Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Karta Nauczyciela
Mapa strony
Mapa strony
karta nauczyciela / prawo oświatowe

Karta Nauczyciela

Prawo oświatowe
Portal dla nauczycieliA A A separator Poleć znajomemu    Wydrukuj separator   Strona główna  separator
Kuratoria Oświaty
Kuratoria Oświaty

Karta Nauczyciela

Stan prawny: grudzień 2014r.
Tekst jednolity karty nauczyciela

Linki sponsorowane
?>

Obowiązki nauczycieli

Art. 6.

Nauczyciel obowiązany jest:

Art. 6a.

1. Praca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty, podlega ocenie. Ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego, o której mowa w art. 9c ust. 6, z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek:

2. Dyrektor szkoły jest obowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem terminu określonego w ust. 1.

3. (uchylony).

4. Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem uogólniającym:

5. Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, który przy jej dokonywaniu może zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego.

6. Oceny pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, dokonuje organ prowadzący szkołę w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

7. Organ, o którym mowa w ust. 6, dokonuje oceny pracy dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii rady szkoły i zakładowych organizacji związkowych działających w tej szkole. Przy ocenie pracy dyrektora przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

8. Ocenę pracy ustala się po zapoznaniu nauczyciela z jej projektem oraz wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń.

9. Od ustalonej oceny pracy, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, przysługuje:

10. Organ, o którym mowa w ust. 9, powołuje w celu rozpatrzenia odwołania lub wniosku zespół oceniający. Od oceny dokonanej przez zespół oceniający nie przysługuje odwołanie.

11. (uchylony).

12. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w stosunku do nauczycieli szkół artystycznych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodków adopcyjno-opiekuńczych odpowiednio – minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego oraz Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, określą, w drodze rozporządzeń, kryteria i tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela, tryb postępowania odwoławczego oraz skład i sposób powoływania zespołu oceniającego, mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu wykonywania pracy przez nauczyciela.

13. Praca nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu, placówce lub szkole, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, podlega ocenie w każdym czasie na jego wniosek, a także z inicjatywy dyrektora lub na wniosek organu prowadzącego. Praca nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora w przedszkolu, placówce lub szkole, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, podlega ocenie na jego wniosek lub na wniosek organu prowadzącego. W przypadku gdy dyrektorem przedszkola, placówki lub szkoły jest osoba nieposiadająca kwalifikacji pedagogicznych, oceny pracy nauczycieli dokonuje nauczyciel upoważniony przez organ prowadzący. Przepisy ust. 4–10 i 12 stosuje się odpowiednio.

Art. 7.

1. Szkołą kieruje dyrektor, który jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej. Dyrektor sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole.

2. Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za:

3. (uchylony).

Art. 8.

Organy uprawnione do sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz zasady sprawowania tego nadzoru określają odrębne przepisy.

Większe okno
KomentarzGość
2014-09-19 09:22:46
Odpowiedzi: 1
Witam, czy nauczyciel ma prawo postawić jedynkę uczniowi za to, ze nie przygotowało się do inscenizacji: dziecko, gdy były rozdawany podział ról było chore. Na kolejnych zajęciach było w szkole, ale nie zostało też poinformowane przez nauczyciela o zadaniu do wykonania. W dniu inscenizacji dostało jedynkę za nieprzygotowanie.
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-09-20 09:24:24
Oczywiście, że nie miał prawa postawić jedynki w takim przypadku. Trzeba porozmawiać z nauczycielem.
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2014-09-30 21:50:20
Odpowiedzi: 1
Czy nauczyciel ma prawo przytrzymać uczniów w klasie po dzwonku? Jeśli nie ma to jest to chyba prawo którego nie przestrzega nikt.
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-10-01 22:07:30
Ma prawo.
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2014-10-03 14:06:48
Odpowiedzi: 0
Czy nauczyciel ma obowiazek informowac ucznia o tym, ze wstawia mu 1 do dziennika?
KomentarzGość
2014-10-05 18:10:32
Odpowiedzi: 0
Czy nauczyciel może odmówić przyjęcia ucznia do klasy w wypadku gdy inny nauczyciel chce go do niej przekazać?
KomentarzGość
2014-10-08 15:36:22
Odpowiedzi: 1
Czy nauczyciel ma prawo obojętnie przechodzić obok sprzeczki pomiędzy uczniami dodatkowo mówiąc do pobitego "dobrze ci tak" ?
Odpowiedzi (1):
magdalena
2014-10-13 10:03:23
Pytanie retoryczne.Odpowiedż w mojej poprzedniej wypowiedzi.Taki przykład daje się podopiecznym,bo przecież trzeba by się wysilić ,porozmawiać, starać wyjaśnić problem, ale po co..............
Dodaj odpowiedź
Komentarzmagdalena
2014-10-13 09:53:36
Odpowiedzi: 0
W mojej ocenie w dzisiejszych czasach,jak i kiedyś, nauczyciel ma prawo zrobić i zachowywać się jak chce.Zapominają w większości ,co to jest nauczanie.To znudzeni wykładowcy, a raczej zdesperowani ludzie ,którzy raz nauczyli się jednego przedmiotu i ,,klepią,,,to samo przez wiele lat.Trzymają się kurczowo tego zawodu, bo nic innego nie potrafią.Za ich błędy edukacyjne i wychowawcze odpowiadamy póżniej wszyscy.Stękają że tak im żle ale kurczowo trzymają się,, ciepłych posadek,,.Godzina w szkole bez zapłaty,to powód do dyskusji przy każdej okazji.Nauczyciele ktorym zależy na uczniach szybko są ,,niszczeni,,.Tak bezczelni że za swoją nieumiejętność przekazywania wiedzy karają ucznia jedynkami,nie rozumiejąc że tę ocenę wystawiają sobie.Pozytywy;Napędzają rynek pracy....Przychodnie psychologiczno-pedagogiczne pękają w szwach,psycholodzy,psychiatrzy a nie rzadko zakłady pogrzebowe też maja pełne ,,ręce roboty;;a KOREPETYCJE coraz droższe,już dla uczniów najmłodszych klas.!,,W moich czasach coś niewyobrażalnego;;Mówi się, Wina rodziców ,ale czy to oni są wykształconymi pedagogami?.Ręce opadają ,a,, betonu ,, nie daje się rozbić........
KomentarzGość
2014-10-15 19:21:12
Odpowiedzi: 0
czy dyrektor ma prawo do nakładania na nauczyciela obowiązku sprawdzania czy inny nauczyciel pełni dyżur i w przypadku gdy go nie pełni sporządzania notatki służbowej
KomentarzGość
2014-10-29 22:24:29
Odpowiedzi: 0
Czy nauczyciel ma prawo powiedzieć uczniowi aby nauczył się na pamięć referatu, którego jesli będzie umiał to nie dostanie nic wzamian a jesli się nie nauczy to dostanie ocenę niedostateczna do dziennika??
(W ramach kary za to że chciał powiedzieć coś do kolegi z ławki)
KomentarzGość
2014-11-03 18:28:23
Odpowiedzi: 0
Pytam gdyż jestem ciekawa czy to lenistwo ? Czy może jakaś nowoczesna forma edukacji. Czy nauczyciel w gimnazjum ma prawo nie podawanie notatek na lekcji w ogóle i wymaganie od ucznia żeby sam to robił w domu? A gdy nie ma tych notatek lub ma za mało to dostaje ocenę niedostateczna?
KomentarzGość
2014-11-06 15:57:07
Odpowiedzi: 0
Czy nauczyciel ma prawo kazać uczniowi klasy 1 jedzącemu lizaka na lekcji wyrzucić słodycz do śmietnika ?
KomentarzGość
2014-11-07 19:24:42
Odpowiedzi: 0
Nauczyciel, a życie prywatne uczniów, w jakim stopniu pedagog może interesować się co uczeń robi poza szkołą?
KomentarzGość
2014-11-07 19:25:07
Odpowiedzi: 0
Nauczyciel, a życie prywatne uczniów, w jakim stopniu pedagog może interesować się co uczeń robi poza szkołą?
KomentarzGość
2014-11-14 11:21:23
Odpowiedzi: 0
Dzień Dobry !
Mam pytanie, jestem nauczycielem nauczania indywidualnego. Wiem, że wszystkie lekcje które przepadły to muszę odrobić. W moim przypadku był to wyjazd na zwody i z tego tytułu opuściłem 6 lekcji z uczniami w systemie indywidualnym. Czy moim obowiązkiem jest dzwonić po wszystkich rodzicach i informowaniem ich, że mnie nie będzie czy to jest tylko moja dobra wola? Generalnie jak przepada lekcja to przecież ja tylko podaje, że mnie nie ma a resztą zajmuje się szkoła. Czy tak jest faktycznie?
Proszę o odpowiedź,
Pozdrawiam,
Gość
KomentarzGość
2014-11-22 18:11:25
Odpowiedzi: 1
Czy nauczycielka może przyjąć ode mnie prezent z okazji Mikołajek? Dodam, że bardzo ja lubię i chciałabym jej coś podarować. Czy nie będzie to traktowane jako łapówka?
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-12-02 14:54:04
tak, może, przepisy tego nie zabraniają, postaraj się jednak aby to było coś raczej skromnego, bo inaczej nauczycielka będzie się czuła niezręcznie
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2014-12-02 14:49:58
Odpowiedzi: 0
witam, mam pytanie, pani dyrektor zarządziła w naszej szkole, że wszyscy nauczyciele są odpowiedzialni za przeprowadzenie inwentaryzacji. nauczyciele w zespołach 3-osobowych są odpowiedzialni za dany obszar szkoły. czy to podlega naszym obowiązkom? po kilkunastu latach pracy w szkolnictwie, będę coś takiego robić po raz pierwszy.
KomentarzGość
2014-12-04 16:17:41
Odpowiedzi: 0
Nauczyciel od niemieckiego nie chce organizowac poprawy sprawdzianu(gimnazjum). Czy ma do tego prawo?
KomentarzGość
2014-12-06 00:48:11
Odpowiedzi: 0
Witam. Chodzi mi o tak zwane godziny "karciane".Jeżeli nauczyciel ma np. 24 lekcje w tygodniu ( ponad etat ) , to czy musi zrealizowac więcej godzin karcianych niż nauczyciel , który ma tylko 18 godzin w tygodniu? I drugie pytanie - jak jest z płatnością wynagrodzenia nauczyciela ? z góry czy z dołu i czy Dyrektor szkoły może wg prawa zmienic tę kolejnośc ? Proszę o wykładnię prawną tego zagadnienia. Pozdrawiam.
KomentarzTosia
2014-12-06 15:23:48
Odpowiedzi: 0
Witam. Drugi rok prowadzę zajęcia umuzykalniające w klasie "0". Jestem mgr wychowania muzycznego (WSP). Dowiedziałam się, że za godzinę tę płaci mi się jako stażystce (a jestem nauczycielem mianowanym), ponieważ nie mam kwalifikacji do pracy w klasie "0". Czy tak jest rzeczywiście? Czy żeby zdobyć kwalifikacje do prowadzenia zajęć umuzykalniających (czy rytmiki) w oddziale przedszkolnym muszę kończyć dodatkowo edukację wczesnoszkolną? I jakie studia podyplomowe trzeba skończyć, żeby w ogóle te kwalifikacje posiadać?Czy prawdą jest, że musiałabym zdobyć licencjat AM na kierunku rytmika...???? W trakcie moich studiów (a żeby się na nie dostać, trzeba było grać na fortepianie co najmniej na poziomie szkoły muzycznej I stopnia)miałam zajęcia z rytmiki, elementy Dalcroze'a i Orffa...Wcześniej (przed rozpoczęciem studiów dziennych na WSP) kończyłam dwuletnie studium nauczycielskie w Warszawie, w ramach którego mieliśmy również zajęcia z edukacji wczesnoszkolnej...i również rytmikę. Czy wszystko to mogę wyrzucić do kosza...?
KomentarzOla
2014-12-06 17:09:26
Odpowiedzi: 0
Jeśli nauczyciel nie był na klasówce, był na tygodniowym zwolneniu, to zgodnie z przepisami, klasówke piszemy kiedy?
KomentarzGość
2014-12-08 12:05:45
Odpowiedzi: 0
Jak długo uczniowie kl.1 moga miec zastepstwa za nieobecnosc swojego wychowawcy?Dodam ze mija juz miesiac a uczniowie nie maja stałego zastepcy,co tydzien zajmuje sie nimi inny nauczyciel...
KomentarzGość
2014-12-08 12:08:22
Odpowiedzi: 0
Czy rodzice mogą wymagac od wychowawcy sprawozdania z wydanych pieniazków klasowych?Miesieczna składka wynosi 10zł,niektórzy zaplacili za cały rok a dzieci były jedynie w kinie...za które i tak płacilismy!
KomentarzGość
2014-12-08 20:56:10
Odpowiedzi: 0
Czy nauczyciel ma prawo karać ucznia naganą nauczyciela za nieobecność na warsztatach organizowanych przez szkołe? Te warsztaty są poza zajęciami lekcyjnymi, nie są w budynku szkoły do której chodze i są darmowe.
KomentarzGość
2014-12-09 14:48:40
Odpowiedzi: 0
czy nauczyciel ma obowiazek pokazac rodzicowi prace klasowe i sprawdziany na jego prosbe?bo niemoge sie tego doprosic.
KomentarzGość
2014-12-11 18:02:46
Odpowiedzi: 0
Witam! Mam pytanie dotyczące pracy domowej tzn: czy nauczyciel ma prawo zabierać pracę domową wykonaną przez ucznia, czy może ją tylko ocenić. Uczeń dostał na zadanie domowe zrobić ręcznie robioną figurkę (postać). I czy nauczyciel ma prawo ją sobie zabrać (do domu,do gablotki szkolnej) nie pytając ucznia (rodzica) o zgodę?
KomentarzGość
2014-12-16 14:57:38
Odpowiedzi: 0
czy nauczyciel na urlopie zdrowotnym ma prawo do wglądu do dziennika lekcyjnego?
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 
 

Do góry
kuratorium pomorskie kuratorium zachodniopomorskie kuratorium warmińsko-mazurskie kuratorium podlaskie kuratorium mazowieckie kuratorium kujawsko-pomorskie kuratorium wielkopolskie kuratorium lubuskie kuratorium lubelskie kuratorium łódzkie kuratorium dolnośląskie kuratorium opolskie kuratorium śląskie kuratorium świętokrzyskie kuratorium podkarpackie kuratorium małopolskie