczyciela stopnia awansu zawodowego i posiadanych kwalifikacji oraz z uwzględnieniem wymiaru zajęć obowiązkowych nauczyciela z miesiąca przypadającego bezpośrednio przed zastosowaniem ust. 2.

3. Do nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, który w żadnej z tych szkół nie jest zatrudniony w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie jednak wymiar jego zajęć stanowi co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć dla danego stanowiska, nie ma zastosowania przepis art. 91b ust. 1.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, organ sprawujący nadzór pedagogiczny wyznacza dyrektora szkoły, który wykonuje czynności związane z odbywaniem stażu przez nauczyciela, w tym powołuje opiekuna stażu, dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela oraz wskazuje nauczycielowi właściwego dyrektora szkoły lub właściwy organ do złożenia wniosku odpowiednio o postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne.

Art. 23.

1. Stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania ulega rozwiązaniu:

2. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania z przyczyn określonych w ust. 1 następuje odpowiednio:

3. Rozwiązanie stosunku pracy z końcem roku szkolnego w przypadku określonym w ust. 2 pkt 1 i 4 nie dotyczy nauczyciela szkoły, w której w organizacji pracy nie przewidziano ferii szkolnych.

4. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania może nastąpić również:

5. Dyrektor szkoły może skierować nauczyciela mianowanego na badanie okresowe lub kontrolne z własnej inicjatywy w każdym czasie. W przypadku dwukrotnego nieusprawiedliwionego niezgłoszenia się nauczyciela na badanie ust. 4 pkt 2 stosuje się odpowiednio.

Art. 24. (uchylony)
Art. 25. (uchylony).
Art. 26.

1. Stosunek pracy nauczyciela wygasa z mocy prawa odpowiednio w razie:

2. Wygaśnięcie stosunku pracy w przypadkach określonych w ust. 1 stwierdza dyrektor szkoły, a w stosunku do dyrektora szkoły – organ prowadzący szkołę.

Art. 27.

1. Rozwiązanie umowy o pracę zawartej z nauczycielem na czas nieokreślony następuje z końcem roku szkolnego, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem.

2. Rozwiązanie umowy o pracę zawartej z nauczycielem na czas nieokreślony może nastąpić w każdym czasie i bez wypowiedzenia w razie niezdolności nauczyciela do pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż jeden rok, chyba że w szczególnie uzasadnionych wypadkach lekarz leczący stwierdzi możliwość powrotu do pracy w zawodzie nauczyciela. W tym wypadku okres nieobecności w pracy spowodowanej chorobą może być przedłużony do dwóch lat, licząc łącznie okres niezdolności do pracy i urlopu dla poratowania zdrowia.

3. Do rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony stosuje się również przepisy art. 23 ust. 1 pkt 3–6, ust. 2 pkt 3–6 oraz ust. 3–5.

Art. 28.

1. Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyny określonej w art. 23 ust. 1 pkt 3, przyznaje się odprawę pieniężną w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego ostatnio pobieranego w czasie trwania stosunku pracy – za każdy pełny rok pracy na stanowisku nauczyciela, w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 i 1a oraz ust. 2 pkt 1 i 1a, nieprzekraczającą jednak sześciomie-sięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

2. Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązuje się stosunek pracy z przyczyn określonych w art. 70 ust. 2, przyznaje się odprawę pieniężną na zasadach określonych w ust. 1, nieprzekraczającą jednak:

2a. W wypadku określonym w art. 23 ust. 1 pkt 6 nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości jedno-miesięcznego wynagrodzenia za każdy rok pracy na stanowisku nauczyciela religii, nie więcej jednak niż w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia.

3. Odprawy określone w ust. 1–2a wypłaca dyrektor szkoły, który rozwiązał z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania stosunek pracy.

Większe okno
KomentarzGość
2016-08-22 12:37:55
Odpowiedzi: 0
Nauczyciel jest zatrudniony w dwóch szkołach w gminie - w jednej przez mianowanie a w drugiej w niepełnym wymiarze na czas nieokreślony. Wygrał konkurs na dyrektora szkoły gdzie jest zatrudniony na część etatu. Jak prawidłowo przeprowadzić procedury zatrudnienia. Ma dodatkowo pracować też na kilka godzin w obecnej szkole
KomentarzGość
2016-12-19 15:30:59
Odpowiedzi: 0
W związku z przekształceniem placówki organ prowadzący chce dać nauczycielom w maju wypowiedzenia obiecując, że w sierpniu na nowo zostaną przyjęci do pracy na nowych zasadach .Nauczyciele nie są pewni, czy rzeczywiście zostaną na nowo przyjęci do pracy. Czy wobec tego nauczyciel zatrudniony na czas nieokreślony (z 32 letnim stażem ) może liczyć się z tym , że od września nie będzie miał pracy. I czy w ogóle podpisywać takie wypowiedzenie? Bo rozumiem ,że kiedy nauczyciel podpisze takie pismo, to tak jakby wyraził zgodę na zwolnienie. Bardzo proszę o odpowiedź.
KomentarzAnna
2017-03-25 18:12:44
Odpowiedzi: 0
Nauczyciel mianowany pracujący w szkole pełny etat(10g psycholog 10g logopeda) i pracujący w przedszkolach po 6 godz. ( razem 12 g)zatrudniony na czas nieokreślony.Nauczyciel wiek 56 lat pracuje 10 lat w oświacie.Od kogo zależy jego dalsze dodatkowe zatrudnienie w roku szk2017/18?Co w sytuacji kiedy dyr.szk. nie wyrazi zgody? Czy i gdzie może złożyć odwołanie? Czy jest w tzw.okresie ochronnym przedemerytalnym
KomentarzGość
2017-04-06 15:50:36
Odpowiedzi: 0
Osoba ze stopniem naukowym doktora, od razu po studiach z dużym dorobkiem naukowym (publikacje) zostaje zatrudniona w szkole podstawowej. Czy ze względu na 4 letni okres studiów doktoranckich które powinny wliczać się do lat pracy oraz dorobek naukowy osoba ta może zostać zatrudniona na stopniu nauczyciela kontraktowego czy musi zacząć jako stażysta?
KomentarzGość
2017-04-09 16:52:23
Odpowiedzi: 0
Mam pytanie dotyczące nowych zasad zatrudnienia w roku szkolnym 20172018. Czy jeżeli nie mam w mojej macierzystej szkole pełnego etatu i pracuję w innej to czy muszę dostarczać jakieś pozwolenia od dyrektora na taką pracę? Jeżeli tak to której szkole i od którego dyrektora?
KomentarzGość
2017-04-10 01:23:41
Odpowiedzi: 0
Czy dyrektor może zabrać godziny nauczycielowi dyplomowanemu a w zamian łączy
jemu etat bez zgody nauczyciela a godziny zabrane przekazywane są nowo zatrudnionemu nauczycielowi z Gimnazjum bo stracił pracę. Jak ma postąpić nauczyciel dyplomowany
KomentarzHanna
2017-04-23 19:48:53
Odpowiedzi: 0
W tym roku uzyskałam prawo do emerytury (mam 60 lat). Mam 40 letni staż pracy (w tym 23 lata jako pracownik medyczny i 17 lat jako nauczyciel). Z dniem 30 sierpnia chciałabym rozwiązać umowę o pracę i przejść na emeryturę.Jak mam postąpić, aby moje przejście było dla mnie jak najbardziej korzystne.
KomentarzMarian
2017-04-26 17:52:23
Odpowiedzi: 0
Mam jeszcze 1 rok do osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego. Jestem nauczycielem dyplomowanym, na pełnym etacie zatrudnionym na czas nieokreślony. Czy dyrektor może zmienić mi umowę na 13 godzin tygodniowo od 1 września b.r. tłumacząc to brakiem godzin wynikającym z arkusza organizacyjnego na przyszły rok szkolny?
KomentarzGość
2017-05-04 13:30:10
Odpowiedzi: 0
Czy dyrektor szkoły może zgodnie z przepisami przejściowymi zredukować etat wychowawców świetlicy i przeznaczyć uzyskane w ten sposób godziny dla innego nauczyciela przedmiotu i tym samym uzupełnić mu etat godzinami w świetlicy?
KomentarzBarbara
2017-05-17 17:26:34
Odpowiedzi: 0
Jestem na emeryturze nadal pracuje w szkole na 1/2 etatu
1/2 etatu mam 60 lat i umowę na czas nieokreślony ,czy
ny.Czy istnieje podstawa prawna do mojego zwolnienia i na jakich zasadach.
ienia i na jakich zasadach.
KomentarzGość
2017-05-20 19:36:04
Odpowiedzi: 0
Jestem nauczycielem stazysta, zatrudnionym obecnie na zwolnieniu lekarskim z powodu ciąży. Po urlopie macierzyńskim, po 14 tygodniach chce wrócić do pracy. Czy mam pierwszeństwo w zatrudnieniu, czy dyrektor nie musi mnie zatrudnić? A np. nauczyciela który miał za mnie zastepstwo?
KomentarzKrystyna
2017-05-25 10:06:51
Odpowiedzi: 0
Czy dyrektor może cofnąć nauczycielowi wypowiedzenie (art.20)w przypadku naboru do szkół umożliwiających dalsze zatrudnienie nauczyciela w pełnym wymiarze godzin. Nauczyciel otrzymał ograniczenie etatu art. 22 i nie wyraził zgody. Zgodnie z zapisami KN dyrektor nie mając na dzień 31.05 możliwości zatrudnienia go w pełnym wymiarze wręcza mu wypowiedzenie. Nabór do szkół ponadgimnazjalnych rozpoczął się dopiero 19 maja a do szkół dla dorosłych rozpocznie się 6 czerwca i będzie trwał do sierpnia. W sierpniu okaże się, że jednak będzie można zatrudnić nauczyciela w pełnym wymiarze, czy wtedy dyrektor może cofnąć wypowiedzenie?
KomentarzMARYSIA
2017-05-26 15:56:43
Odpowiedzi: 0
w związku z brakiem możliwości dalszego zatrudnienia otrzymałam 3-miesieczne wypowiedzenie/jestem n-lem dyplomowanym/, moje pytanie dotyczy daty rozwiązania umowy, czy może być rozwiązana w innym dniu sierpnia np 25, czy 26 sierpnia, czy tylko z dniem 31 sierpnia. bardzo zależy mi żeby nastąpiło to kilka dni wcześniej. Czy rozwiązując umowę wcześniej nie stracę 6- miesięcznej odprawy?
KomentarzGość
2017-07-21 19:19:09
Odpowiedzi: 0
Witam jestem nauczycielem dyplomowanym zatrudnionym na 12/18 w gimnazjum na czas nieokreślony. Zgodnie z reformą od września do podstawówek w danej gminie wchodzi mój przedmiot którego nauczam. Czy jest to możliwe że moja umowa może być przekształcona z mianowania i na cały etat? Czekam na odpowiedź pozdrawiam
KomentarzGosc
2017-08-06 22:45:03
Odpowiedzi: 0
Witam, z jakiego artykułu mogę skorzystać, jeśli chce wrócić do pracy po rlopie wychowaczym ale na pół etatu, jeśli moje dziecko mnie ma 4 lat?
KomentarzTomasz
2017-09-01 15:21:36
Odpowiedzi: 0
Pracuję na stanowisku nauczyciela w gimnazjum na pełnym etacie. Podjąłem dodatkową pracę w szkole podstawowej na 6/18. Czy umowa z podstawówką powinna obowiązywać do 31 sierpnia czy 30 czerwca?
KomentarzGość
2017-09-03 20:19:44
Odpowiedzi: 0
jestem nauczycielką i przebywam na urlopie macierzyńskim. Przez ostatnie 4 lata szkoła popisywała ze mną 4 umowy o prace na czas określony o jednego roku każda. Obecnie nikt nie chce podpisać dalszej umowy. Czy jest to zgodne z obecnym i poprzednim prawem?! Czy czwarta umowa nie powinna być już umowa na czas nieokreślony? Dodaję, że nie było zadnych przerw pomiędzy zwartymi umowami- nawet 1 dnia. Bardzo proszę o pomoc.
KomentarzGość
2017-12-27 22:09:59
Odpowiedzi: 1
Czy dyrektor może odebrać nauczycielowi 4 godziny fizyki w pażdzierniku i zastąpić godzinami świetlicy bez powiadomienia na piśmie i bez zgody nauczyciela(nauczyciel mianowany z 30 letnim stażem pracy)
Odpowiedzi (1):
Gość
2018-01-07 15:34:19
Nie! Nie może. Ulega zmiana wymiaru etatu. (Inne stanowisko!)Konieczna jest zgoda nauczyciela.
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2018-01-08 20:56:42
Odpowiedzi: 1
Mam pytanie- jestem po dość poważnej operacji-2miesiące na zwolnieniu lekarskim. W lutym kończę 61 lat , ale nadal pracuję. W tym roku pragnę przejść na emeryturę.Czy mogę złożyć wniosek do dyrektora o przeniesienie w stan nieczynny (30 lat pracy -nauczyciel mianowany.
Odpowiedzi (1):
Gość
2018-01-09 21:42:35
Przejście w stan nieczynny nie ma nic wspólnego ze zdrowiem i wiekiem.
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość1
2018-02-05 23:03:13
Odpowiedzi: 0
Proszę o odp. Nauczyciel 2 miesiące na zwolnieniu lekarskim-ma 61 lat i w tym roku odchodzi na emeryturę /35 lat pracy/Lekarz nie rokuje poprawy zdrowia. Czy nauczyciel od lutego do czerwca skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia???Bardzo proszę o odp.
KomentarzGość
2018-04-02 11:35:32
Odpowiedzi: 0
Proszę o odpowiedż- od końca listopada do marca byłam na zwolnieniu lekarski.Miałam przydzielone od września 12/18 matematyki 9/26 świetlicy. Po powrocie otrzymałam od dyrektora 26 godzin świetlicy. nie otrzymałam żadnego powiadomienia na piśmie ,że zmienienia mi się czas pracy. Czy dyrektor postąpił słusznie?
KomentarzGość
2018-08-30 22:17:37
Odpowiedzi: 0
Jestem nauczycielem kontraktowym 31 sierpnia 2018 wygasa okres zatrudnienia. Podpisałam już umowę na czas nieokreślony od 01 września 2018 ale postanowiłam zmienić szkołę czy mogę zerwać tą umowę powiadamiając Dyrekcje Szkoły.
KomentarzGość
2019-09-16 18:02:01
Odpowiedzi: 0
Ma pytanie o aktualność mojej oceny pracy. Jestem nauczycielem dyplomowanym. w maju 2017 r. rozwiązałam stosunek pracy za porozumieniem stron z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia. 1 IX 2017 r. nawiązałam stosunek pracy na mocy mianowania z inną szkołą (w innej miejscowości). Moja ostatnia ocena pracy pochodzi z 2012 r, z poprzedniej placówki. Czy w nowym miejscu pracy jest ona aktualna?
KomentarzGość
2020-04-20 22:06:00
Odpowiedzi: 0
Jestem nauczycielem dyplomowanym zatrudnionym na czas nieokreślony na 1/2 etatu. Mam pytanie, czy dyrektor ma prawo zmienić mi umowę w umowę na zastępstwo. Dodam, że dyrektor zatrudnił już nauczyciela stażystę na zastępstwo za tę osobę, tylko teraz chce jej dać zwykły etat i umowę, a moją umowę zmienić na zastępstwo. Czy to jest ok?
KomentarzGość
2020-05-13 14:55:08
Odpowiedzi: 0
Co mi daje "przeniesienie"? Jestem nauczycielem dyplomowanym, zmieniłam miejsce zamieszkania i muszę zrezygnować z pracy po 15 latach w tej samej szkole.
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 
 

Do góry
kuratorium pomorskie kuratorium zachodniopomorskie kuratorium warmińsko-mazurskie kuratorium podlaskie kuratorium mazowieckie kuratorium kujawsko-pomorskie kuratorium wielkopolskie kuratorium lubuskie kuratorium lubelskie kuratorium łódzkie kuratorium dolnośląskie kuratorium opolskie kuratorium śląskie kuratorium świętokrzyskie kuratorium podkarpackie kuratorium małopolskie