Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Karta Nauczyciela
Mapa strony
Mapa strony
karta nauczyciela / prawo oświatowe

Karta Nauczyciela

Prawo oświatowe
Portal dla nauczycieliA A A separator Poleć znajomemu    Wydrukuj separator   Strona główna  separator
Kuratoria Oświaty
Kuratoria Oświaty

Karta Nauczyciela

Stan prawny: maj 2016r.
Tekst jednolity karty nauczyciela

Linki sponsorowane
?>

Obowiązki nauczycieli

Art. 6.

Nauczyciel obowiązany jest:

Art. 6a.

1. Praca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty, podlega ocenie. Ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego, o której mowa w art. 9c ust. 6, z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek:

2. Dyrektor szkoły jest obowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem terminu określonego w ust. 1.

3. (uchylony).

4. Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem uogólniającym:

5. Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, który przy jej dokonywaniu może zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego.

6. Oceny pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, dokonuje organ prowadzący szkołę w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

7. Organ, o którym mowa w ust. 6, dokonuje oceny pracy dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii rady szkoły i zakładowych organizacji związkowych działających w tej szkole. Przy ocenie pracy dyrektora przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

8. Ocenę pracy ustala się po zapoznaniu nauczyciela z jej projektem oraz wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń.

9. Od ustalonej oceny pracy, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, przysługuje:

10. Organ, o którym mowa w ust. 9, powołuje w celu rozpatrzenia odwołania lub wniosku zespół oceniający. Od oceny dokonanej przez zespół oceniający nie przysługuje odwołanie.

11. (uchylony).

12. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w stosunku do nauczycieli szkół artystycznych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodków adopcyjno-opiekuńczych odpowiednio – minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego oraz Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, określą, w drodze rozporządzeń, kryteria i tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela, tryb postępowania odwoławczego oraz skład i sposób powoływania zespołu oceniającego, mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu wykonywania pracy przez nauczyciela.

13. Praca nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu, placówce lub szkole, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, podlega ocenie w każdym czasie na jego wniosek, a także z inicjatywy dyrektora lub na wniosek organu prowadzącego. Praca nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora w przedszkolu, placówce lub szkole, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, podlega ocenie na jego wniosek lub na wniosek organu prowadzącego. W przypadku gdy dyrektorem przedszkola, placówki lub szkoły jest osoba nieposiadająca kwalifikacji pedagogicznych, oceny pracy nauczycieli dokonuje nauczyciel upoważniony przez organ prowadzący. Przepisy ust. 4–10 i 12 stosuje się odpowiednio.

Art. 7.

1. Szkołą kieruje dyrektor, który jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej. Dyrektor sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole.

2. Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za:

3. (uchylony).

Art. 8.

Organy uprawnione do sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz zasady sprawowania tego nadzoru określają odrębne przepisy.

Większe okno
KomentarzGość
2015-11-08 18:54:46
Odpowiedzi: 0
KN nie jest aż tak szczegółowa...
KomentarzGabrysia
2015-11-17 19:45:09
Odpowiedzi: 2
witam, w mojej szkole jest nauczycielka, która stwierdziła że nie ma obowiązku nas uczyć 'a jej i tak zapłacą '. co moge zrobic w tej sprawie jako przewodnicząca klasy?
Odpowiedzi (2):
noname
2015-11-18 20:04:24
Gabtysiu jeśli możesz to nagraj nauczycielkę, która wypowiada te słowa lub zacytuj. Zgłoś to wychowawcy klasy lub lepiej pójdź z tym do dyrektora. Pamiętaj jeśli nie masz nagranej rozmowy to przyjdź ze świadkami!!!
Gość
2016-03-28 12:07:23
przypominam, że nauczycielka musi wyrazić zgodę na nagranie! bez zgody nagrywanie jest bezprawne!!!
Dodaj odpowiedź
Komentarznoname
2015-11-18 19:59:40
Odpowiedzi: 0
Czy nauczyciel (ksiądz) może stosować przemoc wobec uczniów jeśli nie wykonują jego poleceń?
KomentarzGość
2015-11-20 14:03:38
Odpowiedzi: 0
czy mam obowiązek jako wychowawca składania wizyt domowych swoim wychowankom i czy dyrektor może mnie do tego zmusić?
KomentarzGość
2015-11-22 23:03:42
Odpowiedzi: 1
czy nauczyciel może wstawić uwagę za coś co miało miejsce poza terenem szkoły?
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-02-05 15:50:04
Oczywiście, że może. Poza szkołą jesteś nadal uczniem a on nauczycielem.
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2015-11-23 06:00:56
Odpowiedzi: 1
Czy dyrektor może zmusić nauczyciela do prowadzenia lekcji pokazowej?
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-11-24 19:15:49
też chciałabym się tego dowiedzieć
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2015-12-04 19:58:30
Odpowiedzi: 0
Jestem nauczycielem dyplomowanym z25letnim stażem wszkolnictwie w tym 17 lat w szkolnictwie specjalnym.Od 12 lat jestem wychowawcą w świetlicy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Piotrkowie trybunalskim.Od 3 lat rozdajemy mleko w kartonikach.to jest pracownicy świetlicy ; kierownik,lub jeden z dwojga wychowawców.Z powadu dużej liczby dzieci w świetlicy szkolnej nie jestesmy w stanie fizycznie rozprowadzić 120 kartoników mleka po ośrodku ,gdyż koliduje to zapewnieniem opieki nad dziećmi.CO mam zrobić jeżeli kierownik żywienia istołówki wwwwwwwwwwwwwwwwwwymiguje się tego obowiązku i zrzuca swój obowiazek na nass .Zas dyrektor óśrodka nie umie podjąć konkretnej decyzji kto ma to robić .Proszę o szybką odpowiedz ,gdyż mie czeka rozmowa u pani dyrektor ,Na co mam się powołać Do obowiązków wychowawcy świetlicy nie należy rozdawanie mleka tylko zgonie z kartą nauczyciela art,6 zapewnienie bezpieczeństwa uczniom.
KomentarzGość
2015-12-24 21:41:23
Odpowiedzi: 0
czy nauczyciel z wychowania fizycznego ma prawo wpisać ocen z aktywności za dany miesiąc przyczym uczeni z powodu nieszczesliwego wypadku na wf np skrecenia i nadciągniecia tkanek miekich w nargarstku nie mógly brac czynego udziału w zajeciach wf przez 6 tyg w moim przypadku listopad za ktory dostałam ocene z aktywności i połowa grudnia w którym uczestniczyłam tylko w 1 godz lekcyjnej a drugo spedzilismy w szatniach z powodu jasełek kl 1-3 a w kolejny poniedziałek nie było wogule w szkole z powodu gorączki
oczywiście zwolnienie z wf jest napisane przez lekarze specialiste prosze o odpowiedzi
KomentarzGość
2016-01-06 15:31:26
Odpowiedzi: 0
Czy nauczyciel ma prawo otwarcie wyrażać niechęć do danej klasy, i traktować ją o wiele surowiej niż inne równoległe klasy?
KomentarzDominik Coja
2016-01-10 22:33:33
Odpowiedzi: 0
Czy nauczyciel ma prawo nie przyjecia ucznia na zajecia wyrownawcze?
Czy nauczyciel na prawo nie sprawdzenia zadania domowego na ocene?
Czy mauczyciel ma prawo uderzyc ucznia dosc mocno w glowe za to, ze rozmawia na lekcji?
Czy nauczyciel ma prawo wykopac za drzwi plecach ucznia, za to, ze plecak sie przewrocil?
Komentarzjagoda
2016-01-14 14:43:48
Odpowiedzi: 0
Witam.Prosze o odpowiedź czy nauczyciel ktory jest dodam dyrektorem szkoły moze postawic calej klasie jedynki na koniec roku.Narazie straszy ale jesli polowa bedzie miala tylko dopuszczajace czy taki nauczyciel jest efektywny?? Co mozna zrobic??Do dyrektora jak wpomniałam nie ma co iść bo to ta sama osoba
KomentarzKatarzyna
2016-01-15 10:56:32
Odpowiedzi: 0
Witam.Czy nauczyciele mają obowiązek na bieżąco wpisywać oceny do dzienniczka ucznia i czy mogą odmówić dokonywania takich wpisów ?Czy regulują to jakieś przepisy?
KomentarzMateusz
2016-01-21 19:11:26
Odpowiedzi: 1
Czy nauczyciel ma prawo wypowiadać się politycznie i reklamować stowarzyszenia o charakterze politycznym, jak i różne poglądy polityczne?
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-03-04 11:47:20
nie powinien tego robić
Dodaj odpowiedź
KomentarzAngelika
2016-02-03 20:34:25
Odpowiedzi: 1
Witam, na jakie artykuły i ustawy mogę się powołać jeśli wychowawca obraża ucznia i odmawia objęcia go opieką podczas wycieczki szkolnej?
Odpowiedzi (1):
anna
2016-03-05 21:59:38
Pani Angeliko, pojęcie obrażania ucznia jest bardzo względne. Nauczyciel podczas wycieczki musi zapewnić uczniowi bezpieczeństwo, a jeśli ten nie stosuje się do zasad szkolnych nie będzie ich przestrzegał na wycieczce. Nie ma żadnego przepisu, który mógłby narzucić nauczycielowi zabranie na wycieczkę niezdyscyplinowanego ucznia.
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2016-02-11 14:22:15
Odpowiedzi: 0
Czy nauczyciel może zabrać punkty na klasówce mimo tego że odpowiedź była dobra i celowo "pomylić cyfrę 4 z 6" I mimo tłumaczeń UCZNIA nie zwrócić tego pkt mimo tego że odpowiedź była dobra? np: jaka jest odległość między pkt a i b odp 24 i 4 poprawione 4 -_-
KomentarzGość
2016-02-19 19:00:24
Odpowiedzi: 0
czy nauczyciel musi poprawiać sprawdziny
KomentarzGość
2016-03-30 18:02:10
Odpowiedzi: 0
Czy nauczyciel ma prawo na lekcji wychowawczej zrobic np. Biologie ?? Który paragraf o tym mówi ?
KomentarzGość
2016-04-04 15:22:05
Odpowiedzi: 1
Czy nauczyciel ma prawo nie podawać dokładnego terminu sprawdzianu? Czy może zapowiadać klasówkę na następny tydzień, bez konkretnej daty?
Odpowiedzi (1):
Anna
2016-05-08 09:31:31
Najczęściej jest tak, że nie trzeba zapowiadać sprawdzianów obejmujących materiał z trzech ostatnich lekcji.
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2016-04-20 09:54:48
Odpowiedzi: 0
czy nauczyciel może bezkarnie bić i nie motywować swoich wychowanków a nawet ich poniżać bez żadnej kary ponieważ nie ma dowodów na jego zachowanie ?
Jest to niedopuszczalne
KomentarzGość
2016-04-27 11:48:18
Odpowiedzi: 0
Czy nauczyciel może odwołać się od przydziału czynności?
KomentarzGość
2016-05-02 19:48:54
Odpowiedzi: 0
Czy organ prowadzący może nauczycielowi dyplomowanemu wychowawca internatu specjalnego z 37lat,6 m stażem pracy /58 lat/ ograniczyć etat w nowym roku szkolnym do 11 godzin,/cały wynosi 24 godz./?
KomentarzMagda
2016-05-05 18:54:03
Odpowiedzi: 1
Nauczycielka chciała zeszyty z matematyki, ja nie miałam i 3 inne osoby. Wstawiła nam 1 za to że nie mieliśmy zeszytów a co z tym idzie brak zadania. Ale nie w tym rzecz. Po chwili powiedziała że robi kartkówkę, zaczęła rozdawać kartki ale naszą 4 pominęła, stwierdziła, że nie mamy zeszytów to nie jesteśmy przygotowani (nikt nie zgłaszał nie przygotowania). I od razu wstawiła nam 1 nawet nie dostaliśmy kartki na ławkę. Nigdy wcześniej nie spotkałam się z czymś podobnym dlatego pytam czy tak można. (2 klas gimnazjum )
Odpowiedzi (1):
Kurp
2016-05-10 14:15:26
Wszystkie tego typu kwestie powinny być ujęte w szkolnych zasadach oceniania. Oprócz tego potrzebny jest jeszcze zdrowy rozsądek oraz wiedza na temat funkcji oceny szkolnej. Spytaj tej pani, a jeśli nie zechce rozmawiać, to dyrektora - jaki dokument i w którym miejscu wyjaśnia takie postępowanie nauczycielki. Nauczyciel ma obowiązek uzasadnić ocenę, a uzasadnienie nie może być jego "widzi mi się", ale rzeczowym wyjaśnieniem opartym na konkretnym dokumencie.
Dodaj odpowiedź
KomentarzAnna
2016-05-08 09:29:18
Odpowiedzi: 0
W tym roku kończę studia podypomowe "Metodyka wczesnego nauczania języka angielskiego" i zamierzam podjąć dalszą naukę na studiach licencjackich (filologia angielska). Mam kwalifikacje do nauczania muzyki i języka polskiego (pracuję w sp i gimnazjum). Czy będę mogła uczyć angielskiego w klasach 1-3 w mojej sytuacji od przyszłego roku? Dziękuję za odpowiedź.
KomentarzGość
2016-05-11 15:03:38
Odpowiedzi: 0
Czy nauczyciel ma prawo dać całej klacie jeden rodzaj testu oprucz jednej osobie?
KomentarzGość
2016-05-11 15:04:15
Odpowiedzi: 0
Czy nauczyciel ma prawo dać całej klasie jeden rodzaj testu oprucz jednej osobie?
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 
 

Do góry
kuratorium pomorskie kuratorium zachodniopomorskie kuratorium warmińsko-mazurskie kuratorium podlaskie kuratorium mazowieckie kuratorium kujawsko-pomorskie kuratorium wielkopolskie kuratorium lubuskie kuratorium lubelskie kuratorium łódzkie kuratorium dolnośląskie kuratorium opolskie kuratorium śląskie kuratorium świętokrzyskie kuratorium podkarpackie kuratorium małopolskie