Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Karta Nauczyciela
Mapa strony
Mapa strony
karta nauczyciela / prawo oświatowe

Karta Nauczyciela

Prawo oświatowe
Portal dla nauczycieliA A A separator Poleć znajomemu    Wydrukuj separator   Strona główna  separator
Kuratoria Oświaty
Kuratoria Oświaty

Karta Nauczyciela

Stan prawny: styczeń 2018r.
Tekst jednolity karty nauczyciela

Linki sponsorowane
?>

Obowiązki nauczycieli

Art. 6.

Nauczyciel obowiązany jest:

Art. 6a.

1. Praca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty, podlega ocenie. Ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego, o której mowa w art. 9c ust. 6, z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek:

2. Dyrektor szkoły jest obowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem terminu określonego w ust. 1.

3. (uchylony).

4. Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem uogólniającym:

5. Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, który przy jej dokonywaniu może zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego.

6. Oceny pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, dokonuje organ prowadzący szkołę w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

7. Organ, o którym mowa w ust. 6, dokonuje oceny pracy dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii rady szkoły i zakładowych organizacji związkowych działających w tej szkole. Przy ocenie pracy dyrektora przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

8. Ocenę pracy ustala się po zapoznaniu nauczyciela z jej projektem oraz wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń.

9. Od ustalonej oceny pracy, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, przysługuje:

10. Organ, o którym mowa w ust. 9, powołuje w celu rozpatrzenia odwołania lub wniosku zespół oceniający. Od oceny dokonanej przez zespół oceniający nie przysługuje odwołanie.

11. (uchylony).

12. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w stosunku do nauczycieli szkół artystycznych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodków adopcyjno-opiekuńczych odpowiednio – minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego oraz Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, określą, w drodze rozporządzeń, kryteria i tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela, tryb postępowania odwoławczego oraz skład i sposób powoływania zespołu oceniającego, mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu wykonywania pracy przez nauczyciela.

13. Praca nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu, placówce lub szkole, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, podlega ocenie w każdym czasie na jego wniosek, a także z inicjatywy dyrektora lub na wniosek organu prowadzącego. Praca nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora w przedszkolu, placówce lub szkole, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, podlega ocenie na jego wniosek lub na wniosek organu prowadzącego. W przypadku gdy dyrektorem przedszkola, placówki lub szkoły jest osoba nieposiadająca kwalifikacji pedagogicznych, oceny pracy nauczycieli dokonuje nauczyciel upoważniony przez organ prowadzący. Przepisy ust. 4–10 i 12 stosuje się odpowiednio.

Art. 7.

1. Szkołą kieruje dyrektor, który jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej. Dyrektor sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole.

2. Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za:

3. (uchylony).

Art. 8.

Organy uprawnione do sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz zasady sprawowania tego nadzoru określają odrębne przepisy.

Większe okno
KomentarzGość
2016-09-14 15:05:08
Odpowiedzi: 0
Witam, czy nauczyciel ma prawo do niezapowiadania każdej karkówki przez cały rok?
KomentarzSP
2016-09-21 22:32:42
Odpowiedzi: 0
witam, czy na mgr WF może prowadzić zajęcia portowe w trakcie zajęć przedszkolnych? nie poza lekcjami czy po godzinie 13/14 lecz np od 8-12?
KomentarzGość
2016-10-05 19:43:13
Odpowiedzi: 1
Czy nauczyciel danej klasy może nie odwołać sprawdzianu gdy nie zostanie poinformowany przez uczniów że w ten sam dzień mają oni inny, wcześniej zapowiedziany sprawdzian?
Odpowiedzi (1):
Gość
2017-09-13 00:27:35
Termin sprawdzianu jak i pracy klasowej musi być zapisany w dzienniku. Szkoła określa ilość sprawdzianów, które uczniowie mogą mieć w tygodniu - zazwyczaj 2 -3, a także czas trwania sprawdzianu czy pracy klasowej. Nauczyciel muszą przestrzegać postanowień statutu.
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2016-10-09 13:32:51
Odpowiedzi: 0
czy istnieje obowiązek pisania konspektów przed hospitacją
KomentarzGość
2016-11-22 15:19:37
Odpowiedzi: 1
czy nauczyciel ma obowiązek przygotować ucznia na konkurs powiatowy?(dać materiały, omówić zagadnienia itp.?)
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-12-26 08:33:46
Jeśli jest to polecenie służbowe, to tak.
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2016-11-28 20:09:04
Odpowiedzi: 0
czy nauczyciel ma obowiązek wynikający z zapisu w prawie zbierać pieniądze na zdjęcia, składki klasowe, szczoteczki i inne "wydatki klasowe"? czy istnieje zapis , że ma się tym zając czy powinien robić to ktoś inny?
KomentarzGość
2016-12-26 08:37:06
Odpowiedzi: 0
Dlaczego tutaj nikt nie odpowiada na pytania?Forum to jest bezużyteczne. Zlikwidujcie go, po co takie coś ma wisieć. Ludzie czekają na odpowiedź miesiącami, a nawet latami. Bez sensu.
KomentarzGość
2017-01-23 11:56:57
Odpowiedzi: 1
Czy nauczyciel może traktować ucznia inaczej z powodu życia osobistego ucznia
Odpowiedzi (1):
Gość
2017-02-08 08:22:37
Nie, każdego musi traktowac na równi
Dodaj odpowiedź
KomentarzMaria
2017-02-26 20:34:17
Odpowiedzi: 1
Czy mam obowiązek podjąć się nauczania indywidualnego ucznia, którego wcześniej nie uczyłam? Dojazd do ucznia 20 km.
Odpowiedzi (1):
ELŻBIETA RABENDA
2017-05-26 11:29:34
TAK, o ile tak zdecyduje dyrektor szkoły.
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2017-02-26 22:45:09
Odpowiedzi: 1
Czy karta nauczyciela nakłada na niego szczególne zasady zachowania się poza praca, czy też może nie określa zasad dot morale w miejscu zamieszkania,zasad współżycia z sąsiadami, przykładne "prowadzenie się"
Odpowiedzi (1):
Gość
2017-05-14 20:12:28
Niestety tak.
Pytanie - po którym piwie wypitym w czasie prywatnym, ba w wakacje na plaży, stajesz się nauczyciel - odpowiedź po tym po którym "ktoś" złośliwy donosi na ciebie do kuratorium a ty odpowiadasz na komisji dyscyplinarnej za uchybienie godności nauczyciel :(
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2017-05-30 17:06:28
Odpowiedzi: 0
Czy rodzice maja wpływ na wybór wychowawcy klasy
KomentarzGość
2017-09-07 15:54:51
Odpowiedzi: 2
Czy nauczyciel ma prawo wymagać posiadania zeszytu z poprzedniego roku szkolnego,w razie jego braku nakazuje uczniowi przepisać cały zeszyt
Odpowiedzi (2):
Gość
2018-01-22 22:17:38
Oczywiście że nie ma prawa
Gość
2018-01-22 22:19:28
ta strona jest przydatna
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2017-09-09 17:19:16
Odpowiedzi: 0
Co dalej z godzinami karcianymi?. Nauczyciele nadal muszą prowadzić bezpłatne zajęcia !Czy jest to jakaś zmowa dyrektorów?
KomentarzGość
2017-09-29 09:48:07
Odpowiedzi: 1
Czy nauczyciel może wyrywać kartki z ćwiczeń ucznia ??
Odpowiedzi (1):
Gość
2017-10-22 22:21:07
Jak to wyrywać? co ma Pani na myśli?
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2017-10-03 21:46:28
Odpowiedzi: 0
Czy w momencie gdy nauczyciel spóźnia się ponad 15 min na lekcje to jest ona odwołana
KomentarzEmilia
2017-10-06 09:14:41
Odpowiedzi: 0
Proszę mi wytłumaczyć na czym polega praca nauczyciela wspomagającego? mam pewne zastrzezenia do nauczyciela który pracuje z moim dzieckiem.
KomentarzGość
2017-10-12 16:40:23
Odpowiedzi: 0
Czy nauczyciel moze bez uzgodnienia z rodzicami sporzadzac raport z lekcji tzn co bylo omawiane na lekcji lacznie z tym kto korzystal z toalety w czasie lekcji a na koniec dzieci musza to podpisać.oczywiscie rodzice nie maja o niczym pojecia. Dowiaduja sie od dzieci
KomentarzGość
2017-11-14 20:18:09
Odpowiedzi: 0
jakie obowiązki ma nauczyciel wobec ucznia mającego opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej o dostosowaniu wymagań edukacyjnych dla ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja rozwojowa)
KomentarzGość
2017-11-18 08:29:24
Odpowiedzi: 0
Czy dyrektor ma prawo od września 2017/18 roku kazać nauczycielowi prowadzić dodatkowe godziny dydaktyczne (zajęcia rozwijające umiejętności z danego przedmiotu) w tygodniu? Prowadzić do nich dziennik, liczyć frekwencję, pisać program zajęć- nieodpłatnie? Czy ma prawo kazać nauczycielowi opiekować się za darmo dziećmi oczekującymi na przyjazd autobusu lub dziećmi, które przyjechały do szkoły przed lekcjami (45 minut)? Oczywiście- nieodpłatnie, w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy nauczyciela?
KomentarzGość
2017-11-27 18:24:55
Odpowiedzi: 0
Czy nauczyciel ma prawo wypowiedzieć się uczciwie o pracy plastycznej dziecka i ocenić ją negatywnie. Czy musi powiedzieć ze praca jest ładna (mimo ze tak nie jest) bo inaczej zrobi tym krzywdę moralną dziecku?
KomentarzGość
2017-11-30 12:38:39
Odpowiedzi: 0
Czy nauczyciel ma obowiązek zwracania sie do ucznia po imieniu?
KomentarzGość
2017-12-05 22:00:58
Odpowiedzi: 0
Czy dyrektor ma prawo zmusić nauczyciela do udziału w 40 godzinnym szkoleniu rady pedagogicznej w piątki, soboty? Jest to związane z realizowanym w szkole projektem unijnym,w którym nauczyciel nie bierze udziału.
KomentarzGość
2017-12-06 19:25:38
Odpowiedzi: 0
Czy nauczyciel powinien dostać wynagrodzenie za opiekę nad uczniami na lekcji przedmiotu do którego nie ma uprawnień do nauczania? Chodzi o sytuację, kiedy np. nie ma polonisty i wchodzi za niego matematyczka. Czy matematyczka powinna dostać za tę lekcję wynagrodzenie?
KomentarzGość
2017-12-14 20:28:55
Odpowiedzi: 1
Co jeśli nauczyciel nie oddaje sprawdzianów i kartkówek po 2 tygodniach?
Odpowiedzi (1):
Gość
2018-01-07 15:40:24
Odpowiedź szukaj w Statucie szkoły
Dodaj odpowiedź
KomentarzKatarzyna
2017-12-22 21:11:26
Odpowiedzi: 0
Witam
Kto odpowiada za dziecko które nie jedzie na basen ? Czy nadal jest pod opieką wychowawcy ? Jakie sa przepisy prawne w tym temacie ?
Katarzyna Bogdan
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 
 

Do góry
kuratorium pomorskie kuratorium zachodniopomorskie kuratorium warmińsko-mazurskie kuratorium podlaskie kuratorium mazowieckie kuratorium kujawsko-pomorskie kuratorium wielkopolskie kuratorium lubuskie kuratorium lubelskie kuratorium łódzkie kuratorium dolnośląskie kuratorium opolskie kuratorium śląskie kuratorium świętokrzyskie kuratorium podkarpackie kuratorium małopolskie