Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Karta Nauczyciela
Mapa strony
Mapa strony
karta nauczyciela / prawo oświatowe

Karta Nauczyciela

Prawo oświatowe
Portal dla nauczycieliA A A separator Poleć znajomemu    Wydrukuj separator   Strona główna  separator
Kuratoria Oświaty
Kuratoria Oświaty

Karta Nauczyciela

Stan prawny: kwiecień 2014r.
Tekst jednolity karty nauczyciela

Linki sponsorowane
?>

Obowiązki nauczycieli

Art. 6.

Nauczyciel obowiązany jest:

Art. 6a.

1. Praca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty, podlega ocenie. Ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego, o której mowa w art. 9c ust. 6, z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek:

2. Dyrektor szkoły jest obowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem terminu określonego w ust. 1.

3. (uchylony).

4. Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem uogólniającym:

5. Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, który przy jej dokonywaniu może zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego.

6. Oceny pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, dokonuje organ prowadzący szkołę w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

7. Organ, o którym mowa w ust. 6, dokonuje oceny pracy dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii rady szkoły i zakładowych organizacji związkowych działających w tej szkole. Przy ocenie pracy dyrektora przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

8. Ocenę pracy ustala się po zapoznaniu nauczyciela z jej projektem oraz wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń.

9. Od ustalonej oceny pracy, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, przysługuje:

10. Organ, o którym mowa w ust. 9, powołuje w celu rozpatrzenia odwołania lub wniosku zespół oceniający. Od oceny dokonanej przez zespół oceniający nie przysługuje odwołanie.

11. (uchylony).

12. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w stosunku do nauczycieli szkół artystycznych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodków adopcyjno-opiekuńczych odpowiednio – minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego oraz Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, określą, w drodze rozporządzeń, kryteria i tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela, tryb postępowania odwoławczego oraz skład i sposób powoływania zespołu oceniającego, mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu wykonywania pracy przez nauczyciela.

13. Praca nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu, placówce lub szkole, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, podlega ocenie w każdym czasie na jego wniosek, a także z inicjatywy dyrektora lub na wniosek organu prowadzącego. Praca nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora w przedszkolu, placówce lub szkole, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, podlega ocenie na jego wniosek lub na wniosek organu prowadzącego. W przypadku gdy dyrektorem przedszkola, placówki lub szkoły jest osoba nieposiadająca kwalifikacji pedagogicznych, oceny pracy nauczycieli dokonuje nauczyciel upoważniony przez organ prowadzący. Przepisy ust. 4–10 i 12 stosuje się odpowiednio.

Art. 7.

1. Szkołą kieruje dyrektor, który jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej. Dyrektor sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole.

2. Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za:

3. (uchylony).

Art. 8.

Organy uprawnione do sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz zasady sprawowania tego nadzoru określają odrębne przepisy.

KomentarzGość
2013-05-03 21:16:56
Odpowiedzi: 0
czy nauczyciel ma prawo opowiadać o nie posłusznym uczniu na wywiadówce przy wszystkich rodzicach i opowiadać innym osobom postronnym czyli rozpowiadać po wiosce,chcę zaznaczyć że przeprowadziłam się z miasta na wieś
KomentarzGość
2013-05-14 18:38:49
Odpowiedzi: 1
Czy nauczyciel ma prawo do wypowiedzi takich jak ( siadaj rzygać mi się chce ) kiedy stoję przy tablicy i nie umiem działania.
Odpowiedzi (1):
Gość
2013-09-15 17:59:12
1) Jezeli wynika z kontekstu ze 'rzygac mi sie chce' zostalo wypowiedziane odnosnie 'wiedzy' ucznia to jest to oszczerstwo i jest to karalne prawnie, jesli z kontekstu wynika ze 'rzygac mi sie chce' zostalo wypowiedziane bez jakiegokolwiek zwiazku z uczniem to jest to naruszenie dyscyplinarne, a wiec nauczyciel moze zostac zawieszony/dostac nagane od dyrektora szkoly badz kuratorium oswiaty/zostac zwolnionym. Ta wypowiedz nie jest oficjalna i mowie to bez jakiejkolwiek znajomosci kodeksu karnego badz karty nauczyciela czy innych tekstow prawnych zwiazanych z dana sprawa. Jest to wiedza ogolna, z mojego doswiadczenia.
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2013-05-16 15:33:39
Odpowiedzi: 0
Czy dyrektor szkoły ma prawo mnie dać na dyżur na podwórku po przebytym udarze słonecznym (o którym dyrektor wie i wie, że ten udar zdarzył się podczas pełnienia dyżuru na terenie jego szkoły)?
KomentarzGość
2013-05-16 21:59:45
Odpowiedzi: 1
Czy nauczyciel może wymagać od ucznia większej ilości materiału, niż ta, która jest w książce?
Odpowiedzi (1):
Gość
2013-08-19 11:39:55
oczywiście przecież podstawa programowa a niestety podręczniki to czasami za mało
Dodaj odpowiedź
KomentarzDodzia
2013-06-12 18:00:17
Odpowiedzi: 0
Czy dyrektor może narzucić nauczycielom stosowanie metody tzw. Oceniania Kształtującego? Z całym bogactwem inwentarza- światła, patyczki... Dodam, że chodzi o gimnazjum, nie o młodszą podstawówkę. Moim zdaniem jest to wbrew ustawie oświatowej. Błagam o szybką odpowiedź (ZBLIŻA SIĘ RP) i umocowania prawne. Dziękuję
KomentarzBenia
2013-07-11 19:12:11
Odpowiedzi: 0
Czy organ prowadzący może powierzyć nauczycielowi na jeden rok szkolny pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, jeśli ten nauczyciel nie wyraza na to zgody?
KomentarzRenia
2013-08-27 19:06:28
Odpowiedzi: 0
Błagamy o szybka odpowiedź! Jakie czynności można powierzyć nauczycielom zatrudnionym na podstawie mianowania a pozostającym w gotowości do pracy przez cały rok szkolny?. Nie otrzymalismy wypowiedzeń w maju,ponieważ nie wdrożono procedur likwidacji, a okazało się, że 2 września nie będzie kogo uczyć w naszej szkole. W ciągu wakacji staliśmy się tzw. "szkołą bez uczniów". Jakie obowiązki mogą być na nas nałożone. Dodam, ze nikt z nas nie otrzymał propozycji pracy w innej szkole, ani zmniejszenia etatu
KomentarzEla
2013-09-12 16:07:29
Odpowiedzi: 1
Czy przeprowadzenie lekcji otwartej - pokazowej dla dużej grupy nauczycieli / 30 osób / z polecenia dyrektora jest przymusem. Jest to dla mnie zbyt duży stres, jestem 5 miesięcy po operacji tarczycy i nie czuję się na siłach.
Odpowiedzi (1):
Gość
2013-11-22 05:49:23
Jeżeli jesteś tak chora, ze nie możesz przeprowadzić lekcji to powinnas pójśc na zwolnienie lekarskie. 5 miesięcy po operacji tarczycy powinnaś być całkowicie zdrowa.(na lekach, które może będziesz brac do końca życia)
Dodaj odpowiedź
KomentarzWiktoria
2013-10-01 14:34:19
Odpowiedzi: 0
czy nauczyciel zadając pracę klasową np. z lektury może odwołać ją w dniu w którym miała się odbyć ?
KomentarzEdyta
2013-10-11 22:24:12
Odpowiedzi: 0
Przebywam w tej chwili na L-4. Dostalam informacje ze szkoly, ze bede hospitowana w listopadzie na tzw. godzinie kartowej. Czy jest to zgodne z "Karta nauczyciela"? Czy wynika to z niewiedzy dyrekcji?
KomentarzGość
2013-10-21 15:05:50
Odpowiedzi: 1
czy nauczyciel może zdać pracę całej klasie na za tydzień a dwóm uczniom na jutro za to lekko zachichotali?
Odpowiedzi (1):
Gość
2013-11-22 05:51:07
Nie powinien. To błąd pedagogiczny.
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2013-12-07 20:21:46
Odpowiedzi: 0
Czy w obowiązku nauczyciela jest robienie inwentaryzacji? Czy dyrektor ma prawo nakazać (spis książek w bibliotece)
KomentarzGość
2013-12-11 14:43:52
Odpowiedzi: 0
Czy dyrektor szkoły może zmusić nauczyciela do dwutygodniowego kursu szkoleniowego, finansowanego ze środków unijnych (codziennie popołudnia i wieczory)i w dodatku kursu, który wogóle mnie nie interesuje?
KomentarzGość
2013-12-12 18:11:04
Odpowiedzi: 0
Czy dyrektor może zmusić do szkolenia które nie dotyczy pracy nauczyciela i ma odbywać się przez 5 miesięcy w godzinach wieczornych aż 2 razy w tygodniu. Dyrektor wcześniej "wspomniał" o szkoleniu ale nie podał liczby godzin jego trwania.
KomentarzGość
2013-12-21 11:16:57
Odpowiedzi: 1
Czy nauczyciel musi zapowiedzieć sprawdzian na lekcji w szkole ? Czy np. Może zapowiedzieć na FACEBOOK'u
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-01-08 17:56:50
Musi zapowiedziec sprawdzian w szkole, aby każdy uczeń został o tym poinformowany. Nie kazdy ma konto na facebooku.
Dodaj odpowiedź
Komentarzania
2014-01-25 00:29:55
Odpowiedzi: 0
Czy dyrektor i jego zastępcamogą sobie przydzielić po około 10godzin dorażnych zastępstw przez cały rok szkolny w klasie1 sp
KomentarzGość
2014-02-19 19:09:13
Odpowiedzi: 0
Moja nauczycielka z pewnego przedmiotu jest wymagająca. Ma pewne żelazne zasady. Ktoś kto je na lekcji musi za karę na następne zajęcia przynieść np. ciasto i wszystkich poczęstować, w sumie nawet mi to nie przeszkadza. Ale dzisiaj mieliśmy zajęcia na komputerach i tworzyliśmy pewien dokument, który mieliśmy dać do podglądu. Po sprawdzeniu chciałam zamknąć okno, ale przypadkowo kliknęłam "drukuj" (potem kliknęłam "anuluj", ale to nic nie dało). Pani kazała mi przynieść na zajęcia za karę CAŁĄ RYZĘ papieru... Wspominała coś o tym na początku lekcji, ale myślałam, że to dotyczy celowego druku, a nie przypadku. Rozumiem jak każe komuś robić ciasto - jedzenie na lekcji jest przejawem braku szacunku i lekceważenia przedmiotu, ale czy w moim wypadku także? Z jednej strony nie chcę za nic płacić, bo nie mam pieniędzy (no i jak ja to niby mamie wytłumaczę -,-), a z drugiej dobrze wiem jaka to kosa... Co powinnam zrobić? Co sądzicie o takiej postawie?
KomentarzGość
2014-02-20 15:53:28
Odpowiedzi: 1
Czy nauczyciel może kazać wstać uczniowi za złe zachowanie na np. 5 minut i czy pedagog który uważa się za nauczyciela może wstawić uwagę do dziennika podczas nie obecności nauczyciela (wolna godzina)
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-02-22 20:47:15
I czy nauczycielka może nie prowadzić zajęć dodatkowych np. po to aby poprawić kartkówkę czy sprawdzian ,,wmawiając,, nam że nie może bo robi powtórzenia z 3 klasą gimnazjum. Dodam że zajęcia dodatkowe powinny być przynajmniej raz w tygodniu, a nauczycielka mówi że można poprawić tylko chyba 1 w miesiącu !! gdzie na poprawę ma się 2 tygodnie
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2014-02-26 18:20:00
Odpowiedzi: 1
Czy nauczyciel może odpytać na ocenę podczas zastępstwa? (zastępstwo historii za religię)
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-03-04 21:56:40
Tylko jeśli uczniowie mogli się wczesniej do tej lekcji przygotować, w przeciwnym wypadku jest to nieuczciwe i nieetyczne
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2014-03-04 16:49:26
Odpowiedzi: 1
Czy nauczyciel może zadać zadanie domowe tylko jednej osobie? Nauczycielka zadała mi na zadanie więcej niż reszcie, tylko ja mam tyle do zrobienia i to co tydzień mam to robić podczas gdy reszta nie musi tyle robić. Ma prawo?
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-03-04 16:51:02
Szkoła średnia, praktyki w szkole
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2014-03-07 23:53:48
Odpowiedzi: 0
Czy mogę odmówić prowadzenia zajęć otwartych dla rodziców mimo,że było to polecenie dyrektora? Mam 26 lat stażu, jestem nauczycielem dyplomowanym i od 10 lat w tej szkole,co 2 lata prowadzę zajęcia otwarte, podczas gdy reszta nauczycieli nawet nie ma takich propozycji.Jestem już tym zmęczona.Ile można?
KomentarzGość
2014-03-10 21:41:28
Odpowiedzi: 0
Czy nauczyciel ma prawo nie zgodzić się na niezapowiedzianą hospitację dyrektora wraz z metodykiem? Miałam niestety taką sytuację, że brałam udział w kolizji drogowej i zamiast iść do lekarza polazłam do szkoły gdzie czekała mnie atrakcja niezapowiedziana hospitacja dyrektora z metodykiem (oczywiście wcześniej odpowiednio nastawionym przez dyrektora. Konsekwencje tego są nieciekawe dla mnie, choć w opisie metodyk nie ocenił lekcji negatywnie. Zatem czy mogłam się nie zgodzić na taką hospitację?
Komentarzgość1
2014-03-12 18:10:55
Odpowiedzi: 0
Jestem nauczycielką oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Czy dyrektor ma prawo przydzielić mi dyżury na korytarzu przed rozpoczęciem zajęć? Czy jest to uregulowane jakimiś przepisami?
KomentarzGość
2014-03-27 17:49:06
Odpowiedzi: 0
Czy nauczyciel może zmusić mnie do robienia pracy ???
KomentarzGość
2014-04-07 19:24:20
Odpowiedzi: 0
Czy szkoła ma obowiązek oddelegować któregoś z nauczycieli na konkurs jeżeli uczniowie potrzebują opiekuna?
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 
 

Do góry
kuratorium pomorskie kuratorium zachodniopomorskie kuratorium warmińsko-mazurskie kuratorium podlaskie kuratorium mazowieckie kuratorium kujawsko-pomorskie kuratorium wielkopolskie kuratorium lubuskie kuratorium lubelskie kuratorium łódzkie kuratorium dolnośląskie kuratorium opolskie kuratorium śląskie kuratorium świętokrzyskie kuratorium podkarpackie kuratorium małopolskie