Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Karta Nauczyciela
Mapa strony
Mapa strony
karta nauczyciela / prawo oświatowe

Karta Nauczyciela

Prawo oświatowe
Portal dla nauczycieliA A A separator Poleć znajomemu    Wydrukuj separator   Strona główna  separator
Kuratoria Oświaty
Kuratoria Oświaty

Karta Nauczyciela

Stan prawny: marzec 2015r.
Tekst jednolity karty nauczyciela

Linki sponsorowane
?>

Obowiązki nauczycieli

Art. 6.

Nauczyciel obowiązany jest:

Art. 6a.

1. Praca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty, podlega ocenie. Ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego, o której mowa w art. 9c ust. 6, z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek:

2. Dyrektor szkoły jest obowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem terminu określonego w ust. 1.

3. (uchylony).

4. Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem uogólniającym:

5. Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, który przy jej dokonywaniu może zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego.

6. Oceny pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, dokonuje organ prowadzący szkołę w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

7. Organ, o którym mowa w ust. 6, dokonuje oceny pracy dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii rady szkoły i zakładowych organizacji związkowych działających w tej szkole. Przy ocenie pracy dyrektora przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

8. Ocenę pracy ustala się po zapoznaniu nauczyciela z jej projektem oraz wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń.

9. Od ustalonej oceny pracy, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, przysługuje:

10. Organ, o którym mowa w ust. 9, powołuje w celu rozpatrzenia odwołania lub wniosku zespół oceniający. Od oceny dokonanej przez zespół oceniający nie przysługuje odwołanie.

11. (uchylony).

12. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w stosunku do nauczycieli szkół artystycznych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodków adopcyjno-opiekuńczych odpowiednio – minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego oraz Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, określą, w drodze rozporządzeń, kryteria i tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela, tryb postępowania odwoławczego oraz skład i sposób powoływania zespołu oceniającego, mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu wykonywania pracy przez nauczyciela.

13. Praca nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu, placówce lub szkole, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, podlega ocenie w każdym czasie na jego wniosek, a także z inicjatywy dyrektora lub na wniosek organu prowadzącego. Praca nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora w przedszkolu, placówce lub szkole, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, podlega ocenie na jego wniosek lub na wniosek organu prowadzącego. W przypadku gdy dyrektorem przedszkola, placówki lub szkoły jest osoba nieposiadająca kwalifikacji pedagogicznych, oceny pracy nauczycieli dokonuje nauczyciel upoważniony przez organ prowadzący. Przepisy ust. 4–10 i 12 stosuje się odpowiednio.

Art. 7.

1. Szkołą kieruje dyrektor, który jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej. Dyrektor sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole.

2. Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za:

3. (uchylony).

Art. 8.

Organy uprawnione do sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz zasady sprawowania tego nadzoru określają odrębne przepisy.

Większe okno
KomentarzGość
2014-12-09 14:48:40
Odpowiedzi: 1
czy nauczyciel ma obowiazek pokazac rodzicowi prace klasowe i sprawdziany na jego prosbe?bo niemoge sie tego doprosic.
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-01-13 22:50:00
Tak. Oceny i prace są do wglądu dla ucznia i jego opiekuna prawnego.
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2014-12-11 18:02:46
Odpowiedzi: 0
Witam! Mam pytanie dotyczące pracy domowej tzn: czy nauczyciel ma prawo zabierać pracę domową wykonaną przez ucznia, czy może ją tylko ocenić. Uczeń dostał na zadanie domowe zrobić ręcznie robioną figurkę (postać). I czy nauczyciel ma prawo ją sobie zabrać (do domu,do gablotki szkolnej) nie pytając ucznia (rodzica) o zgodę?
KomentarzGość
2014-12-16 14:57:38
Odpowiedzi: 0
czy nauczyciel na urlopie zdrowotnym ma prawo do wglądu do dziennika lekcyjnego?
Komentarzanka134578
2015-01-04 13:36:16
Odpowiedzi: 1
Czy nauczyciel ma prawo mówić do uczniów w 3 os l.mn. np. piszą, czytają, nie gadają. Co zrobić jak nauczyciel nie oddał prac klasowych z polskiego przez 3 tyg. robocze?
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-01-13 22:59:43
Statut szkoły rozwiąże problemy z późny oddawaniem prac. Raczej nikt nie rozwiąże problemów nauczyciela z traktowaniem zależnych od niego osób.
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2015-01-06 12:14:08
Odpowiedzi: 0
Jakie zajęcia mogą być realizowane w liceum w ramach tzw godziny dyrektorskiej niepłatnej,
KomentarzGość
2015-01-07 17:25:04
Odpowiedzi: 1
Nauczyciel ma prawo rozmawiać na lekcjach przez telefon w sprawie prywatnej. Wystawić ocenę śródroczną jeśli ucznia nie było w szkole ? Pozdrawiam
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-01-13 23:10:01
Wystawić ocenę śródroczną jeśli ucznia nie było w szkole?
Tak. Nauczyciel musi poinformować jaką ocenę wystawił za rozliczany okres (semestr, rok). Musi oczywiście mieć ku temu podstawę określoną w WSO np. min. 3 oceny cząstkowe.

Nauczyciel ma prawo rozmawiać na lekcjach przez telefon w sprawie prywatnej?
Nie. Ale bądźmy ludźmi - jeżeli zdarzyła się jakaś nagła sytuacja (wypadek, narodziny dziecka itp.) to donoszenie na takiego "przestępcę" nie spotka się z niczyją sympatią. Nigdy do Twojego kolegi/koleżanki nikt nie dzwonił w bardzo ważnej sprawie w czasie zajęć? Kiedyś dzwoniło się do sekretariatu w celu przekazania wiadomości lub poproszenia do telefonu. Z komórkami (nie ważne jak bardzo jestem temu przeciwny na zajęciach) zwyczajnie jest szybciej.
Dodaj odpowiedź
KomentarzBożena
2015-01-14 00:39:22
Odpowiedzi: 1
Pracuje w szkole podstawowej w klasie,,0''z 5 i 6-latkami w małej miejscowości.Dyrektorka poinformowała mnie pisemnie, że muszę pracować od 22 do 24, od 29 do 31 XII i 2.I 2015r. chociaż rodzice deklarowali i podpisali, że nie puszczą dzieci w te dni do szkoły. Kiedy mam dni wolne od pracy i ile mam urlopu wypoczynkowego.
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-02-07 12:54:59
Pewnie nieaktualne, ale odpiszę. Dni, które Pani podała nie są naszymi dniami wolnymi od pracy i dyrektor niestety ma prawo kazać nam siedzieć w szkole. Urlop to ferie zimowe i 6 tygodni wakacji, z których to dni dyrektor ma prawo uszczknąć 5 (na rady, kompletowanie dokumentacji itp.). W efekcie jest to zazwyczaj więcej niż owe 5 dni, ale nauczyciele raczej się o to nie wykłócają (jest potrzeba, to się do pracy jedzie; albo: dyrektora się każdy boi, to siedzi cicho i co najwyżej ulży sobie nagadując na niego z koleżanką/kolegą z pracy...).
Dodaj odpowiedź
KomentarzRobert
2015-01-14 21:13:24
Odpowiedzi: 1
Czy nauczyciel po przeprowadzeniu sprawdzianu lub kartkówki ma obowiązek pokazania go i umożliwienia spokojnego przejrzenia, a także pokazania i wytłumaczenia popełnionych przez ucznia błędów, oraz po poproszeniu, ponownego wytłumaczenia jakiegoś zagadnienia lub części materiału? Pozdrawiam
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-02-07 14:08:18
W każdej szkole obowiązuje zasada jawności i wglądu w prace. Nie ma takiej opcji aby wpisać ocenę z pracy pisemnej , ale jej nie pokazać uczniowi. Mało tego taka praca powinna byc omówiona. POdstawą jest rozporządzenie o ocenianiu , które musi miec odzwierciedlenie w WSO.
Dodaj odpowiedź
KomentarzMamulka
2015-01-18 01:03:50
Odpowiedzi: 0
Klasa 2 podstawowa,wychowawczyni naszych pociech mailowo poinformowała nas,że za tydzień robi sprawdzian śródroczny i z tej okazji należy przerobić materiał z całego półrocza,na naszą prośbę o delikatne wydłużenie terminu (dzieci codziennie mają zadane kilka zadań domowych oraz są w trakcie czytania obszernej lektury) Pani stwierdziła, że nie miała obowiązku nas o tym informować,a jej celem nie jest sprawdzenie czego dzieci nauczyły się przez tydzień ....proszę o radę jak sobie poradzić z takim jednostronnym dialogiem
Komentarzanna
2015-01-18 11:50:30
Odpowiedzi: 1
W naszej szkole mamy problem. W październiku Rada pedagogiczna wystosowała Wotum Nieufności wobec dyrektora.Przedstawiliśmy mu wiele zarzutów.Ponieważ ja pisałam protokół tego dnia dyrektor stara się ze wszystkich sił dać mi do zrozumienie ,że pokaże swoje możliwości.Najpierw powołał mnie na lidera zespołu przedmiotowego ( i tak wykonywałam ta funkcję bez jego powołania)a następnie zlecił przygotowanie referatu na temat " Realizacja podstawy programowej na I i kolejnych etapach kształcenia w związku z obniżeniem wieku szkolnego (ja pracuję w nauczaniu zintegrowanym , więc nie wiem jak nauczyciele na kolejnych etapach realizują podstawę programową) , dyrektor zapytał czy wiem na czym polega praca w szkole i ile lat pracuję. Odpowiedziałam, że wiem i pracuję prawie 30 lat w tym zawodzie. Wtedy on powiedział, że jeśli mi nie pasuje to nie muszę pracować w tej szkole. Zgłosiłam ten incydent do organu prowadzącego , ale oczywiście dyrektor wszystkiego się wyparł. Ja jestem w stanie to udowodnić- co mam zrobić?. Od tamtej pory dyrektor za wszelką cenę stara się tak mi umilić pracę, że gdyby nie tabletki uspokajające to bym nie funkcjonowała. Wpada na moje zajęcia,żeby mnie złapać nie wiem na czym, podsłuchuje pod drzwiami.Bardzo lubię pracę z dziećmi i wykonuję ja sumiennie. Wykonuję wiele obowiązków na rzecz szkoły. Zgodnie z rozporządzeniem MEN nauczyciel ma przepracować dodatkowo 2 godziny , ja pracuję 3 bo takie są potrzeby w mojej klasie (dodatkowa godzina zajęcia rozwijające). Muszę dodać , że nie jestem jedynym takim przypadkiem w naszej szkole. Kiedy koleżanka zapytała dyrektora ,o organizację dni wolnych w czasie ferii, bo chciałaby wyjechać na 3-4 dni ze swoimi dziećmi w góry odpowiedział ,żeby sobie wyszła na dach i zwiedzała okolice. Dyrektor jest cwany bo stara się dokuczać nam , bez świadków aby mu nic nie udowodnić. Te przykłady to kropla w morzu poczynań dyrektora. Nie wiemy , gdzie się zgłosić , bo nikt nam nie wierzy. Dyrektor ma tak perfekcyjnie opanowane kłamstwa ,że sama bym mu uwierzyła. Bardzo proszę o radę co możemy zrobić.
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-01-25 00:51:17
Nagrywanie osób z którymi się rozmawia nie jest karalne i dopuszczane przez sądy jako dowód powodzenia.
Dodaj odpowiedź
Komentarzanna
2015-01-18 11:57:15
Odpowiedzi: 1
W naszej szkole mamy problem. W październiku Rada pedagogiczna wystosowała Wotum Nieufności wobec dyrektora.Przedstawiliśmy mu wiele zarzutów.Ponieważ ja pisałam protokół tego dnia dyrektor stara się ze wszystkich sił dać mi do zrozumienie ,że pokaże swoje możliwości.Najpierw powołał mnie na lidera zespołu przedmiotowego ( i tak wykonywałam ta funkcję bez jego powołania)a następnie zlecił przygotowanie referatu na temat " Realizacja podstawy programowej na I i kolejnych etapach kształcenia w związku z obniżeniem wieku szkolnego (ja pracuję w nauczaniu zintegrowanym , więc nie wiem jak nauczyciele na kolejnych etapach realizują podstawę programową) , dyrektor zapytał czy wiem na czym polega praca w szkole i ile lat pracuję. Odpowiedziałam, że wiem i pracuję prawie 30 lat w tym zawodzie. Wtedy on powiedział, że jeśli mi nie pasuje to nie muszę pracować w tej szkole. Zgłosiłam ten incydent do organu prowadzącego , ale oczywiście dyrektor wszystkiego się wyparł. Ja jestem w stanie to udowodnić- co mam zrobić?. Od tamtej pory dyrektor za wszelką cenę stara się tak mi umilić pracę, że gdyby nie tabletki uspokajające to bym nie funkcjonowała. Wpada na moje zajęcia,żeby mnie złapać nie wiem na czym, podsłuchuje pod drzwiami.Bardzo lubię pracę z dziećmi i wykonuję ja sumiennie. Wykonuję wiele obowiązków na rzecz szkoły. Zgodnie z rozporządzeniem MEN nauczyciel ma przepracować dodatkowo 2 godziny , ja pracuję 3 bo takie są potrzeby w mojej klasie (dodatkowa godzina zajęcia rozwijające). Muszę dodać , że nie jestem jedynym takim przypadkiem w naszej szkole. Kiedy koleżanka zapytała dyrektora ,o organizację dni wolnych w czasie ferii, bo chciałaby wyjechać na 3-4 dni ze swoimi dziećmi w góry odpowiedział ,żeby sobie wyszła na dach i zwiedzała okolice. Dyrektor jest cwany bo stara się dokuczać nam , bez świadków aby mu nic nie udowodnić. Te przykłady to kropla w morzu poczynań dyrektora. Nie wiemy , gdzie się zgłosić , bo nikt nam nie wierzy. Dyrektor ma tak perfekcyjnie opanowane kłamstwa ,że sama bym mu uwierzyła. Bardzo proszę o radę co możemy zrobić.Do rodziców oczernia nas tłumacząc , że nie potrafimy uczyć, nie znamy metod nauczania pomimo,ze jesteśmy wykształceni , a on jest po studiach rolniczych i prowadzi lekcje super(od uczniów i rodziców wiemy ,że jest inaczej).
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-02-02 12:03:36
Zmień pracę albo szkołę. Nic się nie da zrobić- piszę to z doświadczenia. Mnie działania dyrekcji (i nie tylko mnie) tak zniechęciły do pracy (a byłam bardzo twórczą osobą, z wieloma pomysłami, miałam mnóstwo sukcesów w pracy z dziećmi), że teraz NIC mi się nie chce robić. I wiem jedno- w szkole najważniejsza jest DOKUMENYACJA. Papiery. Podpisy. "Podkładki"Uczniowie to tylko taki niezbędny "dodatek" do pracy. Szukasz sprawiedliwości..????W Szkole...?????? Daj spokój. Nikt Ci nie odpisze. Nikt nie pomoże. Uciekaj- bo ci dyro zatruje życie do końca. Albo łyknij więcej tabletek, pochyl głowę, przeproś go i rób, co Ci każe. Nawet jak wygrasz sprawę w sądzie (ewentualnie), to kto potem w całym powiecie Cię zatrudni...? A wątpię, abyś wytrzymała presję w swojej szkole po czymś takim. No...albo przeczekaj. Może zmieni się dyrektor. Choć z praktyki wiem, że jak taki załapie się na stołek, to w najlepszym razie kilkanaście lat na nim siedzi....Powinno więcej się mówić o mobbingu w szkołach- bo to naprawdę nagminne, a wielu dyrektorów po prostu szmaci pracowników. Powodzenia w każdym razie.
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2015-01-20 14:48:22
Odpowiedzi: 0
czy nauczyciel na prawo do krzyczenia na dzieci,do wychodzenia w czasie lekcji z sali lekcyjnej bez potrzeby, do jedzenia na lekcji i picia napojów,do szarpania uczni, do wypraszania ucznia z sali lekcyjnej, do zakazania uczniowi uczestnictwa w imprezach
KomentarzAnna
2015-01-25 21:55:07
Odpowiedzi: 1
18 stycznia prosiłam o radę w sprawie poczynań mojego dyrektora otrzymałam bardzo ważną dla mnie informację, co bardzo mi pomoże.Serdecznie dziękuję. Obecnie dyrektor przeszedł sam siebie , a mianowicie podrobił podpisy rodziców na protokołach wyboru trójek klasowych rodziców i spreparował te protokoły. Poproszeni rodzice, których podpisy podrobił potwierdzili nasze przypuszczenia. Mimo to dyrektor wpiera nam , że to właśnie rodzice podpisali . Nie wiemy co o tym sądzić. Zastanawiamy się czy dyrektor nie ma problemów z własną psychiką i czy naprawdę taka osoba powinna zajmować kierownicze stanowisko. Nie wiemy czyje podpisy i jakie dokumenty jeszcze spreparował. Gdzie się z tym zgłosić. Rodzice Podpisali nam oświadczenia, że na protokołach nie widnieją ich podpisy, ale nie chcą ciągać się po sądach . Gdzie możemy to zgłosić. W organie prowadzącym nie mamy wsparcia , bo sam go sobie wybrał i go broni na każdym kroku.
Odpowiedzi (1):
ktosia
2015-02-02 16:29:37
O, jak widzę to powszechna praktyka dyrektorów...(-ek). Fałszowanie dokumentów (szczególnie w obliczu kontroli)to powszechna praktyka. No, fałszuje się je jeszcze w celu otrzymania (bezbolesnego) certyfikatów, odznaczeń, nagród w konkursach. Witaj w realnym świecie. Nie twierdzę, że to dobrze (to bardzo złe i niemoralne), ale niestety- taki jest ten świat. FAŁSZYWY, NIEMORALNY.
Dodaj odpowiedź
KomentarzLarysa
2015-01-28 18:31:49
Odpowiedzi: 0
Czy dyrektor ma obowiązek napisania protokołu ze spotkania rodziców w sprawie dzieci i czy opiekun stażu może wejść na hospitacje do stażysty bez zapowiedzi?
KomentarzGość
2015-02-02 10:54:28
Odpowiedzi: 3
Witam. Moje pytanie dotyczy ilości godzin "karcianych"- wykazałam o dwie godziny za dużo w I semestrze. Wpisałam do dziennika zgodnie z prawdą, ile tych godzin zrealizowałam i tak mi wyszło. Moja p. dyrektor twierdzi, że muszę przepisać dziennik na nowo, ona nie podpisze "nadwyżki", bo ja....w przyszłości mogę się domagać zapłaty za te dwie godziny! I moje pytanie brzmi- czy naprawdę moja p. dyrektor ma się czego obawiać? Przecież za "karcianki" i tak nam się nie płaci, czytałam też, że "nadwyżka" nie przechodzi nawet na II semestr- jak mogłabym domagać się zapłaty za coś, co przeprowadza się z założenia za darmo (i tak bym się niczego nie 'domagała', nie mam takiego charakteru, ale dyr. mi nie ufa widocznie)? Czy dyrektorka mogłaby spokojnie podpisać te 38 godzin (a nie 36) bez żadnych większych konsekwencji...?
Odpowiedzi (3):
Gość
2015-02-06 19:41:39
Mogłaby sie pani domagać zapłaty o ile te dodatkowe godziny byłyby zlecone przez dyrektora. W przypadku dobrowolnie przepracowanych godzin nie ma szans na zapłatę.
Gość
2015-02-07 12:50:35
Dziękuję, tak myślałam. Te godziny przepracowałam z własnej, nieprzymuszonej woli, "społecznie" i nie mam zamiaru domagać się zapłaty za nie. Czy mogę prosić o jakąś podstawę prawną...?
Gość
2015-02-07 14:05:29
Karta Nauczyciela.
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2015-02-06 19:57:41
Odpowiedzi: 0
Czy dyrektor szkoły może wywieszać w publicznym miejscu ( dostępnym dla każdego, otwartym ciągle pokoju nauczycielskim) imienna listę uchybień nauczycielskich? Np. wyniki kontroli dzienników itp?
KomentarzGość
2015-02-15 09:12:04
Odpowiedzi: 1
witam,
jestem matką 16 miesięcznego synka. Pracuję jako nauczycielka. Do południa synkiem zajmuje się ojciec, po powrocie ja - mąż pracuje w systemie popołudniowym. Czy mam prawo w związku z tym o wnioskowanie do dyrektora o zwolnienie z zajęć popołudniowych typu rady, zebrania, jesli odbywają się one po godz. 16.00 ( na ogół ok. 18.00)? Czy dyrektor ma prawo odmówić
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-02-18 16:30:13
Teoretycznie nie ma prawa wymagać od nauczyciela pracy po 16.00. W praktyce-musisz biegać na wszystkie. Spróbuj się z nią (zakładam, że to kobieta) jakoś dogadać.
Dodaj odpowiedź
Komentarzktoś
2015-02-21 09:48:41
Odpowiedzi: 0
Dyrekcja nakazuje podpisywać i tworzyć fikcyjne dokumenty. Czy nauczyciel, który odmówi w udziale w tej fikcji jest jakoś prawnie chroniony i gdzie w razie czego mam się zwrócić o pomoc (jeśli np. będę straszona utratą pracy za "brak współpracy")? Dodam, że jestem w szkole kompletnie osamotniona, bo oprócz mnie nikt nie widzi problemu. Chodzi o składanie podpisów pod czymś, czego się nie robiło, tworzenie sprawozdań z czegoś, co się nie odbyło, potwierdzanie obecności w pracy, kiedy fizycznie się w tej pracy nie było. Fikcję taką tworzy się ze względu na kontrolę szkoły lub chęć uzyskania jakiegoś tytułu dla szkoły (udział w projekcie zakończony certyfikatem na przykład). Jestem pedagogiem, przekazuję dzieciom pewne wartości, mam być przykładem, a wymaga się ode mnie kłamstw. Mam dość tej oświatowej fikcji. Czuję wstręt sama do siebie, bo niestety zdarzało mi się w tym uczestniczyć (poddawałam się presji). Nie chcę więcej. Dodam, że kłamstwa i fałszowanie dokumentów po części wynika z absurdalnych przepisów i nierealnych wymagań wobec nauczycieli - ale to chyba nas nie usprawiedliwia. Gdyby tak wszyscy pisali prawdę, może w końcu ci, którzy te chore przepisy tworzą przejrzeliby na oczy/.
KomentarzGość
2015-02-22 19:25:20
Odpowiedzi: 0
Czy są jakieś przepisy mówiące o tym, ile można nauczycielowi przydzielić dyżurów w czasie przerw?
KomentarzGość
2015-02-22 19:27:44
Odpowiedzi: 0
Jakie konsekwencje spotkają nauczyciela, który "nie wyrobi" minimalnej liczby godzin z danego przedmiotu z powodu choroby? Jaka go czeka kara? czy będzie musiał "odrabiać" zaległe godziny- pytanie, kiedy. W czasie wakacji? Ferii? W "normalnym" tygodniu pracy nie da się niczego dodatkowo wcisnąć. Czy może potrąci mu się z pensji za to, że się rozchorował?
KomentarzGość
2015-02-22 19:32:06
Odpowiedzi: 0
Czy można zmuszać dzieci w gimnazjum do dodatkowych zajęć? Mojej córce nauczyciele każą zostawać po 8-9 godzin w szkole. Czy to jest normalne? Jest jakaś taka presja, że egzaminy muszą koniecznie wypaść dobrze i dzieciaki codziennie siedzą bardzo długo w szkole, a potem jeszcze uczą się w domu. Córka ma dość. Ale kiedy nie poszła na zajęcia, to dostała naganę. Słusznie?
KomentarzGość
2015-02-27 22:49:36
Odpowiedzi: 0
Czy będąc na L4 muszę odpracowywać zajęcia indywidualne, na które dojeżdżam do dziecka do domu (pracuję w szkole specjalnej, a dziecko jest niepełnosprawne w stopniu głębokim i ma orzeczenie o nauczaniu indywidualnym)?
KomentarzGość
2015-03-17 08:27:19
Odpowiedzi: 0
Tu w ogóle ktoś to czyta....? Zero odpowiedzi...
KomentarzGość
2015-03-21 21:49:20
Odpowiedzi: 0
Witam
Czy dyrektor ma prawo przychodzić na hospitacje kilka razy w tygodniu bez zapowiedzi ( plan hospitacji został przedstawiony w wrześniu , i takowe hospitacje nie były tam ujęte) , nie omawia ich, a jeżeli już to zwraca się do pracownika podniesionym tonem głosu w obecności personelu obsługi lub rodziców - " wytyka mu błędy", czy może zmieniać zaplanowane działania nauczyciela.
KomentarzGość
2015-03-24 23:22:10
Odpowiedzi: 0
Czy dyrektor może wyznaczyć zastępstwa po skończonych planowych lekcjach bez pytania o zgodę?
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 
 

Do góry
kuratorium pomorskie kuratorium zachodniopomorskie kuratorium warmińsko-mazurskie kuratorium podlaskie kuratorium mazowieckie kuratorium kujawsko-pomorskie kuratorium wielkopolskie kuratorium lubuskie kuratorium lubelskie kuratorium łódzkie kuratorium dolnośląskie kuratorium opolskie kuratorium śląskie kuratorium świętokrzyskie kuratorium podkarpackie kuratorium małopolskie