Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Karta Nauczyciela
Mapa strony
Mapa strony
karta nauczyciela / prawo oświatowe

Karta Nauczyciela

Prawo oświatowe
Portal dla nauczycieliA A A separator Poleć znajomemu    Wydrukuj separator   Strona główna  separator
Kuratoria Oświaty
Kuratoria Oświaty

Karta Nauczyciela

Stan prawny: marzec 2017r.
Tekst jednolity karty nauczyciela

Linki sponsorowane
?>

Obowiązki nauczycieli

Art. 6.

Nauczyciel obowiązany jest:

Art. 6a.

1. Praca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty, podlega ocenie. Ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego, o której mowa w art. 9c ust. 6, z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek:

2. Dyrektor szkoły jest obowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem terminu określonego w ust. 1.

3. (uchylony).

4. Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem uogólniającym:

5. Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, który przy jej dokonywaniu może zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego.

6. Oceny pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, dokonuje organ prowadzący szkołę w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

7. Organ, o którym mowa w ust. 6, dokonuje oceny pracy dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii rady szkoły i zakładowych organizacji związkowych działających w tej szkole. Przy ocenie pracy dyrektora przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

8. Ocenę pracy ustala się po zapoznaniu nauczyciela z jej projektem oraz wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń.

9. Od ustalonej oceny pracy, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, przysługuje:

10. Organ, o którym mowa w ust. 9, powołuje w celu rozpatrzenia odwołania lub wniosku zespół oceniający. Od oceny dokonanej przez zespół oceniający nie przysługuje odwołanie.

11. (uchylony).

12. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w stosunku do nauczycieli szkół artystycznych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodków adopcyjno-opiekuńczych odpowiednio – minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego oraz Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, określą, w drodze rozporządzeń, kryteria i tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela, tryb postępowania odwoławczego oraz skład i sposób powoływania zespołu oceniającego, mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu wykonywania pracy przez nauczyciela.

13. Praca nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu, placówce lub szkole, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, podlega ocenie w każdym czasie na jego wniosek, a także z inicjatywy dyrektora lub na wniosek organu prowadzącego. Praca nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora w przedszkolu, placówce lub szkole, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, podlega ocenie na jego wniosek lub na wniosek organu prowadzącego. W przypadku gdy dyrektorem przedszkola, placówki lub szkoły jest osoba nieposiadająca kwalifikacji pedagogicznych, oceny pracy nauczycieli dokonuje nauczyciel upoważniony przez organ prowadzący. Przepisy ust. 4–10 i 12 stosuje się odpowiednio.

Art. 7.

1. Szkołą kieruje dyrektor, który jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej. Dyrektor sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole.

2. Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za:

3. (uchylony).

Art. 8.

Organy uprawnione do sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz zasady sprawowania tego nadzoru określają odrębne przepisy.

Większe okno
KomentarzGość
2016-02-11 14:22:15
Odpowiedzi: 0
Czy nauczyciel może zabrać punkty na klasówce mimo tego że odpowiedź była dobra i celowo "pomylić cyfrę 4 z 6" I mimo tłumaczeń UCZNIA nie zwrócić tego pkt mimo tego że odpowiedź była dobra? np: jaka jest odległość między pkt a i b odp 24 i 4 poprawione 4 -_-
KomentarzGość
2016-02-19 19:00:24
Odpowiedzi: 0
czy nauczyciel musi poprawiać sprawdziny
KomentarzGość
2016-03-30 18:02:10
Odpowiedzi: 0
Czy nauczyciel ma prawo na lekcji wychowawczej zrobic np. Biologie ?? Który paragraf o tym mówi ?
KomentarzGość
2016-04-04 15:22:05
Odpowiedzi: 1
Czy nauczyciel ma prawo nie podawać dokładnego terminu sprawdzianu? Czy może zapowiadać klasówkę na następny tydzień, bez konkretnej daty?
Odpowiedzi (1):
Anna
2016-05-08 09:31:31
Najczęściej jest tak, że nie trzeba zapowiadać sprawdzianów obejmujących materiał z trzech ostatnich lekcji.
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2016-04-20 09:54:48
Odpowiedzi: 0
czy nauczyciel może bezkarnie bić i nie motywować swoich wychowanków a nawet ich poniżać bez żadnej kary ponieważ nie ma dowodów na jego zachowanie ?
Jest to niedopuszczalne
KomentarzGość
2016-04-27 11:48:18
Odpowiedzi: 0
Czy nauczyciel może odwołać się od przydziału czynności?
KomentarzGość
2016-05-02 19:48:54
Odpowiedzi: 0
Czy organ prowadzący może nauczycielowi dyplomowanemu wychowawca internatu specjalnego z 37lat,6 m stażem pracy /58 lat/ ograniczyć etat w nowym roku szkolnym do 11 godzin,/cały wynosi 24 godz./?
KomentarzMagda
2016-05-05 18:54:03
Odpowiedzi: 1
Nauczycielka chciała zeszyty z matematyki, ja nie miałam i 3 inne osoby. Wstawiła nam 1 za to że nie mieliśmy zeszytów a co z tym idzie brak zadania. Ale nie w tym rzecz. Po chwili powiedziała że robi kartkówkę, zaczęła rozdawać kartki ale naszą 4 pominęła, stwierdziła, że nie mamy zeszytów to nie jesteśmy przygotowani (nikt nie zgłaszał nie przygotowania). I od razu wstawiła nam 1 nawet nie dostaliśmy kartki na ławkę. Nigdy wcześniej nie spotkałam się z czymś podobnym dlatego pytam czy tak można. (2 klas gimnazjum )
Odpowiedzi (1):
Kurp
2016-05-10 14:15:26
Wszystkie tego typu kwestie powinny być ujęte w szkolnych zasadach oceniania. Oprócz tego potrzebny jest jeszcze zdrowy rozsądek oraz wiedza na temat funkcji oceny szkolnej. Spytaj tej pani, a jeśli nie zechce rozmawiać, to dyrektora - jaki dokument i w którym miejscu wyjaśnia takie postępowanie nauczycielki. Nauczyciel ma obowiązek uzasadnić ocenę, a uzasadnienie nie może być jego "widzi mi się", ale rzeczowym wyjaśnieniem opartym na konkretnym dokumencie.
Dodaj odpowiedź
KomentarzAnna
2016-05-08 09:29:18
Odpowiedzi: 0
W tym roku kończę studia podypomowe "Metodyka wczesnego nauczania języka angielskiego" i zamierzam podjąć dalszą naukę na studiach licencjackich (filologia angielska). Mam kwalifikacje do nauczania muzyki i języka polskiego (pracuję w sp i gimnazjum). Czy będę mogła uczyć angielskiego w klasach 1-3 w mojej sytuacji od przyszłego roku? Dziękuję za odpowiedź.
KomentarzGość
2016-05-11 15:03:38
Odpowiedzi: 0
Czy nauczyciel ma prawo dać całej klacie jeden rodzaj testu oprucz jednej osobie?
KomentarzGość
2016-05-11 15:04:15
Odpowiedzi: 1
Czy nauczyciel ma prawo dać całej klasie jeden rodzaj testu oprucz jednej osobie?
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-05-29 08:38:44
Tak. To decyzja nauczyciela, który dostosowuje testy do indywidualnych potrzeb ucznia.
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2016-05-29 08:42:18
Odpowiedzi: 0
Co zrobić z uczniem, który nie jest w stanie nauczyć się czytać i pisać (w zasadzie można powiedzieć, że jest niepiśmienny), a który jakoś dostał się do klasy IV (sylabizował, pisał pojedyncze wyrazy, chociaż bardzo niepoprawnie)? Po przebadaniu go specjaliści stwierdzają normę intelektualną. Co dalej? Uczen nie jest w stanie napisać żadnego testu, jest z nim coraz gorzej, na zajęcia indywidualne nie chodzi, bo mu się nie chce (siłą nie doprowadzisz), matka nie ma nad nim żadnej władzy. Trzymać takiego ucznia w klasie IV do osiemnastki...???
KomentarzGość
2016-05-30 13:41:20
Odpowiedzi: 0
czy częste nieobecności wychowawcy oraz nauczyciela wspomagającego w klasie pierwszej mogą skutkować odwołaniem nauczycieli z tej klasy?
KomentarzGość
2016-08-29 14:24:39
Odpowiedzi: 0
witam,
jestem nauczycielem świetlicy w szkole podstawowej. Dyrektor przedstawił mi zakres obowiązków w tym pobieranie opłat za obiady, rozliczanie ich i wszystko co tego dotyczy. Wiem z lat poprzednich,że wypełnienie tego bedzie kosztem czasu dla dzieci, Czy moge odmówić, na jakie akty prawne mam sie powołać. serdecznie dzikuje za odpowiedź i pozdrawiam
KomentarzGość
2016-09-13 14:01:55
Odpowiedzi: 0
Czy nauczyciel kl.1-3 powinien prace domowe dyktować do zeszytu np.czytanki które są zadane
KomentarzGość
2016-09-14 15:05:08
Odpowiedzi: 0
Witam, czy nauczyciel ma prawo do niezapowiadania każdej karkówki przez cały rok?
KomentarzSP
2016-09-21 22:32:42
Odpowiedzi: 0
witam, czy na mgr WF może prowadzić zajęcia portowe w trakcie zajęć przedszkolnych? nie poza lekcjami czy po godzinie 13/14 lecz np od 8-12?
KomentarzGość
2016-10-05 19:43:13
Odpowiedzi: 0
Czy nauczyciel danej klasy może nie odwołać sprawdzianu gdy nie zostanie poinformowany przez uczniów że w ten sam dzień mają oni inny, wcześniej zapowiedziany sprawdzian?
KomentarzGość
2016-10-09 13:32:51
Odpowiedzi: 0
czy istnieje obowiązek pisania konspektów przed hospitacją
KomentarzGość
2016-11-22 15:19:37
Odpowiedzi: 1
czy nauczyciel ma obowiązek przygotować ucznia na konkurs powiatowy?(dać materiały, omówić zagadnienia itp.?)
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-12-26 08:33:46
Jeśli jest to polecenie służbowe, to tak.
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2016-11-28 20:09:04
Odpowiedzi: 0
czy nauczyciel ma obowiązek wynikający z zapisu w prawie zbierać pieniądze na zdjęcia, składki klasowe, szczoteczki i inne "wydatki klasowe"? czy istnieje zapis , że ma się tym zając czy powinien robić to ktoś inny?
KomentarzGość
2016-12-26 08:37:06
Odpowiedzi: 0
Dlaczego tutaj nikt nie odpowiada na pytania?Forum to jest bezużyteczne. Zlikwidujcie go, po co takie coś ma wisieć. Ludzie czekają na odpowiedź miesiącami, a nawet latami. Bez sensu.
KomentarzGość
2017-01-23 11:56:57
Odpowiedzi: 1
Czy nauczyciel może traktować ucznia inaczej z powodu życia osobistego ucznia
Odpowiedzi (1):
Gość
2017-02-08 08:22:37
Nie, każdego musi traktowac na równi
Dodaj odpowiedź
KomentarzMaria
2017-02-26 20:34:17
Odpowiedzi: 0
Czy mam obowiązek podjąć się nauczania indywidualnego ucznia, którego wcześniej nie uczyłam? Dojazd do ucznia 20 km.
KomentarzGość
2017-02-26 22:45:09
Odpowiedzi: 0
Czy karta nauczyciela nakłada na niego szczególne zasady zachowania się poza praca, czy też może nie określa zasad dot morale w miejscu zamieszkania,zasad współżycia z sąsiadami, przykładne "prowadzenie się"
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 
 

Do góry
kuratorium pomorskie kuratorium zachodniopomorskie kuratorium warmińsko-mazurskie kuratorium podlaskie kuratorium mazowieckie kuratorium kujawsko-pomorskie kuratorium wielkopolskie kuratorium lubuskie kuratorium lubelskie kuratorium łódzkie kuratorium dolnośląskie kuratorium opolskie kuratorium śląskie kuratorium świętokrzyskie kuratorium podkarpackie kuratorium małopolskie