Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Karta Nauczyciela
Mapa strony
Mapa strony
karta nauczyciela / prawo oświatowe

Karta Nauczyciela

Prawo oświatowe
Portal dla nauczycieliA A A separator Poleć znajomemu    Wydrukuj separator   Strona główna  separator
Kuratoria Oświaty
Kuratoria Oświaty

Karta Nauczyciela

Stan prawny: wrzesień 2020r.
Tekst jednolity karty nauczyciela

Linki sponsorowane
?>

Obowiązki nauczycieli

Art. 6.

Nauczyciel obowiązany jest:

Art. 6a.

1. Praca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty, podlega ocenie. Ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego, o której mowa w art. 9c ust. 6, z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek:

2. Dyrektor szkoły jest obowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem terminu określonego w ust. 1.

3. (uchylony).

4. Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem uogólniającym:

5. Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, który przy jej dokonywaniu może zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego.

6. Oceny pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, dokonuje organ prowadzący szkołę w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

7. Organ, o którym mowa w ust. 6, dokonuje oceny pracy dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii rady szkoły i zakładowych organizacji związkowych działających w tej szkole. Przy ocenie pracy dyrektora przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

8. Ocenę pracy ustala się po zapoznaniu nauczyciela z jej projektem oraz wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń.

9. Od ustalonej oceny pracy, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, przysługuje:

10. Organ, o którym mowa w ust. 9, powołuje w celu rozpatrzenia odwołania lub wniosku zespół oceniający. Od oceny dokonanej przez zespół oceniający nie przysługuje odwołanie.

11. (uchylony).

12. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w stosunku do nauczycieli szkół artystycznych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodków adopcyjno-opiekuńczych odpowiednio – minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego oraz Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, określą, w drodze rozporządzeń, kryteria i tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela, tryb postępowania odwoławczego oraz skład i sposób powoływania zespołu oceniającego, mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu wykonywania pracy przez nauczyciela.

13. Praca nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu, placówce lub szkole, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, podlega ocenie w każdym czasie na jego wniosek, a także z inicjatywy dyrektora lub na wniosek organu prowadzącego. Praca nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora w przedszkolu, placówce lub szkole, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, podlega ocenie na jego wniosek lub na wniosek organu prowadzącego. W przypadku gdy dyrektorem przedszkola, placówki lub szkoły jest osoba nieposiadająca kwalifikacji pedagogicznych, oceny pracy nauczycieli dokonuje nauczyciel upoważniony przez organ prowadzący. Przepisy ust. 4–10 i 12 stosuje się odpowiednio.

Art. 7.

1. Szkołą kieruje dyrektor, który jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej. Dyrektor sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole.

2. Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za:

3. (uchylony).

Art. 8.

Organy uprawnione do sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz zasady sprawowania tego nadzoru określają odrębne przepisy.

Większe okno
KomentarzSzymon
2018-05-08 13:48:01
Odpowiedzi: 1
Czy nauczyciel ma obowiązek wspierać ucnia mentalnie
Odpowiedzi (1):
Gość
2019-03-20 16:14:09
Lol nie.

Chyba że to nauka medytacji.
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2018-05-10 09:50:07
Odpowiedzi: 1
Czy nauczyciel moze zrobic kartkowke z materialu nadprogramowego?
Odpowiedzi (1):
Magister Mateusz H
2018-10-11 21:24:13
nauczyciel nie może dać kartkówki nie za programowej ponieważ nauczyciel po winien trzymać się programu nauczycielskiego jeśli tak jest nauczyciel zostaje zwolniony.
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2018-10-16 19:55:16
Odpowiedzi: 1
Czy nauczyciel ma prawo do wydzierania sie na ucznia i szarpania go?
Odpowiedzi (1):
Gość
2019-03-20 16:12:35
Tak, ma prawo się wydzierać jak to piszesz.

Szarpać nie powinien jeśli sytuacja nie wymaga tego (np. uczeń naraża na niebezpieczeństwo siebie lub innych).
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2018-10-16 22:01:44
Odpowiedzi: 0
Ile wczesniej nauczyciel powinien zapowiedzieć prace klasową z działu?
KomentarzGość
2018-10-17 07:41:03
Odpowiedzi: 0
co zrobić jeśli nauczyciel wysusza innych uczniuw
KomentarzGość
2018-10-25 23:09:22
Odpowiedzi: 0
Czy nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, który jest wychowawcą swojej klasy i ma ze swoimi dziećmi zajęcia sprawuje nad nimi opiekę przez cały dzień pobytu w szkole jest odpowiedzialny za starszych uczniów z którymi nie ma zajęć
KomentarzGość
2018-10-25 23:51:27
Odpowiedzi: 1
Czy nauczyciel jako metodę wychowawczą, może wprowadzić odpowiedzialność zbiorową. Obniżone zachowanie całej klasy gdy jeden uczeń przeszkadza na lekcji. Skracanie czasu pisania sprawdzianu. Zaznaczam, że stosuję to na 9 latkach 4 klasa.
Odpowiedzi (1):
Gość
2018-12-08 17:33:32
No to jest chore, a gdzie indywidualne podejście do ucznia?
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2018-11-26 10:57:31
Odpowiedzi: 1
Czy nauczyciel ma obowiązek lub powinien wytłumaczyć uczniowi temat lekcji na którym nie uczestniczył? Czy może odmówić objaśnienia te tu uczniowi?
Odpowiedzi (1):
Gość
2019-03-20 16:11:05
Uczeń sam nadrabia zaległości.

Natomiast nauczyciel nie powinien wymagać wiedzy spoza podręcznika, ewentualnie dostarczyć swoje materiały dydaktyczne.
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2018-12-13 16:22:04
Odpowiedzi: 1
Czy nauczuciel wychowawca może pisać prywatnie do ucznia, który nie ukończył 18 roku życia?
Odpowiedzi (1):
Gość
2019-03-20 16:09:44
Tak może.

Natomiast rodzic może odebrać dziecku dostęp do środków komunikacji. Dzięki temu będzie mieć pewność, że nie tylko nauczyciel, ale również żaden przypadkowy erotoman nie nagabuje jego dziecka.
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2018-12-19 11:35:49
Odpowiedzi: 0
Cxy nauczyciel of wf ma prawo wystaeic jedynke na półrocze mimo ze uczen mial pozytywne oceny ale nie ćwiczył systematycznie ???
KomentarzMaja
2019-01-08 17:22:04
Odpowiedzi: 1
Jeśli mam z języka niemieckiego trzy szóstki za pracę domową, ale dwie jedynki za kartkówkę i klasówkę i wychodzi mi średnia 3.43, to nauczyciel ma prawo wystawić mi zagrożenie twierdząć, że liczy się ocena z klasówki i oceny z pracy domowej nie maką znaczenia? Prosiłabym w odpowiedzi o potwierdzenia w postaci artykułów z prawa. To pomoże mi w ewentualnym rozwiązywaniu sprawy z nauczycielem. Dziękuję i pozdrawiam.
Odpowiedzi (1):
Gość
2019-01-16 23:15:11
Średnia ważona, mówi ci to coś? Nauczyciel może ustalić, że oceny z zadań domowych mają wagę 0 i w ogóle nie liczą się do średniej. Nie mniej ja bym dała dwóje dla świętego spokoju ;p
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2019-01-16 23:13:00
Odpowiedzi: 0
Średnia ważona, mówi ci to coś?
Nie mniej, ja bym dwóje dla świętego spokoju wystawiła :p
KomentarzGość
2019-01-25 10:36:27
Odpowiedzi: 1
Witam, czy nauczyciel ma obowiązek poinformować rodzica o "wypadku" w szkole, który mógł spowodować uszkodzenie ciała? np. lekcja w-fu, dziecko uderza piłka co powoduje ból w palcu (jak się okazało był złamany). Dziękuję za odpowiedź.
Odpowiedzi (1):
Gość
2019-03-20 16:06:47
Jeśli dziecko Ci powiedziało to zostałeś poinformowany przez nauczyciela za pośrednictwem dziecka.

Jeśli chodzi o "natychmiastowe i bezpośrednie poinformowanie" to nie ma obowiązku - natomiast jest to w dobrym guście i zdejmuje z nauczyciela część odpowiedzialności. Ma obowiązek udzielić pomocy według sytuacji i rozeznania.
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2019-02-17 13:45:20
Odpowiedzi: 1
Czy nauczyciel jezyka polskie(przede wszystkim)i inni nauczyciele mają obowiązek sprawdzenia zeszytów przedmiotowych? Chodzi mi przede wszystkimi o kontrolę pisowni ucznia
Odpowiedzi (1):
Gość
2019-03-13 15:09:47
Owszem,może sprawdzić kontrole pisowni ale nie jest to ich obowiązkiem.
Dodaj odpowiedź
KomentarzMirela
2019-03-03 22:59:00
Odpowiedzi: 0
Jeżeli dziecko z adhd ma trudności ze zrozumieniem i ze skupieniem np na matematyce co nauczyciel powinien w danej sytuacji zrobić?
KomentarzGość
2019-03-07 15:49:25
Odpowiedzi: 1
Czy nauczyciel może zabronić popraw kartkówek?? Ma takie prawo ?
Odpowiedzi (1):
Gość
2019-03-18 19:08:11
Kartkówka to jedyna rzecz której nauczyciel ma prawo nie pozwolić poprawić :)
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2019-03-13 15:08:18
Odpowiedzi: 1
Czy nauczyciel na zajęciach indywidualnych ma prawo wyrażać się bez szacunku,unosić głos zarówno do rodzica jak i do ucznia? T
Odpowiedzi (1):
Gość
2019-03-20 15:59:47
Tak, oczywiście że ma takie prawo.

A Ty masz prawo opisać sytuację, opisać co Ci nie odpowiada i czego oczekujesz. Najpierw możesz to przekazać nauczycielowi, jeśli się dostosuje to ok, a jak nie to do dyrekcji itd.
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2019-03-17 20:24:11
Odpowiedzi: 1
Czy nauczyciel ma prawo wyzywać uczniów od analfabetów, gowniarzy i nie wychowanych bachorów?
Odpowiedzi (1):
Gość
2019-03-20 16:00:54
To zależy. Jeśli nie umieją pisać, śmierdzą i nie potrafią powiedzieć dzień dobry to może.

Jeśli nie to raczej nie powinien.
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2019-03-21 17:13:51
Odpowiedzi: 0
Czy nauczyciel ma prawo zabrać uczniowi telefon bez zgody jego rodziców?
Czy dyrektor musi zadbać o to by w łazience szkolnej było mydło, ciepła woda i papier toaletowy? Co jeśli dyrektor uważa, że nie musi i uczniowie mają sami sobie kupować takie rzeczy? Dodam, że za wcześniejszego dyrektora w łazience zawsze było mydło i papier, obecnie jest tylko i wyłącznie ciepła woda..
KomentarzGość
2019-04-28 20:24:32
Odpowiedzi: 0
Witam , zwracam się z pytaniem co zrobić, gdy nauczyciel obraża uczniów np. cytuję ,,bez mózgi , debile, kretyni'' itp. na prośbę o wytłumaczenie czegoś wstawia 1 ,,bo jak można tego nie rozumieć'' albo śmieje się gdy zwracamy uwagę, że np. zadanie było zrobione dobrze a jest skreślone przez nią i wstawiona ocena niedostateczna. Klasa nie może dojść do porozumienia z nauczycielka ponad połowa klasy jest zagrożona. Gd zwracaliśmy się z prośba o pomoc do innych nauczycieli ich działania nie przynosiły rezultatów. Ewentualnie było gorzej niż wcześniej.
KomentarzGość
2019-05-24 08:38:01
Odpowiedzi: 1
Witam.Mam pytanie dotyczące wyjazdów,wycieczek szkolnych itp. Czy zorganizowanie wycieczki jest obowiązkowe w programie szkoły czy w obowiązkach nauczyciela? Interesuję mnie wszystko w tej kwestii. Pozdrawiam.
Odpowiedzi (1):
Gość
2019-08-25 17:26:56
Nie ma obowiązku organizacji wycieczek. Po wprowadzeniu nowych przepisów dotyczących wycieczek (w tym przepisów BHP) nie zdziwiłabym się, gdyby nikt takowych nie organizował.
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2019-06-30 18:21:16
Odpowiedzi: 0
Czy dyrektor ma prawo powiedzieć nauczycielowi, że miał mu przyznać nagrodę na koniec roku szkolnego, ale ten nie podlał kwiatków w sali i ma jeszcze bazie we flakonie, co jest nie do pomyślenia w czerwcu. Może w ten sposób argumentować? Wydaje mi się, że nagrody przyznaje się za pracę nauczyciela a nie inną.
KomentarzGość
2020-02-02 17:44:46
Odpowiedzi: 0
Czy nauczyciele mają obowiązek przeprowadzania przedmiotowych diagnoz śródrocznych i końcowych? Z jakich przepisów to wynika?
KomentarzGość
2020-05-13 02:24:58
Odpowiedzi: 0
Witam serdecznie jestem nauczycielem wspomagającym piszę raport o uczniu trochę mam
ale już nie wiem to ma być w formie world dokument czy ma ktoś przykład ? Byłabym wdzi- ęczna
KomentarzGość
2020-09-10 07:39:59
Odpowiedzi: 0
Witam
Czy do obowiązków nauczyciela należy tworzenie dokumentów szkoły typu: statut szkoły, szkolny system oceniania, ewaluacja wewnętrzna itp.
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 
 

Do góry
kuratorium pomorskie kuratorium zachodniopomorskie kuratorium warmińsko-mazurskie kuratorium podlaskie kuratorium mazowieckie kuratorium kujawsko-pomorskie kuratorium wielkopolskie kuratorium lubuskie kuratorium lubelskie kuratorium łódzkie kuratorium dolnośląskie kuratorium opolskie kuratorium śląskie kuratorium świętokrzyskie kuratorium podkarpackie kuratorium małopolskie