Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Karta Nauczyciela
Mapa strony
Mapa strony
karta nauczyciela / prawo oświatowe

Karta Nauczyciela

Prawo oświatowe
Portal dla nauczycieliA A A separator Poleć znajomemu    Wydrukuj separator   Strona główna  separator
Kuratoria Oświaty
Kuratoria Oświaty

Karta Nauczyciela

Stan prawny: październik 2020r.
Tekst jednolity karty nauczyciela

Linki sponsorowane
?>

Odpowiedzialność dyscyplinarna

Art. 75.

1. Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6.

2. Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, w rozumieniu art. 108 Kodeksu pracy, wymierza się nauczycielom kary porządkowe zgodnie z Kodeksem pracy.

Art. 76.

1. Karami dyscyplinarnymi dla nauczycieli są:

2. Kary dyscyplinarne wymierza komisja dyscyplinarna.

3. Wymierzenie kary dyscyplinarnej określonej w ust. 1 pkt 4 jest równoznaczne z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim.

4. (uchylony).

5. Odpis prawomocnego orzeczenia wraz z uzasadnieniem włącza się do akt osobowych nauczyciela.

Art. 77.

1.W sprawach dyscyplinarnych nauczycieli orzekają w pierwszej instancji komisje dyscyplinarne przy wojewodach dla nauczycieli wszystkich szkół na terenie województwa.

2. Drugą instancją w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli jest odwoławcza komisja dyscyplinarna przy ministrze właściwym do spraw oświaty i wychowania, a w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli szkół artystycznych – odwoławcza komisja dyscyplinarna przy ministrze właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, powołane do rozpatrywania odwołań od orzeczeń komisji dyscyplinarnych wymienionych w ust. 1.

3. (uchylony).

4. (uchylony).

5. Od prawomocnych orzeczeń odwoławczych komisji dyscyplinarnych przy ministrze właściwym do spraw oświaty i wychowania oraz przy ministrze właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w sprawach dyscyplinarnych stronom przysługuje odwołanie do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania obwinionego sądu apelacyjnego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

5a. Do rozpatrzenia odwołania stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o apelacji. Od orzeczenia sądu apelacyjnego kasacja nie przysługuje.

Art. 78.

Komisje dyscyplinarne są niezawisłe w zakresie orzecznictwa dyscyplinarnego.

Art. 79.

1. Organ, przy którym została powołana komisja dyscyplinarna, wyznaczy, w drodze zarządzenia, dla każdej komisji dyscyplinarnej rzecznika dyscyplinarnego i odpowiednią liczbę jego zastępców z grona podległych sobie pracowników.

2. Rzecznik dyscyplinarny jest związany zaleceniami organu, który go powołał do tej funkcji.

Art. 80.

1. Postępowanie dyscyplinarne wszczyna komisja dyscyplinarna na wniosek rzecznika dyscyplinarnego.

2. Komisje dyscyplinarne wydają orzeczenia po przeprowadzeniu rozprawy oraz po wysłuchaniu głosów rzecznika dyscyplinarnego i obwinionego lub jego obrońcy.

Art. 81.

1. Postępowanie dyscyplinarne nie może być wszczęte po upływie 3 miesięcy od dnia uzyskania przez właściwy organ, przy którym powołana została komisja dyscyplinarna – wiadomości o popełnieniu czynu uzasadniającego nałożenie kary i po upływie 3 lat od popełnienia tego czynu. Jeżeli jednak czyn stanowi przestępstwo, okres ten nie może być krótszy od okresu przedawnienia ścigania tego przestępstwa.

2. Rozwiązanie stosunku pracy po popełnieniu czynu nie stanowi przeszkody do wszczęcia i prowadzenia postępowania dyscyplinarnego oraz wymierzenia kary dyscyplinarnej.

Art. 82.

1. Kary dyscyplinarne określone w art. 76 ust. 1 pkt 1-3 podlegają zatarciu, a odpis orzeczenia o ukaraniu dołączony do akt osobowych nauczyciela podlega zniszczeniu po upływie 3 lat od dnia doręczenia nauczycielowi prawomocnego orzeczenia o ukaraniu, a w przypadku kary określonej w art. 76 ust. 1 pkt 3a po upływie 6 lat od dnia doręczenia nauczycielowi prawomocnego orzeczenia o ukaraniu.

2. Jeżeli w okresie przed zatarciem kary dyscyplinarnej nauczyciel zostanie ponownie ukarany dyscyplinarnie, terminy, o których mowa w ust. 1, liczy się od dnia doręczenia nauczycielowi prawomocnego orzeczenia o ponownym ukaraniu.

3. Obowiązek wykonania postanowień ust. 1 spoczywa na dyrektorze szkoły i organie prowadzącym szkołę.

Art. 83.

1. Dyrektor szkoły może zawiesić w pełnieniu obowiązków nauczyciela, a organ prowadzący szkołę – dyrektora szkoły, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, jeżeli ze względu na powagę i wiarygodność wysuniętych zarzutów celowe jest odsunięcie nauczyciela od wykonywania obowiązków w szkole. W sprawach niecierpiących zwłoki nauczyciel i dyrektor szkoły może być zawieszony przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.

1a. Dyrektor szkoły zawiesza w pełnieniu obowiązków nauczyciela, a organ prowadzący szkołę – dyrektora szkoły, jeżeli wszczęte postępowanie karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw i dobra dziecka.

2. Nauczyciel i dyrektor szkoły zostaje z mocy prawa zawieszony w pełnieniu obowiązków w razie jego tymczasowego aresztowania lub w razie pozbawienia go wolności w związku z postępowaniem karnym.

3. Zawieszenie w pełnieniu obowiązków nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy, chyba że przeciwko nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły toczy się jeszcze postępowanie karne lub postępowanie dyscyplinarne, w związku z którym nastąpiło zawieszenie.

Art. 84.

1. Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela w okresie zawieszenia w pełnieniu obowiązków może ulec ograniczeniu, a tymczasowo aresztowanego ulega ograniczeniu najwyżej do połowy, w zależności od stanu rodzinnego nauczyciela, począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zawieszenie.

2. W okresie zawieszenia w pełnieniu obowiązków nie przysługują dodatki oraz wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

3. W okresie odbywania kary pozbawienia wolności nauczycielowi nie przysługuje wynagrodzenie.

4. Przepisy ust. 1–3 oraz art. 83 ust. 2 stosuje się także do nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

5. Jeżeli postępowanie dyscyplinarne lub karne zakończy się umorzeniem z braku dowodów winy albo wydaniem orzeczenia lub wyroku uniewinniającego, nauczycielowi należy zwrócić zatrzymane kwoty wynagrodzenia.

Art. 85.

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w drodze rozporządzenia, określa skład i właściwość komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli, zasady i tryb ich powoływania, wyznaczania składów orzekających, powoływania rzeczników dyscyplinarnych i obrońców oraz tryb postępowania dyscyplinarnego i wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia.

Komentarzmarta
2012-01-14 22:09:31
Odpowiedzi: 1
na zajęciach sportowych siedemnastoletni uczeń będący pod opieką nauczyciela dźwigał dwie siedemnastoletnie dziewczyny nauczyciel nie reagował. Uczeń upadł i doznał bardzo ciężkiego urazu nogi. szkoła napisała protokół powypadkowy- same kłamstwa. Czy opiekunom grożą jakieś sankcje?
Odpowiedzi (1):
Gość
2013-05-07 19:27:28
Tak, są też odpowiedzialni za powodzie i gradobicie.
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2012-03-20 14:55:00
Odpowiedzi: 0
Czy nauczyciel ukarany karą dyscyplinarną(nagana z ostrzeżeniem)może kandydować do Rady Szkoły lub być członkiem np. komisji socjalnej? Gdzie znajdę jakieś uwarunkowania prawne?
KomentarzEwa
2012-04-25 06:29:13
Odpowiedzi: 1
Złośliwy niepracujący sąsiad ciągle bezpodstawnie wzywa na mnie straż miejską. za każdym razem jestem "oczyszczona", jednakże i tak ciągle wzywa na mnie i znowu musze sie tłumaczyc.Ręce opadają. Napisaliśmy nawet skargę na straż za takie załatwianie sprawy. Sasiad nie wiedząc jak mnie ukarac wymyslił przeciwko mnie oskarżenia i założył mi sprawę karną. Pierwsz sprawa miała być pojednawcza. Dla świetego spokoju przeprosiłam, ale on rząda pieniędzy i procesu. Zazaczę, ze ma "fikcyjnych" świadków w postaci osób, które leczyły sie psychicznie i są bezrobotne. Boje sie jednak, ze sąd moze im uwierzyć i mnie ukarać. Czy wtedy strace pracę?
Odpowiedzi (1):
Gość
2012-06-26 21:25:48
załóż mu sprawę za nękanie.
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2012-06-26 21:40:06
Odpowiedzi: 1
Nauczyciel odbywał staż na stopień nauczyciela dyplomowanego w 2004r. dyrektor przedłużył mu staż o rok i w 2006r. wydał pozytywną ocenę czy dorobku zawodowego. w 2012roku nauczyciel złożył skargę na dyrektora szkoły w w/w sprawie. Czy w/w sprawa nie uległa przedawnieniu?
Odpowiedzi (1):
Gość
2012-06-26 21:50:47
uległa przedawnieniu
Dodaj odpowiedź
Komentarzja
2012-09-21 19:56:11
Odpowiedzi: 0
Czy nagana nałożona na nauczyciela, na okres 1 roku, ale wczesniej anulowana ze względu na wzorową pracę , ma dalszy wpływ na prace i ocenę nauczyciela przez dyrektora i może być dalej wykorzystywana na niekorzyść nauczyciela i wywlekana nadal?
KomentarzGość
2012-10-24 15:10:38
Odpowiedzi: 1
CZy nauczyciel akademicki, ktory otrzymal wyrok sadowy zagranica za uchylanie sie od placenia alimentow moze wykonywac zawod
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-06-30 22:13:51
tupet
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2012-11-28 06:09:06
Odpowiedzi: 1
OTRZYMAŁAM PISEMNĄ KARĘ UPOMNIENIA:CZY SAM TEN FAKT BĘDZIE WPŁYWAŁ NA SUMĘ OTRZYMANEJ PRZEZE MNIE "13"?
Odpowiedzi (1):
Barbrara
2013-01-26 17:15:19
czy nauczyciel w okresie zawieszenia otrzyma 13
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2012-12-06 10:39:09
Odpowiedzi: 0
Czy nauczycielka wykonująca osobiście bezprawną eksmisję na małoletnim uczniu, pozbawiając go nawet książek i zastraszając ma prawo do wykonywania zawodu? Osoba do obecnej chwili pracuje w Gimnazjum w Suchedniowie.
KomentarzGość
2013-04-12 14:38:08
Odpowiedzi: 1
Czy jeżeli nauczyciel został ukarany z art 108 K.P może w tej samej sprawie zostac ukarany przez Komisję dyscyplnarną ?
Odpowiedzi (1):
iwi
2013-05-07 19:25:12
Tylko jeśli uchybienia przeciwko porządkowi pracy są uporczywe a kary porządkowe nieskuteczne.
Dodaj odpowiedź
KomentarzLucyna
2013-04-29 20:46:54
Odpowiedzi: 0
Czy dyrektor szkoly może zmniejszyć przydzial godzin nauczycielowi po otrzymaniu przez niego nagany z ostrzeżeniem, jeśli w szkole jest wystarczająca liczba godzin?
Komentarzzbyszek
2013-06-19 14:26:14
Odpowiedzi: 1
Czy może kandydować na dyrektora szkoły nauczyciel przeciwko któremu toczy się postępowanie karne
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-02-03 10:32:21
NIE - POSTEPOWANIE KARNE WYKLUCZA
Dodaj odpowiedź
KomentarzEla
2013-06-28 18:32:49
Odpowiedzi: 0
Czy po posanowieniu komisji Dyscyplinarnej o zwolnieniu z pracy,Dyrekor może zwolnić nauczyciela będąceo w ym czasie w szpialu?
KomentarzGość
2014-03-21 09:59:49
Odpowiedzi: 0
Jestem zawieszona w pelnieniu obowiazkow nauczyciela na czas postepowania karnego .Czy w tym czasie przysluguja mi swiadczenia socjalne jakiekolwiek?
KomentarzMałgorzata
2014-03-28 12:33:17
Odpowiedzi: 0
co grozi dyrektorowi szkoły jeśli otrzymał naganę z ostrzeżeniem za niedopełnienie obowiązków?
KomentarzGość
2014-10-04 18:04:21
Odpowiedzi: 0
jestem nauczycielem przedszkola z 34 stażem .mogę mieć wyrok sądowy za nękanie kochanki mojego męża.sprawa jest 21 pażdziernika jetem kobieta bardzo spokojna boję się o pracę bo wybieram się na emeryture co mi grozi nigdy nie bylam karana
KomentarzGość
2014-12-08 18:22:38
Odpowiedzi: 0
Czy są jakieś przepisy zabraniające nauczycielowi zaprosić matkę ucznia do przebywania na lekcji? Matka siedziała z tyłu sali, w żaden sposób nie przeszkadzała nikomu.
Znalazłam dużo omówień dotyczących sytuacji, gdy rodzic chce być na lekcjia nauczyciel niekoniecznie się na to zgadza. Natomiast nie spotkałam się z sytuacją, gdy nauczyciel został ukarany za zaproszenie rodziców na swoje lekcje. Będę bardzo wdzięczna za jakąś podpowiedź, gdzie mogę szukać przepisów. W regulaminie szkolnym, statucie i innych dokumentach szkolnych nic na ten temat nie ma. Jest natomiast zapis o współpracy z rodzicami. Pozdrawiam. Elżbieta.
KomentarzRobert Rykała
2015-01-08 07:57:39
Odpowiedzi: 0
Jaki ma stosunek karta praw nauczyciela,jeżeli nauczyciel będący rodziną zastępczą świadomie lamie nakaz sądowy do kontaktów z dzieckiem i w dodatku nastawia dziecko przeciw ojcu.Czy karta praw i obowiązków nauczyciela ma jakieś odwołanie do takiego nauczyciela
KomentarzGość
2015-01-09 01:00:38
Odpowiedzi: 0
Na postawie jakich przepisów nauczyciele odpowiadają za rzeczy materialne szkoły, kto ma przeprowadzać inwentaryzację
KomentarzJadwiga
2015-12-09 21:59:55
Odpowiedzi: 0
Czy nauczyciel może wystąpić z wnioskiem o wszczęcie postępowania wyjaśniającego wobec obwinionego Dyrektora szkoły, do rzecznika dyscyplinarnego w sprawie uchybienia godności nauczyciela (zawodu).
Komentarzigor
2016-02-28 09:35:14
Odpowiedzi: 0
Może to się wydawać na tyle śmieszne , ale ja miałem taką sytuację że postawiłam uczennicy jedynkę na lekcji ołówkiem. A dyrektor mi kazał pisać wyjaśnienia przy czym straszyć karą naganą. I o jakiej godności , możemy mówić .............
Komentarzregina
2016-09-16 13:05:15
Odpowiedzi: 0
dyscyplinarne postepowania za oszustwa finansowe dyrektorów szkóø dlaczego nie istniejá.¿
Komentarziwona
2017-01-05 19:32:43
Odpowiedzi: 0
Witam!
Czy ktoś dysponuje gotowym wzorem upomnienia dla nauczyciela.Dyrektor che mu dać upomnienie za niepoinformowanie dyrekcji o zastępstwie koleżeńskim
KomentarzEwa
2018-01-13 22:47:59
Odpowiedzi: 0
Jak w kolejności powinny przebiegać procedury dając nauczycielowi upomnienie w postaci notatki służbowej?
Komentarzgość
2018-08-17 14:53:28
Odpowiedzi: 0
Wobec nauczyciela prowadzone postępowanie karne za spr.niedotyczącą spraw szkolnych. Dyrektor nie czekając na ukaranie chce zawiesić go w obowiązkach. Czy powiadamia komisję dyscyplinarną? Nauczyciel ma prawo odwołania od zawieszenia?
KomentarzGość
2019-02-06 23:12:34
Odpowiedzi: 0
jeste3m dyrektorem, czy ktoś spotkał się z sytuacja gdzie nauczyciel wyjechal na wycieczkę bez podpisu karty wycieczki przez dyrektora? co mam zrobić?
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 
 

Do góry
kuratorium pomorskie kuratorium zachodniopomorskie kuratorium warmińsko-mazurskie kuratorium podlaskie kuratorium mazowieckie kuratorium kujawsko-pomorskie kuratorium wielkopolskie kuratorium lubuskie kuratorium lubelskie kuratorium łódzkie kuratorium dolnośląskie kuratorium opolskie kuratorium śląskie kuratorium świętokrzyskie kuratorium podkarpackie kuratorium małopolskie