Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Karta Nauczyciela
Mapa strony
Mapa strony
karta nauczyciela / prawo oświatowe

Karta Nauczyciela

Prawo oświatowe
Portal dla nauczycieliA A A separator Poleć znajomemu    Wydrukuj separator   Strona główna  separator
Kuratoria Oświaty
Kuratoria Oświaty

Karta Nauczyciela

Stan prawny: październik 2020r.
Tekst jednolity karty nauczyciela

Linki sponsorowane
?>

Ochrona zdrowia

Art. 71. (uchylony).
Art. 72.

1. Niezależnie od przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, organy prowadzące szkoły przeznaczą corocznie w budżetach odpowiednie środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określą rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania.

2. (uchylony).

3. (uchylony).

4. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, zachowują nauczyciele po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne bez względu na datę przejścia na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Art. 73.

1. Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej niż rok, urlop dla poratowania zdrowia nie może być udzielony na okres dłuższy niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne.

3. Do okresu siedmioletniej pracy w szkole, o którym mowa w ust. 1, wlicza się okresy czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby oraz urlopu innego niż wypoczynkowy, trwające łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy. W przypadku okresu niezdolności do pracy i urlopu trwających dłużej niż 6 miesięcy wymagany okres pracy przedłuża się o ten okres.

4. Okres siedmioletniej pracy w szkole, uzasadniający prawo do urlopu, powinien przypadać bezpośrednio przed datą rozpoczęcia urlopu dla poratowania zdrowia. Wymóg siedmioletniego okresu pracy w szkole dotyczy udzielenia pierwszego urlopu dla poratowania zdrowia.

5. Nauczyciel w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatków socjalnych, o których mowa w art. 54.

6. Dyrektor szkoły, nie później niż w terminie 2 tygodni przed zakończeniem urlopu dla poratowania zdrowia, wydaje nauczycielowi skierowanie na badanie kontrolne w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

7. W okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel nie może nawiązać stosunku pracy lub podjąć innej działalności zarobkowej. W przypadku stwierdzenia, że w okresie urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel podejmuje inny stosunek pracy lub inną działalność zarobkową, dyrektor szkoły odwołuje nauczyciela z urlopu, określając termin, w którym nauczyciel obowiązany jest do powrotu do pracy.

8. Nauczycielowi można udzielić kolejnego urlopu dla poratowania zdrowia nie wcześniej niż po upływie roku od dnia zakończenia poprzedniego urlopu dla poratowania zdrowia. Łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela w okresie całego zatrudnienia nie może przekraczać 3 lat.

9. Nauczyciel nie ponosi kosztów związanych z orzekaniem o stanie jego zdrowia w związku z potrzebą udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia.

10. O potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zalecanego leczenia, orzeka lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela. Od orzeczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, przysługuje odwołanie do organu odwoławczego określonego w przepisach wydanych na podstawie ust. 11 oraz w trybie określonym w tych przepisach.

11. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, określi, w drodze rozporządzenia, tryb orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu, o którym mowa w ust. 1, wzór orzeczenia i sposób prowadzenia dokumentacji związanej z wydawaniem orzeczeń o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia oraz organ odwoławczy od orzeczeń o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, uwzględniając w szczególności sposób wydawania orzeczenia o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu oraz termin odwołania się od orzeczenia.

KomentarzGość
2014-08-25 16:57:22
Odpowiedzi: 1
czy dyrektor szkoły może narzucić wykonanie tzw halówek jako 2 dodatkowych godzin do mojego pensum. W tym momencie zwiększa się moje pensum nauczyciela wspomagającego do 20 godzin tygodniowo
Odpowiedzi (1):
Gość
2017-07-03 10:23:01
Z tego co mi wiadomo Dyrekcja może bebz pytania nauczyciela o zgodę zwiększyć mu wymiar etaty do 1,25 etatu bez pytania go o zgodę. Powyżej 1,25 etatu, do max 1,5 etatu nauczyciel musi już wyrazić zgodę.
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2014-08-26 14:37:28
Odpowiedzi: 1
Jestem do 1 września 2014r. na urlopie zdrowotnym ale nie jestem jeszcze zdrowa. Czy mogę bezpośrednio po urlopie pójść na L-4?
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-08-26 23:28:43
możesz
Dodaj odpowiedź
Komentarziwona
2014-08-31 18:57:54
Odpowiedzi: 0
mam 56 lat , pracuje w przedszkolu.nabyłam uprawnienia do swiadczenia kompensacyjnego.Czy mogę iść na urlop zdrowotny?
KomentarzGość
2014-09-06 12:16:37
Odpowiedzi: 0
Jestem nauczycielem dyplomowanym.Pracuję w szkole nie przerwanie ponad 20 lat. Zawsze w pełnym wymiarze godzin ale od 01-19-2014 jestem zatrudnia na 0,96 etatu. Czy w przyszłym roku będę mogła iść na urlop zdrowotny ?
KomentarzGość
2014-11-17 16:57:39
Odpowiedzi: 0
Czy nauczyciel emeryt może dostać zwrot za okulary korekcyjny?
KomentarzGość
2014-11-26 21:39:17
Odpowiedzi: 0
Witam.
Czy jezeli nauczycielka z przedszkola, majaca 51 lat, chce przejsc na emerytute omostowa za 4 lata, to jezeli teraz pojdzie na roczny urlop dla poratowania zdrowia, czy nadal za 4 lata bedzie mogla pojsc na emeryture pomostowa, czy ten czas sie automatycznie przedluzy.
Dziękuję.
Pozdrawiam.
KomentarzEwa
2015-02-06 19:05:51
Odpowiedzi: 0
Witam!
Proszę o przysłanie na mala wzoru wniosku o urlop dla poratowanie zdrowia oraz aktualne przepisy na ww. temat. Pracuję 30 lat w przedszkolu i nigdy nie korzystałam z ww.urlopu Czy dyrektor może odmówić mi udzielenia ww.urlopu? Czy muszę być przewlekle chora? Pozdrawiam
KomentarzGość
2015-02-14 18:48:56
Odpowiedzi: 1
czy dyrektor szkoły ma obowiązek zatrudnienia mnie na pełnym etacie po powrocie z urlopu zdrowotnego? czy nauczycielowi posiadającemu orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym przysługują jakieś prawa? Bardzo proszę o odpowiedź oraz podane numerów artykułów w karcie nauczyciela w których te informacje są zawarte
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-09-10 10:25:34
czy dyrektor ma obowiązek zatrudnienia mnie na pełnym etacie po powrocie z urlopu zdrowotnego.Odchodząc na urlop pracowałam na pełnym etacie. Dziękuję
Dodaj odpowiedź
KomentarzAntonina
2015-04-30 14:09:27
Odpowiedzi: 0
Czy mogę iść na urlop zdrowotny po 30 latach pracy w zawodzie, ale nie od 1 września tylko od 1 października? Pracuje w szkole ponadgimnazjalnej i mam orzeczenie od lekarza. Czy dyrektor może odmówić mi urlopu od 1. Pazdziernika 2015roku.
Pozdrawiam
KomentarzGość
2016-01-04 21:03:32
Odpowiedzi: 0
Witam, proszę o informację czy urlop dla poratowania zdrowia może być udzielony na czas pobytu w sanatorium, który przypada w czasie roku szkolnego? Proszę o podanie podstawy prawnej. Dziękuję.
KomentarzGość
2016-01-06 16:11:25
Odpowiedzi: 0
Witam,
Mam pytanie; czy dyrektor ma prawo odmówić zapłacenia za faktycznie odbyte lekcje nauczania indywidualnego? Dodam, że są to moje godziny ponadwymiarowe.
Sytuacja taka właśnie miała miejsce, a pani dyrektor decyzję swoja motywowała tym, że tydzień pracy przed świętami był krótszy i -tego nie jestem w stanie zrozumieć- nie przepracowałam swojego kom-pensum w związku z czym nie dostanę pieniędzy za nauczanie indywidualne.
Cała rozmowa przebiegała w dość niemiłej atmosferze, widoczne było zdenerwowanie ze strony dyrektorki. Pojawiło się coś na kształt groźby, że nie będę brana pod uwagę...
Kwestia ta jest bardzo istotna dla mnie, ponieważ obecny tydzień zawiera dzień ustawowo wolny od pracy, a dla mnie może to oznaczać utratę wynagrodzenia za 4 godz. nauczania indywidualnego.
Bardzo proszę o odpowiedź.
Pozdrawiam
Małgorzata
KomentarzGość
2016-02-17 08:58:40
Odpowiedzi: 0
Czy przysługuje nauczycielowi urlop na poratowanie zdrowia jeśli w szkole ma 14 godzin a w przedszkolu na terenie tego samego płatnika na 4 godziny po 60 minit czli 9 godzin po 30 ninut a umowa jest na 4/17
KomentarzGość
2016-05-11 18:28:35
Odpowiedzi: 1
Czy przysługuje nauczycielowi urlop dla poratowania zdrowia,jeżeli obecnie jest zatrudniony na czas nieokreślony w pełnym wymiarze godzin,ale w ciągu ostatnich siedmiu lat jeden rok zatrudniony był na czas określony
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-06-21 20:57:21
Wg mnie tak. Chodzi by aktualnie miał umowę na czas nieokreślony.
Dodaj odpowiedź
Komentarzola
2016-07-08 18:03:31
Odpowiedzi: 0
ile czasu ma dyrektor na udzielenie odpowiedzi nauczycielowi, który złożył wniosek(+orzeczenie)o udzielenie urlopu na poratowanie zdrowia?
KomentarzGość
2016-09-10 12:46:53
Odpowiedzi: 0
Kto ponosi zwrot kosztów dojazdu nauczyciela skierowanego na badanie lekarskie, gdy dyrektor odwołał się od orzeczenia lekarza kierującego nauczyciela na urlop dla poratowania zdrowia. Badanie lekarskie było w innej miejscowości, niż miejsce pracy nauczyciela.
Komentarzmariola
2017-04-07 14:43:41
Odpowiedzi: 0
mam 30 letni staż pracy wybieram sie na urlop zdrowotny ile razy mogę z niego skorzystać bo zdania sa podzieline czy w sumie 3 razy czy 2
KomentarzGość
2017-04-25 09:53:38
Odpowiedzi: 2
Wybralam urlop zdrowotny w trzech częściach. Jeden raz rok, drugi pol roku i trzeci rok. Czy to oznacza ze pol roku mi przepada ? Czy istnieja jakies szanse na wykorzystanie jeszcze tego pol roku?
Odpowiedzi (2):
Gość
2017-07-03 10:12:45
Tak. Pół roku przepada.
Gość
2017-12-11 15:15:35
Na podstawie czego taka odpowiedź? Pierwsze słyszę!
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2017-06-27 13:22:44
Odpowiedzi: 1
Czy jeżeli pracownik wybierze urlop od 01.09.-23.06 (koniec roku szkolnego) to otrzymuje normalne wynagrodzenie za okres wakacji? Proszę też o podstawę prawną.
Odpowiedzi (1):
Gość
2017-07-03 10:33:28
Tak. Art. 73 pkt. 5 Karty Nauczyciela. Jest to normalny okres składkowy wliczany do czasu pracy. Jednakże proszę pamiętać, że dodatkowe świadczenia naliczane są według dochodów i tak na prawdę nie ma w takim przypadku znaczenia czy weźmie się urlop na poratowanie do 23 czerwca, czy do 31 sierpnia. Finansowo wychodzi się na to samo ;)
Dodaj odpowiedź
KomentarzDanuta
2017-08-04 08:00:58
Odpowiedzi: 0
Witam,będąc na urlopie dla poratowania zdrowia od 1 sierpnia 2017r., a od 1 września 2017r. będę miała ograniczone zatrudnienia do 1/2 etatu, to z jakiego wymiaru przysługuje mi wynagrodzenie?
KomentarzGość
2017-08-17 15:57:03
Odpowiedzi: 0
Witam. Dwa dni temu uzyskałam stopień nauczyciela dyplomowanego. Od 1 września będę na L4 w związku z zaawansowaną ciąża. Początkiem października zacznie się urlop macierzyński. Jak to będzie z podwyżką za awans skoro będę na macierzyńskim? Czy będzie uwzględniana podczas urlopu skoro terminy egzaminu itp zostały zachowane? Czy podwyżka będzie dopiero po powrocie z urlopu? Czy nie jest to kolejna dyskryminacja kobiet? A jeśli rząd planuje nauczycielom podwyżki od września tego roku to ja też nic przez najbliższy rok nie dostanę? Proszę o odpowiedź. Dziękuję
KomentarzJolanta
2017-08-29 21:22:35
Odpowiedzi: 1
Dzień dobry, czy po zakończeniu urlopu dla poratowania zdrowia można bezpośrednio przejść na świadczenie kompensacyjne, czy należy przepracować jakiś okres na stanowisku nauczyciela?
Odpowiedzi (1):
Amira
2017-12-07 11:31:49
Moja koleżanka lat 56 obecnie 2017-2018 przebywająca na udpz w następnym roku szkolnym czyli 2018-2019 musi wrócić na rok do pracy by przejść na swiadczenie kondensacyjne.
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2017-12-07 10:33:46
Odpowiedzi: 1
Czy jeśli skierowanie na urlop na poratowanie zdrowia uzyskamy w grudniu 2017 to będę mogła z niego skorzystać od 1 września 2018.
Odpowiedzi (1):
Gość
2017-12-22 13:56:43
Od grudnia do września wiele może się zmienić a stan zdrowia ulec polepszeniu, co do zasady udpz powinien przypadać bezpośrednio po lub w dużej bliskości po dacie wystawienia orzeczenia. Jeśli w grudniu uzyska Pani orzeczenie to na starych zasadach można z niego skorzystać po zakończeniu ferii zimowych, by nie dezorganizować roku szklonego i to jest jeszcze do przyjęcia. Ale 9 miesięcy róznicy między orzeczeniem a terminem rozpoczęcia urlopu,,,, no trochę za duży odstęp czasu.
Dodaj odpowiedź
KomentarzSylwia
2017-12-20 12:55:24
Odpowiedzi: 1
Mam podobne pytanie jak wyżej.Czy jeśli skierowanie na urlop na poratowanie zdrowia uzyskamy w grudniu 2017 to będę mogła z niego skorzystać od 1 marca 2018.
Odpowiedzi (1):
Gość
2018-01-07 15:39:24
...jeśli przed końcem roku dyrektor pisemnie wyraził zgodę na rozpoczęcie urlopu w w/w terminie to czywiście TAK!
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2018-02-27 17:02:20
Odpowiedzi: 0
jestem czynnym nauczycielem posiadam uprawnienia do wczesniejszej emerytury art88 w roku 2021 skoncze 60 lat czy moge od wrzesnia2018roku uzyskac urlop zdrowotny roczny
KomentarzGość1
2018-04-05 21:23:34
Odpowiedzi: 0
Czy nauczycielowi przysługuje urlop wypoczynkowy jeżeli okres urlopu dla poratowania zdrowia kończy się 31 sierpnia.
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 
 

Do góry
kuratorium pomorskie kuratorium zachodniopomorskie kuratorium warmińsko-mazurskie kuratorium podlaskie kuratorium mazowieckie kuratorium kujawsko-pomorskie kuratorium wielkopolskie kuratorium lubuskie kuratorium lubelskie kuratorium łódzkie kuratorium dolnośląskie kuratorium opolskie kuratorium śląskie kuratorium świętokrzyskie kuratorium podkarpackie kuratorium małopolskie