Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Karta Nauczyciela
Mapa strony
Mapa strony
karta nauczyciela / prawo oświatowe

Karta Nauczyciela

Prawo oświatowe
Portal dla nauczycieliA A A separator Poleć znajomemu    Wydrukuj separator   Strona główna  separator
Kuratoria Oświaty
Kuratoria Oświaty

Karta Nauczyciela

Stan prawny: wrzesień 2014r.
Tekst jednolity karty nauczyciela

Linki sponsorowane
?>

Obowiązki nauczycieli

Art. 6.

Nauczyciel obowiązany jest:

Art. 6a.

1. Praca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty, podlega ocenie. Ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego, o której mowa w art. 9c ust. 6, z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek:

2. Dyrektor szkoły jest obowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem terminu określonego w ust. 1.

3. (uchylony).

4. Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem uogólniającym:

5. Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, który przy jej dokonywaniu może zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego.

6. Oceny pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, dokonuje organ prowadzący szkołę w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

7. Organ, o którym mowa w ust. 6, dokonuje oceny pracy dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii rady szkoły i zakładowych organizacji związkowych działających w tej szkole. Przy ocenie pracy dyrektora przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

8. Ocenę pracy ustala się po zapoznaniu nauczyciela z jej projektem oraz wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń.

9. Od ustalonej oceny pracy, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, przysługuje:

10. Organ, o którym mowa w ust. 9, powołuje w celu rozpatrzenia odwołania lub wniosku zespół oceniający. Od oceny dokonanej przez zespół oceniający nie przysługuje odwołanie.

11. (uchylony).

12. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w stosunku do nauczycieli szkół artystycznych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodków adopcyjno-opiekuńczych odpowiednio – minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego oraz Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, określą, w drodze rozporządzeń, kryteria i tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela, tryb postępowania odwoławczego oraz skład i sposób powoływania zespołu oceniającego, mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu wykonywania pracy przez nauczyciela.

13. Praca nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu, placówce lub szkole, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, podlega ocenie w każdym czasie na jego wniosek, a także z inicjatywy dyrektora lub na wniosek organu prowadzącego. Praca nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora w przedszkolu, placówce lub szkole, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, podlega ocenie na jego wniosek lub na wniosek organu prowadzącego. W przypadku gdy dyrektorem przedszkola, placówki lub szkoły jest osoba nieposiadająca kwalifikacji pedagogicznych, oceny pracy nauczycieli dokonuje nauczyciel upoważniony przez organ prowadzący. Przepisy ust. 4–10 i 12 stosuje się odpowiednio.

Art. 7.

1. Szkołą kieruje dyrektor, który jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej. Dyrektor sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole.

2. Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za:

3. (uchylony).

Art. 8.

Organy uprawnione do sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz zasady sprawowania tego nadzoru określają odrębne przepisy.

KomentarzGość
2014-03-04 16:49:26
Odpowiedzi: 1
Czy nauczyciel może zadać zadanie domowe tylko jednej osobie? Nauczycielka zadała mi na zadanie więcej niż reszcie, tylko ja mam tyle do zrobienia i to co tydzień mam to robić podczas gdy reszta nie musi tyle robić. Ma prawo?
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-03-04 16:51:02
Szkoła średnia, praktyki w szkole
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2014-03-07 23:53:48
Odpowiedzi: 0
Czy mogę odmówić prowadzenia zajęć otwartych dla rodziców mimo,że było to polecenie dyrektora? Mam 26 lat stażu, jestem nauczycielem dyplomowanym i od 10 lat w tej szkole,co 2 lata prowadzę zajęcia otwarte, podczas gdy reszta nauczycieli nawet nie ma takich propozycji.Jestem już tym zmęczona.Ile można?
KomentarzGość
2014-03-10 21:41:28
Odpowiedzi: 1
Czy nauczyciel ma prawo nie zgodzić się na niezapowiedzianą hospitację dyrektora wraz z metodykiem? Miałam niestety taką sytuację, że brałam udział w kolizji drogowej i zamiast iść do lekarza polazłam do szkoły gdzie czekała mnie atrakcja niezapowiedziana hospitacja dyrektora z metodykiem (oczywiście wcześniej odpowiednio nastawionym przez dyrektora. Konsekwencje tego są nieciekawe dla mnie, choć w opisie metodyk nie ocenił lekcji negatywnie. Zatem czy mogłam się nie zgodzić na taką hospitację?
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-04-27 22:56:44
Czy dyrektor szkoły ma prawo nękać mnie hospitacjami za zarzuty postawione mi przez rodziców, ale które nie dotyczą mnie, bo jest to pomówienie. Co jest już udowodnione- bowiem w wyniku moich działań rodzice nie potwierdzili pierwotnych zarzutów ale postawili nowe np. że schematy urządzeń rysujemy na tablicy a potem uczniowie rysują je w zeszycie, lub , że najwyższą ocenę jaką stawiam to dostateczny. Działania Pani Dyrektor ograniczają się jedynie do hospitowania lekcji w tej klasie i są zapowiedzi następnych.
Dodaj odpowiedź
Komentarzgość1
2014-03-12 18:10:55
Odpowiedzi: 0
Jestem nauczycielką oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Czy dyrektor ma prawo przydzielić mi dyżury na korytarzu przed rozpoczęciem zajęć? Czy jest to uregulowane jakimiś przepisami?
KomentarzGość
2014-03-27 17:49:06
Odpowiedzi: 0
Czy nauczyciel może zmusić mnie do robienia pracy ???
KomentarzGość
2014-04-07 19:24:20
Odpowiedzi: 0
Czy szkoła ma obowiązek oddelegować któregoś z nauczycieli na konkurs jeżeli uczniowie potrzebują opiekuna?
KomentarzGość
2014-04-28 21:22:48
Odpowiedzi: 0
Czy nouczyciel może zniszczyć i wyżucić klasówke której nie ocenił?
KomentarzGość
2014-05-07 19:27:17
Odpowiedzi: 0
Słyszałem taką dziwną sytuację w szkole co według mnie jest ona co najmniej głupia. Grupa zaawansowana czekała na lekcje informatyki. Gdy zadzwonił dzwonek wchodzili z nauczycielem do sali informatycznej i kolega zwrócił uwagę nauczycielowi że ,,nie można wnosić (jeść)jedzenia w sali'' (bo nauczyciel wchodził z drożdżówką)(regulamin) i nauczyciel oburzony bo ktoś śmiał mu zwrócić uwagę wyprosił kolegę z sali (oczywiście tak słyszałem). Czy to właściwe zachowanie nauczyciela ?
KomentarzPracownik
2014-05-20 11:20:24
Odpowiedzi: 0
Witam!
Czy dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej może pracownikowi zatrudnionemu na 1/2 etatu (jako psycholog) nakazać udział w radach pedagogicznych lub innych tego typu spotkaniach?
KomentarzGość
2014-06-12 22:25:08
Odpowiedzi: 0
Czy nauczyciel ma prawo przepytywać z każdej definicji,a jeżeli jej nie zda musi pisać kary i wstawiać minusy? Oraz kazać uczniom pisać wypracowania z każdej czytanki na min. 280słów?
KomentarzGość
2014-06-16 21:15:15
Odpowiedzi: 1
Czy nauczycielka chora na gruzlice może pracować w szkole z dziecmi?
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-06-27 20:07:09
Oczywiście że nie powinna pracować z dziećmi.
Dodaj odpowiedź
KomentarzGosia
2014-06-17 10:04:51
Odpowiedzi: 0
Czy nauczyciel może pracować bez oceny pracy 10 lat i dłużej?
KomentarzGość
2014-06-27 20:52:25
Odpowiedzi: 0
Co grozi nauczycielowi, gdy nie dopełnił obowiązku przygotowania świadectw dla uczniów na zakończenie roku szkolnego.
Komentarzkaspia
2014-06-30 19:01:45
Odpowiedzi: 0
Jak zareagować na zarzuty kilku rodziców wobec nauczyciela o braku predyspozycji do nauczania dzieci. Nauczyciel dyplomowany zawsze z bardzo dobrymi ocenami pracy.
KomentarzGość
2014-07-04 17:13:37
Odpowiedzi: 0
Czy są jakieś sankcje dla nauczyciela,który nie zrealizuje programu ze względów zdrowotnych ?
KomentarzGość
2014-07-19 21:23:31
Odpowiedzi: 0
Czy nauczyciel WF-u może promować jeden z nowych sportów i jednocześnie prowadzić sklep z ich artykułami? Pachnie to lewizną.
Komentarzteacher
2014-08-14 11:18:37
Odpowiedzi: 0
Mam pytanie dotyczące podręczników. Dykrektor mojej placówki zarządał, by wszyscy nauczyciele uczący tego samego przedmiotu zdecydowali się na ten sam podręcznik. Jestem językowcem jednym z siedmiu i jedynym, który nie chce zgodzić na wybrany podręcznik.Czy istnieje ustawa, która reguluje takie sytuacje? Czy nauczyciel nie ma już prawa dokonywania wyboru indywidualnie i dostosowywania podręcznika do swoich potrzeb oraz potrzeb swoich uczniów?
Proszę o odpowiedź.
KomentarzMammamia
2014-08-14 13:58:38
Odpowiedzi: 0
W naszej szkole Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego powstaje weekendowe liceum dla dorosłych. Czy jako matka wychowująca dzieci w wieku 1,5roku i 4lat, w tym jedno z dzieci jest przewlekle chore mogę odmówić pracy w weekendy? Czy w związku z odmową pracy w weekend muszę się liczyć z reperkusjami typu przymus podpisania zniżki etatu?!
KomentarzGość
2014-08-21 10:59:37
Odpowiedzi: 0
czy nauczyciel może nie wziąć wychowanka na wycieczkę ze względu na jego złe zachowanie ( po uprzednim poinformowaniu o tym rodzica), zapewniając mu opiekę w placówce przez innego nauczyciela?
KomentarzOMG
2014-08-21 13:47:31
Odpowiedzi: 1
Czy nauczyciel może pod koniec roku szkolnego zapowiedzieć kartkówkę na pierwszy dzień nowego roku szkolnego i ją zrobić, oczywiście ze starego materiału z poprzedniego roku?
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-08-27 17:14:51
Może :)Treści raz nauczone, powinny być opanowane. A kartkówek zapowiadać nie trzeba, także jeszcze przysługę wam zrobił :)
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2014-08-22 00:11:23
Odpowiedzi: 0
Czy nauczyciel przebywający na urlopie zdrowotnym do 31.08. ma obowiązek uczestniczyć w radzie pedagogicznej 25.08
KomentarzGość
2014-09-03 15:43:28
Odpowiedzi: 0
Czy nauczyciel ma prawo ukarać ucznia oceną 1 za brak podręcznika ?
KomentarzGość
2014-09-11 21:16:17
Odpowiedzi: 0
czy nauczyciel może odmówić oceny pracy na wniosek dyrektora?
KomentarzGość
2014-09-18 07:28:24
Odpowiedzi: 0
Czy dyrektor ma prawo zmuszać mnie do udziału w konkursach, do których muszę za darmo, po godzinach przygotowywać uczniów? Chodzi o konkursy wokalne. Są one na bardzo wysokim poziomie i żeby odpowiednio przygotować ucznia, muszę z każdym pracować indywidualnie w wymiarze co najmniej 4 prób (a i to jeszcze mało) po 40 minut, do tego szukam godzinami odpowiednich piosenek, podkładów (które kupuję za własne pieniądze), albo w przypadku ich braku tworzę własne aranżacje.Inaczej nie ma sensu na ten konkurs w ogóle jechać. Nie daję sobie już rady... Czy dyrektor ma prawo zmuszać mnie do przygotowywania na uroczystości pozaszkolne (np. uroczysta sesja gminy) zespołu wokalnego- skoro nie mam przydzielonych godzin na ten zespół, jest to oczywiście też praca dodatkowa, po godzinach, przy czym często żeby w ogóle to zrealizować muszę dzieci zwalniać z innych zajęć, ponieważ nie mam się jak z nimi spotkać (szkoła dojazdowa)? Czy dyrektor ma prawo zmuszać mnie do tego, abym woziła własnym samochodem dzieci na konkurs? Albo nagłaśniała sale poza szkołą- i również woziła ciężki sprzęt nagłaśniający własnym samochodem? W szkole ciągle jestem zmuszana (krzykiem, groźbami) do organizowania imprez, występów, konkursów- pracuję ciągle w bałaganie,stresie, dyrektorki nie obchodzi jak sobie poradzę (nie zapewnia mi warunków pracy), a przecież oprócz tych imprez nauczam języka polskiego,muzyki i jestem wychowawcą. Bywało, że w ramach słynnego 40-godzinnego tygodnia pracy" (ciągle w szkole słyszymy ten tekst) pracowałam i po 60 godzin w tygodniu. Jak się bronić?
KomentarzGość
2014-09-19 09:22:46
Odpowiedzi: 1
Witam, czy nauczyciel ma prawo postawić jedynkę uczniowi za to, ze nie przygotowało się do inscenizacji: dziecko, gdy były rozdawany podział ról było chore. Na kolejnych zajęciach było w szkole, ale nie zostało też poinformowane przez nauczyciela o zadaniu do wykonania. W dniu inscenizacji dostało jedynkę za nieprzygotowanie.
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-09-20 09:24:24
Oczywiście, że nie miał prawa postawić jedynki w takim przypadku. Trzeba porozmawiać z nauczycielem.
Dodaj odpowiedź
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 
 

Do góry
kuratorium pomorskie kuratorium zachodniopomorskie kuratorium warmińsko-mazurskie kuratorium podlaskie kuratorium mazowieckie kuratorium kujawsko-pomorskie kuratorium wielkopolskie kuratorium lubuskie kuratorium lubelskie kuratorium łódzkie kuratorium dolnośląskie kuratorium opolskie kuratorium śląskie kuratorium świętokrzyskie kuratorium podkarpackie kuratorium małopolskie