Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Karta Nauczyciela
Mapa strony
Mapa strony
karta nauczyciela / prawo oświatowe

Karta Nauczyciela

Prawo oświatowe
Portal dla nauczycieliA A A separator Poleć znajomemu    Wydrukuj separator   Strona główna  separator
Kuratoria Oświaty
Kuratoria Oświaty

Karta Nauczyciela

Stan prawny: listopad 2014r.
Tekst jednolity karty nauczyciela

Linki sponsorowane
?>

Obowiązki nauczycieli

Art. 6.

Nauczyciel obowiązany jest:

Art. 6a.

1. Praca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty, podlega ocenie. Ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego, o której mowa w art. 9c ust. 6, z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek:

2. Dyrektor szkoły jest obowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem terminu określonego w ust. 1.

3. (uchylony).

4. Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem uogólniającym:

5. Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, który przy jej dokonywaniu może zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego.

6. Oceny pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, dokonuje organ prowadzący szkołę w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

7. Organ, o którym mowa w ust. 6, dokonuje oceny pracy dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii rady szkoły i zakładowych organizacji związkowych działających w tej szkole. Przy ocenie pracy dyrektora przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

8. Ocenę pracy ustala się po zapoznaniu nauczyciela z jej projektem oraz wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń.

9. Od ustalonej oceny pracy, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, przysługuje:

10. Organ, o którym mowa w ust. 9, powołuje w celu rozpatrzenia odwołania lub wniosku zespół oceniający. Od oceny dokonanej przez zespół oceniający nie przysługuje odwołanie.

11. (uchylony).

12. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w stosunku do nauczycieli szkół artystycznych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodków adopcyjno-opiekuńczych odpowiednio – minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego oraz Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, określą, w drodze rozporządzeń, kryteria i tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela, tryb postępowania odwoławczego oraz skład i sposób powoływania zespołu oceniającego, mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu wykonywania pracy przez nauczyciela.

13. Praca nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu, placówce lub szkole, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, podlega ocenie w każdym czasie na jego wniosek, a także z inicjatywy dyrektora lub na wniosek organu prowadzącego. Praca nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora w przedszkolu, placówce lub szkole, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, podlega ocenie na jego wniosek lub na wniosek organu prowadzącego. W przypadku gdy dyrektorem przedszkola, placówki lub szkoły jest osoba nieposiadająca kwalifikacji pedagogicznych, oceny pracy nauczycieli dokonuje nauczyciel upoważniony przez organ prowadzący. Przepisy ust. 4–10 i 12 stosuje się odpowiednio.

Art. 7.

1. Szkołą kieruje dyrektor, który jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej. Dyrektor sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole.

2. Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za:

3. (uchylony).

Art. 8.

Organy uprawnione do sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz zasady sprawowania tego nadzoru określają odrębne przepisy.

Większe okno
Komentarzkaspia
2014-06-30 19:01:45
Odpowiedzi: 0
Jak zareagować na zarzuty kilku rodziców wobec nauczyciela o braku predyspozycji do nauczania dzieci. Nauczyciel dyplomowany zawsze z bardzo dobrymi ocenami pracy.
KomentarzGość
2014-07-04 17:13:37
Odpowiedzi: 0
Czy są jakieś sankcje dla nauczyciela,który nie zrealizuje programu ze względów zdrowotnych ?
KomentarzGość
2014-07-19 21:23:31
Odpowiedzi: 0
Czy nauczyciel WF-u może promować jeden z nowych sportów i jednocześnie prowadzić sklep z ich artykułami? Pachnie to lewizną.
Komentarzteacher
2014-08-14 11:18:37
Odpowiedzi: 0
Mam pytanie dotyczące podręczników. Dykrektor mojej placówki zarządał, by wszyscy nauczyciele uczący tego samego przedmiotu zdecydowali się na ten sam podręcznik. Jestem językowcem jednym z siedmiu i jedynym, który nie chce zgodzić na wybrany podręcznik.Czy istnieje ustawa, która reguluje takie sytuacje? Czy nauczyciel nie ma już prawa dokonywania wyboru indywidualnie i dostosowywania podręcznika do swoich potrzeb oraz potrzeb swoich uczniów?
Proszę o odpowiedź.
KomentarzMammamia
2014-08-14 13:58:38
Odpowiedzi: 0
W naszej szkole Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego powstaje weekendowe liceum dla dorosłych. Czy jako matka wychowująca dzieci w wieku 1,5roku i 4lat, w tym jedno z dzieci jest przewlekle chore mogę odmówić pracy w weekendy? Czy w związku z odmową pracy w weekend muszę się liczyć z reperkusjami typu przymus podpisania zniżki etatu?!
KomentarzGość
2014-08-21 10:59:37
Odpowiedzi: 0
czy nauczyciel może nie wziąć wychowanka na wycieczkę ze względu na jego złe zachowanie ( po uprzednim poinformowaniu o tym rodzica), zapewniając mu opiekę w placówce przez innego nauczyciela?
KomentarzOMG
2014-08-21 13:47:31
Odpowiedzi: 1
Czy nauczyciel może pod koniec roku szkolnego zapowiedzieć kartkówkę na pierwszy dzień nowego roku szkolnego i ją zrobić, oczywiście ze starego materiału z poprzedniego roku?
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-08-27 17:14:51
Może :)Treści raz nauczone, powinny być opanowane. A kartkówek zapowiadać nie trzeba, także jeszcze przysługę wam zrobił :)
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2014-08-22 00:11:23
Odpowiedzi: 0
Czy nauczyciel przebywający na urlopie zdrowotnym do 31.08. ma obowiązek uczestniczyć w radzie pedagogicznej 25.08
KomentarzGość
2014-09-03 15:43:28
Odpowiedzi: 1
Czy nauczyciel ma prawo ukarać ucznia oceną 1 za brak podręcznika ?
Odpowiedzi (1):
belf
2014-09-30 22:32:39
nie ma prawa dać 1 za brak podręcznika, ani za brak zadania domowego. Może jedynie przepytać ucznia z zad. dom czy z podręcznika i jesli nie umie, dać 1
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2014-09-11 21:16:17
Odpowiedzi: 0
czy nauczyciel może odmówić oceny pracy na wniosek dyrektora?
KomentarzGość
2014-09-18 07:28:24
Odpowiedzi: 2
Czy dyrektor ma prawo zmuszać mnie do udziału w konkursach, do których muszę za darmo, po godzinach przygotowywać uczniów? Chodzi o konkursy wokalne. Są one na bardzo wysokim poziomie i żeby odpowiednio przygotować ucznia, muszę z każdym pracować indywidualnie w wymiarze co najmniej 4 prób (a i to jeszcze mało) po 40 minut, do tego szukam godzinami odpowiednich piosenek, podkładów (które kupuję za własne pieniądze), albo w przypadku ich braku tworzę własne aranżacje.Inaczej nie ma sensu na ten konkurs w ogóle jechać. Nie daję sobie już rady... Czy dyrektor ma prawo zmuszać mnie do przygotowywania na uroczystości pozaszkolne (np. uroczysta sesja gminy) zespołu wokalnego- skoro nie mam przydzielonych godzin na ten zespół, jest to oczywiście też praca dodatkowa, po godzinach, przy czym często żeby w ogóle to zrealizować muszę dzieci zwalniać z innych zajęć, ponieważ nie mam się jak z nimi spotkać (szkoła dojazdowa)? Czy dyrektor ma prawo zmuszać mnie do tego, abym woziła własnym samochodem dzieci na konkurs? Albo nagłaśniała sale poza szkołą- i również woziła ciężki sprzęt nagłaśniający własnym samochodem? W szkole ciągle jestem zmuszana (krzykiem, groźbami) do organizowania imprez, występów, konkursów- pracuję ciągle w bałaganie,stresie, dyrektorki nie obchodzi jak sobie poradzę (nie zapewnia mi warunków pracy), a przecież oprócz tych imprez nauczam języka polskiego,muzyki i jestem wychowawcą. Bywało, że w ramach słynnego 40-godzinnego tygodnia pracy" (ciągle w szkole słyszymy ten tekst) pracowałam i po 60 godzin w tygodniu. Jak się bronić?
Odpowiedzi (2):
Gość
2014-10-26 19:09:06
Normalnie, powiedzieć, że jest to ponad Twoje siły fizyczne.Za wiele nie zrobi, co najwyżej nie dostaniesz w następnym semestrze szalonej kwoty dodatku motywacyjnego. Jako muzyk jesteś potrzebny na każdej uroczystości, więc raczej będziesz potrzebna dyrektorowi. Długo się nie będzie boczył.
Gość
2014-11-07 18:49:40
Dziękuję. Normalnie to się nie da...Groźba utraty "szalonego dodatku motywacyjnego" rzeczywiście mnie nie przeraża ;) Niestety wiem, że złośliwość ludzka i chęć zemsty są czasem o wiele bardziej kreatywne. I wcale nie jestem potrzebna. Świetnie zdają sobie sprawę z tego, że można mnie zastąpić.Dzisiaj nie trzeba być muzykiem, w necie są podkłady i "gotowce". A na muzyce i tak się nikt nie zna.Zresztą, w szkole praca z dziećmi i tak się nie liczy. Ważne są papiery, certyfikaty, szkolenia. Uczniowie to są najmniej ważni...niestety.
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2014-09-19 09:22:46
Odpowiedzi: 1
Witam, czy nauczyciel ma prawo postawić jedynkę uczniowi za to, ze nie przygotowało się do inscenizacji: dziecko, gdy były rozdawany podział ról było chore. Na kolejnych zajęciach było w szkole, ale nie zostało też poinformowane przez nauczyciela o zadaniu do wykonania. W dniu inscenizacji dostało jedynkę za nieprzygotowanie.
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-09-20 09:24:24
Oczywiście, że nie miał prawa postawić jedynki w takim przypadku. Trzeba porozmawiać z nauczycielem.
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2014-09-30 21:50:20
Odpowiedzi: 1
Czy nauczyciel ma prawo przytrzymać uczniów w klasie po dzwonku? Jeśli nie ma to jest to chyba prawo którego nie przestrzega nikt.
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-10-01 22:07:30
Ma prawo.
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2014-10-03 14:06:48
Odpowiedzi: 0
Czy nauczyciel ma obowiazek informowac ucznia o tym, ze wstawia mu 1 do dziennika?
KomentarzGość
2014-10-05 18:10:32
Odpowiedzi: 0
Czy nauczyciel może odmówić przyjęcia ucznia do klasy w wypadku gdy inny nauczyciel chce go do niej przekazać?
KomentarzGość
2014-10-08 15:36:22
Odpowiedzi: 1
Czy nauczyciel ma prawo obojętnie przechodzić obok sprzeczki pomiędzy uczniami dodatkowo mówiąc do pobitego "dobrze ci tak" ?
Odpowiedzi (1):
magdalena
2014-10-13 10:03:23
Pytanie retoryczne.Odpowiedż w mojej poprzedniej wypowiedzi.Taki przykład daje się podopiecznym,bo przecież trzeba by się wysilić ,porozmawiać, starać wyjaśnić problem, ale po co..............
Dodaj odpowiedź
Komentarzmagdalena
2014-10-13 09:53:36
Odpowiedzi: 0
W mojej ocenie w dzisiejszych czasach,jak i kiedyś, nauczyciel ma prawo zrobić i zachowywać się jak chce.Zapominają w większości ,co to jest nauczanie.To znudzeni wykładowcy, a raczej zdesperowani ludzie ,którzy raz nauczyli się jednego przedmiotu i ,,klepią,,,to samo przez wiele lat.Trzymają się kurczowo tego zawodu, bo nic innego nie potrafią.Za ich błędy edukacyjne i wychowawcze odpowiadamy póżniej wszyscy.Stękają że tak im żle ale kurczowo trzymają się,, ciepłych posadek,,.Godzina w szkole bez zapłaty,to powód do dyskusji przy każdej okazji.Nauczyciele ktorym zależy na uczniach szybko są ,,niszczeni,,.Tak bezczelni że za swoją nieumiejętność przekazywania wiedzy karają ucznia jedynkami,nie rozumiejąc że tę ocenę wystawiają sobie.Pozytywy;Napędzają rynek pracy....Przychodnie psychologiczno-pedagogiczne pękają w szwach,psycholodzy,psychiatrzy a nie rzadko zakłady pogrzebowe też maja pełne ,,ręce roboty;;a KOREPETYCJE coraz droższe,już dla uczniów najmłodszych klas.!,,W moich czasach coś niewyobrażalnego;;Mówi się, Wina rodziców ,ale czy to oni są wykształconymi pedagogami?.Ręce opadają ,a,, betonu ,, nie daje się rozbić........
KomentarzGość
2014-10-15 19:21:12
Odpowiedzi: 0
czy dyrektor ma prawo do nakładania na nauczyciela obowiązku sprawdzania czy inny nauczyciel pełni dyżur i w przypadku gdy go nie pełni sporządzania notatki służbowej
KomentarzGość
2014-10-29 22:24:29
Odpowiedzi: 0
Czy nauczyciel ma prawo powiedzieć uczniowi aby nauczył się na pamięć referatu, którego jesli będzie umiał to nie dostanie nic wzamian a jesli się nie nauczy to dostanie ocenę niedostateczna do dziennika??
(W ramach kary za to że chciał powiedzieć coś do kolegi z ławki)
KomentarzGość
2014-11-03 18:28:23
Odpowiedzi: 0
Pytam gdyż jestem ciekawa czy to lenistwo ? Czy może jakaś nowoczesna forma edukacji. Czy nauczyciel w gimnazjum ma prawo nie podawanie notatek na lekcji w ogóle i wymaganie od ucznia żeby sam to robił w domu? A gdy nie ma tych notatek lub ma za mało to dostaje ocenę niedostateczna?
KomentarzGość
2014-11-06 15:57:07
Odpowiedzi: 0
Czy nauczyciel ma prawo kazać uczniowi klasy 1 jedzącemu lizaka na lekcji wyrzucić słodycz do śmietnika ?
KomentarzGość
2014-11-07 19:24:42
Odpowiedzi: 0
Nauczyciel, a życie prywatne uczniów, w jakim stopniu pedagog może interesować się co uczeń robi poza szkołą?
KomentarzGość
2014-11-07 19:25:07
Odpowiedzi: 0
Nauczyciel, a życie prywatne uczniów, w jakim stopniu pedagog może interesować się co uczeń robi poza szkołą?
KomentarzGość
2014-11-14 11:21:23
Odpowiedzi: 0
Dzień Dobry !
Mam pytanie, jestem nauczycielem nauczania indywidualnego. Wiem, że wszystkie lekcje które przepadły to muszę odrobić. W moim przypadku był to wyjazd na zwody i z tego tytułu opuściłem 6 lekcji z uczniami w systemie indywidualnym. Czy moim obowiązkiem jest dzwonić po wszystkich rodzicach i informowaniem ich, że mnie nie będzie czy to jest tylko moja dobra wola? Generalnie jak przepada lekcja to przecież ja tylko podaje, że mnie nie ma a resztą zajmuje się szkoła. Czy tak jest faktycznie?
Proszę o odpowiedź,
Pozdrawiam,
Gość
KomentarzGość
2014-11-22 18:11:25
Odpowiedzi: 0
Czy nauczycielka może przyjąć ode mnie prezent z okazji Mikołajek? Dodam, że bardzo ja lubię i chciałabym jej coś podarować. Czy nie będzie to traktowane jako łapówka?
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 
 

Do góry
kuratorium pomorskie kuratorium zachodniopomorskie kuratorium warmińsko-mazurskie kuratorium podlaskie kuratorium mazowieckie kuratorium kujawsko-pomorskie kuratorium wielkopolskie kuratorium lubuskie kuratorium lubelskie kuratorium łódzkie kuratorium dolnośląskie kuratorium opolskie kuratorium śląskie kuratorium świętokrzyskie kuratorium podkarpackie kuratorium małopolskie