Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Karta Nauczyciela
Mapa strony
Mapa strony
karta nauczyciela / prawo oświatowe

Karta Nauczyciela

Prawo oświatowe
Portal dla nauczycieliA A A separator Poleć znajomemu    Wydrukuj separator   Strona główna  separator
Kuratoria Oświaty
Kuratoria Oświaty

Karta Nauczyciela

Stan prawny: listopad 2015r.
Tekst jednolity karty nauczyciela

Linki sponsorowane
?>

Obowiązki nauczycieli

Art. 6.

Nauczyciel obowiązany jest:

Art. 6a.

1. Praca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty, podlega ocenie. Ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego, o której mowa w art. 9c ust. 6, z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek:

2. Dyrektor szkoły jest obowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem terminu określonego w ust. 1.

3. (uchylony).

4. Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem uogólniającym:

5. Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, który przy jej dokonywaniu może zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego.

6. Oceny pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, dokonuje organ prowadzący szkołę w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

7. Organ, o którym mowa w ust. 6, dokonuje oceny pracy dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii rady szkoły i zakładowych organizacji związkowych działających w tej szkole. Przy ocenie pracy dyrektora przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

8. Ocenę pracy ustala się po zapoznaniu nauczyciela z jej projektem oraz wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń.

9. Od ustalonej oceny pracy, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, przysługuje:

10. Organ, o którym mowa w ust. 9, powołuje w celu rozpatrzenia odwołania lub wniosku zespół oceniający. Od oceny dokonanej przez zespół oceniający nie przysługuje odwołanie.

11. (uchylony).

12. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w stosunku do nauczycieli szkół artystycznych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodków adopcyjno-opiekuńczych odpowiednio – minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego oraz Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, określą, w drodze rozporządzeń, kryteria i tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela, tryb postępowania odwoławczego oraz skład i sposób powoływania zespołu oceniającego, mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu wykonywania pracy przez nauczyciela.

13. Praca nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu, placówce lub szkole, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, podlega ocenie w każdym czasie na jego wniosek, a także z inicjatywy dyrektora lub na wniosek organu prowadzącego. Praca nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora w przedszkolu, placówce lub szkole, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, podlega ocenie na jego wniosek lub na wniosek organu prowadzącego. W przypadku gdy dyrektorem przedszkola, placówki lub szkoły jest osoba nieposiadająca kwalifikacji pedagogicznych, oceny pracy nauczycieli dokonuje nauczyciel upoważniony przez organ prowadzący. Przepisy ust. 4–10 i 12 stosuje się odpowiednio.

Art. 7.

1. Szkołą kieruje dyrektor, który jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej. Dyrektor sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole.

2. Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za:

3. (uchylony).

Art. 8.

Organy uprawnione do sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz zasady sprawowania tego nadzoru określają odrębne przepisy.

Większe okno
KomentarzGość
2015-05-21 20:15:01
Odpowiedzi: 0
Witam ostatnio w szkole dostaliśmy zmiany ze następnego dnia szkolnego nie ma wiedzy o społeczeństwie cala klasa przyjęła to do siebie. Następnego dnia przed ostatnia godzina lekcyjna do wiedzieliśmy sie ze ta lekcja wos'u jednak się odbedzie ponieważ 3/4 klasy nie miało książek postanowilam pójść do nauczycielki i się zapytać czy pani będzie karać za brak książek i czy zrobi kartkowke odpowiedziała ze tak. Moje pytanie polega na tym ze chciałbym się dowiedzieć czy nauczyciel ma prawo zrobić kartkowke na lekcji która w ogóle nie miała się odbyć i czy istnieje jakiś artykuł na ten temat jeśli tak to proszę o podanie go albo chociaż napisanie gdzie mam szukać informacji na ten temT ,pozdrawiam.
Komentarzsfrustrowana
2015-07-01 11:11:08
Odpowiedzi: 0
Kiedyś w arkuszach ocen trzeba było wpisywać na koniec VI klasy oceny dwa razy: klasyfikacja roczna i końcoworoczna. Miało to swoje uzasadnienie, ponieważ niektóre przedmioty kończyły się w klasie V. Teraz wszystkie przedmioty trwają 3 lata- więc PO CO MUSIAŁAM PISAĆ TO SAMO DWA RAZY???? Mam dość tych absurdów w szkolnictwie i bezsensownego mnożenia papierów. Ludzie, zróbcie coś, żeby tego było mniej, szafy pękają w szwach, teczki sypią się nam na głowy, a co roku tego badziewia więcej.
KomentarzGABRIELA
2015-07-14 10:31:15
Odpowiedzi: 0
nauczyciel podpisał zarządzenie dyr dot.uzupełnienia brakow w dokumentacji. Nie zgłosił sie w terminie, nie powiadomił telefonicznie, uważa że ma wakacje,a braki nie są uzupełnione.Jak powinien postąpic dyrektor?
KomentarzGość
2015-08-06 13:28:28
Odpowiedzi: 0
nauczyciel nie zapewnił opieki na wycieczce szkolej, skutkiem czego dziecko wyladowalo w szpitalu. Dyrektor szkoły umywa ręce wierdzac ze to rodzic jest odpowiedzialny za dziecko. Odmówiono zapomogi. Jak uzasadnić że to nauczyciel w czasie wycieczki pełni opiekę i nie powinien przyczyniać się do generowania kosztów leczenia.
KomentarzGość
2015-08-25 09:03:14
Odpowiedzi: 0
Błagam. Utwórzcie jakiś przepis, który zabroni dyrektorom organizowanie rad dłuższych, niż 2-3 godziny. Rada powyżej 3 godzin to horror. Powiedzcie o tym głośno, bo jak po cichu coś tam zostanie wprowadzone, to dyrektorzy (głównie dyrektorki) nic sobie z tego nie zrobią i dalej będzie, jak było. Może to w końcu zmusi naszych pryncypałów do mówienia o konkretach i liczenia się z czasem pracowników.
KomentarzGość
2015-08-29 14:34:22
Odpowiedzi: 0
Chciałam jeszcze raz się pożalić na ten cały system...Od kiedy zaistniały przymusowe karciane za "free" zniknęło wielu pasjonatów w szkole i przestały funkcjonować zespoły muzyczne, chóry i inne ciekawe formy działania dla uczniów. Dlaczego? Bo wydzieramy sobie dzieci z rąk i nie ma kiedy zebrać grupy uczniów, którzy są NAPRAWDĘ zainteresowani jakimiś dodatkowymi zajęciami. Co mamy w zamian? Przymusowe kółka przedmiotowe prowadzone pod przymusem przez nauczycieli, którzy wcale nie mają na to ochoty z uczniami, których różnymi sposobami trzeba do tych zajęć przymuszać. Z niewolnika nie ma pracownika. A ci, którzy by chcieli- zostali pozbawieni takich możliwości. Szkoła nie jest dla orłów. Dotyczy to nie tylko uczniów, ale też nauczycieli.
KomentarzGość
2015-08-30 20:55:13
Odpowiedzi: 0
Ukończyłam WSP (wych. muzyczne). W programie studiów miałam metodykę nauczania muzyki w klasach 1-3 oraz praktyki w tych klasach. Czy mam prawo dzisiaj nauczać muzyki w klasach 1-3 szkoły podstawowej?
KomentarzGość
2015-09-03 19:50:00
Odpowiedzi: 0
Dzień dobry.
Mam dwa pytania.
Czy dyrekcja może wyciągnąć sankcje i jakie w stosunku do nauczyciela zatrzymanego w czasie wakacji, jadącego autem pod wpływem alkoholu?
Czy istnieją przepisy prawne określające, czy każdy pracownik dydaktyczny zobowiązany jest do pełnienia dyżurów na przerwach w szkole, czy zależy to od regulaminu dyżurów w danej szkole?
KomentarzGość
2015-09-04 07:36:18
Odpowiedzi: 0
Dyrekcja może wyciągnąć sankcje wobec nauczyciela, który był karany. Jeśli nauczyciel został ukarany (droga sądowa).
Pracownik dytdaktyczny jest zobowiązany do pełnienia dyżurów wg szkolnego regulaminu (zapis w Statucie). Nie musi tych dyżurów pełnić, jeśli z jakichś powodów zostanie z nich zwolniony przez dyrekcję szkoły.
KomentarzGość
2015-09-08 14:09:45
Odpowiedzi: 0
Czy w przedszkolu obowiązują nauczycieli godziny kancelaryjne? Mój przykład: jeden raz w tygodniu zostaję godzinę dłużej w pracy, konkretnie w kancelarii i wypełniam zadania dodatkowe.. i tu rodzi się pytanie nr 2, w przydziale obowiązków mam prowadzenie SIO, czy nie należy to przypadkiem do obowiązków dyrektora?
KomentarzGość
2015-09-16 17:32:54
Odpowiedzi: 1
Czy dyrektorka może zmusić nauczycieli do brania udziału w szkoleniach?
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-09-22 11:53:37
6. Zgodnie z przepisem art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) do obowiązków nauczyciela, między innymi należy dążenie do pełni własnego rozwoju. Ponadto zgodnie z przepisem art. 42 ust. 2 pkt 3 przywołanej ustawy do obowiązków nauczyciela w ramach tygodniowego czasu pracy należy między innymi wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym. Wynika z tego, że obowiązkiem nauczyciela jest stałe podnoszenie swojej wiedzy i umiejętności pedagogicznych. Wiąże się to z koniecznością uczestnictwa przez nauczyciela w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego.
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2015-09-23 08:56:10
Odpowiedzi: 0
Dyrektorka może zmusić pracownika do udziału w szkoleniach, które odbywają się w dni powszednie do godziny 16.00 (ośmiogodzinny dzień pracy). Nie ma prawa zmuszać do udziału w szkoleniach w weekendy. Tu musi być zgoda nauczyciela (sobota i niedziela to dni wolne od pracy).
KomentarzGość
2015-09-24 20:28:13
Odpowiedzi: 0
Dyrektor nakazał nauczycielowi prowadzić "karciankę" z dziećmi z klas 1-3 sp- przy czym na zajęcia uczęszczać ma 60 dzieci. Czy jest to zgodne z przepisami? Jeden nauczyciel i 60 dzieci? Nauczyciel ten boi się o bezpieczeństwo tych dzieci, nie jest w stanie zapanować nad taką dużą grupą małych dzieci.
KomentarzGość
2015-09-28 22:33:19
Odpowiedzi: 0
Czy nauczyciel moze fotografowac pol nagie uczennice do portfolio ich ?
KomentarzGość
2015-10-05 18:40:20
Odpowiedzi: 0
Witam mam problem i niewiem gdzie sie z nim zwrócic.Mam córke w kl.2 szoły podstawowej poszła do szkoły jako szesciolatek i juz w pierwszej klasie były problemy zamiast dac dzieciom troszke swobody była nauka.Czy nauczyciel w kl.2 ma prawo robic sprawdziany dzieciom co drugi dzien a gdy zle dzieciom pójdzie musza chodzic i pisac poprawy ,czy ma prawo faworyzowac lepsze dzieci przy innych dzieciach,poniewaz jest dwójka dzieci które szybko przyswajaja wiedze wiadomo reszta dzieci z tym zle sie czuje,syn kolezanki pyta czy on jest głupek bo cokolwiek nasze dzieci zrobia pochwały nie ma.dopiero ledwie zaczął sie rok szkolny a pani nauczycielka mówi do dzieci np.ze z wiekszocia sie pozegna i do trzeciej klasy nie przejdą i bedzie miała wtedy lepszą grupe.Do tego mocno na nich krzyczy.Straszy ze pójda do kozy(dziecko sie mnie w domu pyta co to jest koza) Raz zapomiałam dac dziecku drugie sniadanie gdy wróciłam do szkoły jej zaniesc na przerwie zobaczyłam wszystkie dzieci siedzace pod ściana nawet ze soba nie rozmawiali dlaczego -dlatego ze mieli miec sprawdzian. Troche pokreciłam i mam nadzieje ze zrozumiecie ja wiem ze szkoła jest po to by uczyc a nie sie bawic,ale mysle ze im tez sie troche nalezy gdyz jakby ukrócono im dziecinstwo .Chce wiedziec po prostu czy tak moze byc ,dzieci nie maja czasu na nic w ogóle zadan domowych czasem maja dużo do tego te sprawdziany i poprawy.Do tego niektóre dzieci boja sie swojej pani. Zorientowałam sie juz ze w innych klasach 2 jest inaczej nie maja non stop sprawdzianów itd a Pani odpowiada nam ze taki jest system dlaczego chociaz inne klasy zaczeły edukacje jako 7-latki ,dlaczego te nasze szeciolatki sa tak gnebione i czy tak powinno byc ?
KomentarzGość
2015-10-14 14:40:43
Odpowiedzi: 2
Czy dyrektor ma prawo zmuszać nauczyciela do naprawiania sprzętu nagłaśniającego w szkole? Czy ma prawo przydzielić mu taką odpowiedzialność na stałe i wymagać, żeby sam naprawiał sprzęt albo jeździł z tym sprzętem po warsztatach?
Odpowiedzi (2):
Gość
2015-10-15 21:24:30
Nie nie ma prawa :)
Gość
2015-10-16 07:36:55
Dzięki. A na jaką podstawę prawną mogę się powołać?
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2015-10-27 15:22:34
Odpowiedzi: 1
Czy nauczyciel może dać inny sprawdzian jednemu uczniowi niż pozostałym?
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-11-08 18:55:47
Tak, może. Czasem nawet musi (dostosowywanie wymagań edukacyjnych, na podstawie zaleceń PPP lub na podstawie własnej diagnozy).
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2015-10-30 12:58:51
Odpowiedzi: 0
Czy dyrektor może przydzielić zastępstwo na wf nauczycielowi innego przedmiotu w momencie gdy dyspozycyjny jest nauczyciel wf i wyraża chęć do pracy. Dyrektor tłumaczy że zastępstwa mają mieć nauczyciele przedmiotów które są na sprawdzianie szóstoklasisty. Czy jest jakaś podstawa prawna?
KomentarzGość
2015-11-04 17:34:07
Odpowiedzi: 0
Witam!!! Mam pytanie w związku z obowiązkami nauczyciela w szkole podstawowej w klasie 2. Mianowicie pani mojego syna w szkole na lekcji zadaje w ćwiczeniach po 4 strony i każe dzieciom żeby same robiły-mówiąc"żeby same sobie tłumaczyły"Czy obowiązująca karta nauczyciela pozwala na takie zachowanie nauczycielowi???
KomentarzGość
2015-11-08 18:54:46
Odpowiedzi: 0
KN nie jest aż tak szczegółowa...
KomentarzGabrysia
2015-11-17 19:45:09
Odpowiedzi: 1
witam, w mojej szkole jest nauczycielka, która stwierdziła że nie ma obowiązku nas uczyć 'a jej i tak zapłacą '. co moge zrobic w tej sprawie jako przewodnicząca klasy?
Odpowiedzi (1):
noname
2015-11-18 20:04:24
Gabtysiu jeśli możesz to nagraj nauczycielkę, która wypowiada te słowa lub zacytuj. Zgłoś to wychowawcy klasy lub lepiej pójdź z tym do dyrektora. Pamiętaj jeśli nie masz nagranej rozmowy to przyjdź ze świadkami!!!
Dodaj odpowiedź
Komentarznoname
2015-11-18 19:59:40
Odpowiedzi: 0
Czy nauczyciel (ksiądz) może stosować przemoc wobec uczniów jeśli nie wykonują jego poleceń?
KomentarzGość
2015-11-20 14:03:38
Odpowiedzi: 0
czy mam obowiązek jako wychowawca składania wizyt domowych swoim wychowankom i czy dyrektor może mnie do tego zmusić?
KomentarzGość
2015-11-22 23:03:42
Odpowiedzi: 0
czy nauczyciel może wstawić uwagę za coś co miało miejsce poza terenem szkoły?
KomentarzGość
2015-11-23 06:00:56
Odpowiedzi: 1
Czy dyrektor może zmusić nauczyciela do prowadzenia lekcji pokazowej?
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-11-24 19:15:49
też chciałabym się tego dowiedzieć
Dodaj odpowiedź
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 
 

Do góry
kuratorium pomorskie kuratorium zachodniopomorskie kuratorium warmińsko-mazurskie kuratorium podlaskie kuratorium mazowieckie kuratorium kujawsko-pomorskie kuratorium wielkopolskie kuratorium lubuskie kuratorium lubelskie kuratorium łódzkie kuratorium dolnośląskie kuratorium opolskie kuratorium śląskie kuratorium świętokrzyskie kuratorium podkarpackie kuratorium małopolskie