Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Karta Nauczyciela
Mapa strony
Mapa strony
karta nauczyciela / prawo oświatowe

Karta Nauczyciela

Prawo oświatowe
Portal dla nauczycieliA A A separator Poleć znajomemu    Wydrukuj separator   Strona główna  separator
Kuratoria Oświaty
Kuratoria Oświaty

Karta Nauczyciela

Stan prawny: luty 2019r.
Tekst jednolity karty nauczyciela

Linki sponsorowane
?>

Obowiązki nauczycieli

Art. 6.

Nauczyciel obowiązany jest:

Art. 6a.

1. Praca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty, podlega ocenie. Ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego, o której mowa w art. 9c ust. 6, z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek:

2. Dyrektor szkoły jest obowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem terminu określonego w ust. 1.

3. (uchylony).

4. Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem uogólniającym:

5. Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, który przy jej dokonywaniu może zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego.

6. Oceny pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, dokonuje organ prowadzący szkołę w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

7. Organ, o którym mowa w ust. 6, dokonuje oceny pracy dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii rady szkoły i zakładowych organizacji związkowych działających w tej szkole. Przy ocenie pracy dyrektora przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

8. Ocenę pracy ustala się po zapoznaniu nauczyciela z jej projektem oraz wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń.

9. Od ustalonej oceny pracy, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, przysługuje:

10. Organ, o którym mowa w ust. 9, powołuje w celu rozpatrzenia odwołania lub wniosku zespół oceniający. Od oceny dokonanej przez zespół oceniający nie przysługuje odwołanie.

11. (uchylony).

12. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w stosunku do nauczycieli szkół artystycznych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodków adopcyjno-opiekuńczych odpowiednio – minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego oraz Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, określą, w drodze rozporządzeń, kryteria i tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela, tryb postępowania odwoławczego oraz skład i sposób powoływania zespołu oceniającego, mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu wykonywania pracy przez nauczyciela.

13. Praca nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu, placówce lub szkole, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, podlega ocenie w każdym czasie na jego wniosek, a także z inicjatywy dyrektora lub na wniosek organu prowadzącego. Praca nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora w przedszkolu, placówce lub szkole, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, podlega ocenie na jego wniosek lub na wniosek organu prowadzącego. W przypadku gdy dyrektorem przedszkola, placówki lub szkoły jest osoba nieposiadająca kwalifikacji pedagogicznych, oceny pracy nauczycieli dokonuje nauczyciel upoważniony przez organ prowadzący. Przepisy ust. 4–10 i 12 stosuje się odpowiednio.

Art. 7.

1. Szkołą kieruje dyrektor, który jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej. Dyrektor sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole.

2. Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za:

3. (uchylony).

Art. 8.

Organy uprawnione do sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz zasady sprawowania tego nadzoru określają odrębne przepisy.

Większe okno
KomentarzGość
2017-11-18 08:29:24
Odpowiedzi: 0
Czy dyrektor ma prawo od września 2017/18 roku kazać nauczycielowi prowadzić dodatkowe godziny dydaktyczne (zajęcia rozwijające umiejętności z danego przedmiotu) w tygodniu? Prowadzić do nich dziennik, liczyć frekwencję, pisać program zajęć- nieodpłatnie? Czy ma prawo kazać nauczycielowi opiekować się za darmo dziećmi oczekującymi na przyjazd autobusu lub dziećmi, które przyjechały do szkoły przed lekcjami (45 minut)? Oczywiście- nieodpłatnie, w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy nauczyciela?
KomentarzGość
2017-11-27 18:24:55
Odpowiedzi: 0
Czy nauczyciel ma prawo wypowiedzieć się uczciwie o pracy plastycznej dziecka i ocenić ją negatywnie. Czy musi powiedzieć ze praca jest ładna (mimo ze tak nie jest) bo inaczej zrobi tym krzywdę moralną dziecku?
KomentarzGość
2017-11-30 12:38:39
Odpowiedzi: 0
Czy nauczyciel ma obowiązek zwracania sie do ucznia po imieniu?
KomentarzGość
2017-12-05 22:00:58
Odpowiedzi: 0
Czy dyrektor ma prawo zmusić nauczyciela do udziału w 40 godzinnym szkoleniu rady pedagogicznej w piątki, soboty? Jest to związane z realizowanym w szkole projektem unijnym,w którym nauczyciel nie bierze udziału.
KomentarzGość
2017-12-06 19:25:38
Odpowiedzi: 1
Czy nauczyciel powinien dostać wynagrodzenie za opiekę nad uczniami na lekcji przedmiotu do którego nie ma uprawnień do nauczania? Chodzi o sytuację, kiedy np. nie ma polonisty i wchodzi za niego matematyczka. Czy matematyczka powinna dostać za tę lekcję wynagrodzenie?
Odpowiedzi (1):
Gość
2018-07-07 13:04:48
Czy pomocnik majstra kafelkarskiego powinien dostać wynagrodzenie w przypadku położenia glazury zamiast niego? Praca nauczyciela jak praca policjanta, ratownika medycznego, strażaka, księdza, położnej jest służbą na rzecz społeczeństwa.Ale czy darmową? Ci ludzie też mają rodziny, kredyty i rachunki do zapłacenia.
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2017-12-14 20:28:55
Odpowiedzi: 1
Co jeśli nauczyciel nie oddaje sprawdzianów i kartkówek po 2 tygodniach?
Odpowiedzi (1):
Gość
2018-01-07 15:40:24
Odpowiedź szukaj w Statucie szkoły
Dodaj odpowiedź
KomentarzKatarzyna
2017-12-22 21:11:26
Odpowiedzi: 0
Witam
Kto odpowiada za dziecko które nie jedzie na basen ? Czy nadal jest pod opieką wychowawcy ? Jakie sa przepisy prawne w tym temacie ?
Katarzyna Bogdan
KomentarzGość
2018-01-27 00:16:19
Odpowiedzi: 0
mam pytanie
moja wychowawczyni załozyła mi sprawę sondowa z powodu nie chodzenia do szkoły wszystko jest udokumentowane lecz nie usprawiedliwiała godzin mówi że zemna sa same problemy inni nayczciele ich nie maja nakłamała gdy przyszłam do szkoły powiedziała razem z pedagog że wszystko zrobi żeby mnie do ośrodka wyrzucić specjalnie prowokuje mnie osmiesza wobec klasy podważa kompetencje lekarską czy mogę za to iśc do ośrodka ? bądz dostac kuratora ? za godziny nie usprawiedliwione (udokumentowane lekarzem ale nie chciała ich usprawiedliwiec specjalnie ) ?
KomentarzGość
2018-02-01 18:34:11
Odpowiedzi: 1
Witam, chciałam zapytać jaki czas ma nauczyciel na sprawdzenie i oddanie sprawdzianu uczniom liceum
Odpowiedzi (1):
Gość
2018-02-02 07:51:36
w statucie szkoły są podane terminy
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2018-02-24 08:43:56
Odpowiedzi: 0
Czy nauczycielka ma prawo nie wspierać ucznia na początku 2 klasy podstawowej do korzystania z liczydła? Mam taką odpowiedź, że nauczycielka nie będzie zachęcała do korzystania z liczydła w szkole. 04.10.2017 nauczycielka "nie będzie zachęcała do liczenia na liczydle", przez to dziecko wstydziło się przynosić liczydło do szkoły. Proszę mi wytłumaczyć, dlaczego liczydło w szkole jest obiektem żartów, wyśmiewania i innych przykrości. Czy to jest normalne i akceptowane przez Ministerstwo Nauki ?
KomentarzGość
2018-03-11 13:15:35
Odpowiedzi: 1
Czy nauczyciel ma obowiązek dać uczniowi do domu sprawdzian aby rodzice mogli się z nim zapoznać?
Odpowiedzi (1):
Magister Mateusz H
2018-10-11 21:28:54
Nauczyciel nie może dać sprawdzianu do domu DO ZROBIENIA! może tylko dać zrobiony przez ucznia sprawdzian.
Dodaj odpowiedź
KomentarzSzymon
2018-05-08 13:48:01
Odpowiedzi: 0
Czy nauczyciel ma obowiązek wspierać ucnia mentalnie
KomentarzGość
2018-05-10 09:50:07
Odpowiedzi: 1
Czy nauczyciel moze zrobic kartkowke z materialu nadprogramowego?
Odpowiedzi (1):
Magister Mateusz H
2018-10-11 21:24:13
nauczyciel nie może dać kartkówki nie za programowej ponieważ nauczyciel po winien trzymać się programu nauczycielskiego jeśli tak jest nauczyciel zostaje zwolniony.
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2018-10-16 19:55:16
Odpowiedzi: 0
Czy nauczyciel ma prawo do wydzierania sie na ucznia i szarpania go?
KomentarzGość
2018-10-16 22:01:44
Odpowiedzi: 0
Ile wczesniej nauczyciel powinien zapowiedzieć prace klasową z działu?
KomentarzGość
2018-10-17 07:41:03
Odpowiedzi: 0
co zrobić jeśli nauczyciel wysusza innych uczniuw
KomentarzGość
2018-10-25 23:09:22
Odpowiedzi: 0
Czy nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, który jest wychowawcą swojej klasy i ma ze swoimi dziećmi zajęcia sprawuje nad nimi opiekę przez cały dzień pobytu w szkole jest odpowiedzialny za starszych uczniów z którymi nie ma zajęć
KomentarzGość
2018-10-25 23:51:27
Odpowiedzi: 1
Czy nauczyciel jako metodę wychowawczą, może wprowadzić odpowiedzialność zbiorową. Obniżone zachowanie całej klasy gdy jeden uczeń przeszkadza na lekcji. Skracanie czasu pisania sprawdzianu. Zaznaczam, że stosuję to na 9 latkach 4 klasa.
Odpowiedzi (1):
Gość
2018-12-08 17:33:32
No to jest chore, a gdzie indywidualne podejście do ucznia?
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2018-11-26 10:57:31
Odpowiedzi: 0
Czy nauczyciel ma obowiązek lub powinien wytłumaczyć uczniowi temat lekcji na którym nie uczestniczył? Czy może odmówić objaśnienia te tu uczniowi?
KomentarzGość
2018-12-13 16:22:04
Odpowiedzi: 0
Czy nauczuciel wychowawca może pisać prywatnie do ucznia, który nie ukończył 18 roku życia?
KomentarzGość
2018-12-19 11:35:49
Odpowiedzi: 0
Cxy nauczyciel of wf ma prawo wystaeic jedynke na półrocze mimo ze uczen mial pozytywne oceny ale nie ćwiczył systematycznie ???
KomentarzMaja
2019-01-08 17:22:04
Odpowiedzi: 1
Jeśli mam z języka niemieckiego trzy szóstki za pracę domową, ale dwie jedynki za kartkówkę i klasówkę i wychodzi mi średnia 3.43, to nauczyciel ma prawo wystawić mi zagrożenie twierdząć, że liczy się ocena z klasówki i oceny z pracy domowej nie maką znaczenia? Prosiłabym w odpowiedzi o potwierdzenia w postaci artykułów z prawa. To pomoże mi w ewentualnym rozwiązywaniu sprawy z nauczycielem. Dziękuję i pozdrawiam.
Odpowiedzi (1):
Gość
2019-01-16 23:15:11
Średnia ważona, mówi ci to coś? Nauczyciel może ustalić, że oceny z zadań domowych mają wagę 0 i w ogóle nie liczą się do średniej. Nie mniej ja bym dała dwóje dla świętego spokoju ;p
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2019-01-16 23:13:00
Odpowiedzi: 0
Średnia ważona, mówi ci to coś?
Nie mniej, ja bym dwóje dla świętego spokoju wystawiła :p
KomentarzGość
2019-01-25 10:36:27
Odpowiedzi: 0
Witam, czy nauczyciel ma obowiązek poinformować rodzica o "wypadku" w szkole, który mógł spowodować uszkodzenie ciała? np. lekcja w-fu, dziecko uderza piłka co powoduje ból w palcu (jak się okazało był złamany). Dziękuję za odpowiedź.
KomentarzGość
2019-02-17 13:45:20
Odpowiedzi: 0
Czy nauczyciel jezyka polskie(przede wszystkim)i inni nauczyciele mają obowiązek sprawdzenia zeszytów przedmiotowych? Chodzi mi przede wszystkimi o kontrolę pisowni ucznia
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 
 

Do góry
kuratorium pomorskie kuratorium zachodniopomorskie kuratorium warmińsko-mazurskie kuratorium podlaskie kuratorium mazowieckie kuratorium kujawsko-pomorskie kuratorium wielkopolskie kuratorium lubuskie kuratorium lubelskie kuratorium łódzkie kuratorium dolnośląskie kuratorium opolskie kuratorium śląskie kuratorium świętokrzyskie kuratorium podkarpackie kuratorium małopolskie