Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Karta Nauczyciela
Mapa strony
Mapa strony
karta nauczyciela / prawo oświatowe

Karta Nauczyciela

Prawo oświatowe
Portal dla nauczycieliA A A separator Poleć znajomemu    Wydrukuj separator   Strona główna  separator
Kuratoria Oświaty
Kuratoria Oświaty

Karta Nauczyciela

Stan prawny: październik 2020r.
Tekst jednolity karty nauczyciela

Linki sponsorowane
?>

Uprawnienia emerytalne

Art. 86.

Nauczyciel oraz członek jego rodziny mają prawo do zaopatrzenia emerytalnego określonego w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z uwzględnieniem przepisów ustawy, z tym że nauczyciel zaliczany jest do pracowników wykonujących pracę w szczególnym charakterze.

Art. 87.

1. Nauczycielowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, jeżeli nie uzyskał z tego tytułu odprawy przewidzianej w art. 28, przyznaje się odprawę w wysokości dwumiesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia w szkole będącej podstawowym miejscem jego pracy.

2. Nauczycielowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, który przepracował w szkole co najmniej 20 lat, przyznaje się odprawę w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia ostatnio pobieranego w szkole będącej podstawowym miejscem jego pracy.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

4. W razie zbiegu prawa do odprawy wymienionej w ust. 1 i 2, przysługuje jedna odprawa – korzystniejsza.

Art. 88.

1. Nauczyciele mający trzydziestoletni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze, zaś nauczyciele szkół, placówek, zakładów specjalnych oraz zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich – dwudziestopięcioletni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze w szkolnictwie specjalnym, mogą – po rozwiązaniu na swój wniosek stosunku pracy – przejść na emeryturę.

1a. Nauczyciele spełniający warunki określone w ust. 1 mogą przejść na emeryturę również w wypadku rozwiązania stosunku pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy w okolicznościach określonych w art. 20 ust. 1, 5c i 7.

1b. Do okresu 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze, o którym mowa w ust. 1, zalicza się także okres skierowania, na podstawie odrębnych przepisów, do pracy pedagogicznej za granicą.

2. Podstawę wymiaru emerytury lub renty dla nauczyciela zatrudnionego w systemie oświaty i wychowania, przechodzącego na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, ustala się na zasadach ogólnych, określonych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z tym że do podstawy tej wlicza się również wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, dodatki, świadczenia w naturze, jeśli ze świadczeń tych nauczyciel nie korzysta po przejściu na emeryturę lub rentę, oraz wszystkie nagrody uzyskane przez nauczyciela za osiągnięcia zawodowe w okresie, z którego wynagrodzenie stanowi podstawę wymiaru emerytury lub renty.

2a. Nauczyciele urodzeni po dniu 31 grudnia 1948 r., a przed dniem 1 stycznia 1969 r. zachowują prawo do przejścia na emeryturę bez względu na wiek, jeżeli:

3. (uchylony).

Art. 89. (uchylony).
Art. 90.

1. Nauczycielom, którzy w czasie okupacji prowadzili tajne nauczanie, przysługuje dodatek do emerytury lub renty w wysokości 10 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kwartale kalendarzowym poprzedzającym termin ostatniej waloryzacji emerytur i rent w 1995 r., jeżeli nie pobierają takiego dodatku z innego tytułu, z uwzględnieniem ust. 4.

2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, przysługuje również nauczycielom, którzy przed dniem 1 września 1939 r. nauczali w języku polskim w szkołach polskich na terenie III Rzeszy Niemieckiej oraz byłego Wolnego Miasta Gdańska, jeżeli nie pobierają dotychczas takiego dodatku z innego tytułu.

3. Przyznanie dodatku, o którym mowa w ust. 1 i 2, następuje na wniosek zainteresowanego.

4. Kwota dodatku za tajne nauczanie, o której mowa w ust. 1, ulega podwyższeniu przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent – od miesiąca, w którym jest przeprowadzana waloryzacja.

5. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłasza w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" co najmniej na 12 dni roboczych przed najbliższym terminem waloryzacji należną od tego terminu kwotę dodatku za tajne nauczanie.

Art. 91. (uchylony).
Większe okno
KomentarzIrena
2017-02-21 18:17:55
Odpowiedzi: 0
1 września 2017r będę miała 30 lat pracy przy tablicy wiek 49 lat czy jest jakaś możliwość odejścia na wcześniejsze świadczenia kompensacyjne ? a może będzie można skorzystać z art.88 KN na dawnych zasadach?
KomentarzGość
2017-02-27 18:47:57
Odpowiedzi: 0
Witam,
w polskim systemie oświaty pracowałam od 1 września 1995r. do 29 czerwca 2012r. Pod polską tablicą przepracowałam 28 lat. Od 1 września 2013r. do 31.08.2016r. zostałam skierowana przez ORPEG do pracy dydaktycznej za granicą (Mołdawia, Litwa). Od września znowu pracuję w polskim systemie edukacji. Mam 53 lata życia. Czy już mogę odejść na emeryturę?
Z poważaniem
Małgorzata Jabłońska
KomentarzGość
2017-03-02 20:12:48
Odpowiedzi: 0
Mój ogólny staż pracy wynosi 42,5 roku. W szkole jako nauczyciel przy tablicy pracuję 22,5 roku.W jakim okresie najkorzystniej mogę odejść na emeryturę?
KomentarzElżbieta
2017-03-03 09:03:26
Odpowiedzi: 0
Na szkoleniu dotyczącym reformy oświaty dowiedziałam się, że nauczyciel z minimum 30 letnim stażem pracy, jeśli zdecyduje się na emeryturę do 30IX 2017r. będzie mieć korzystniejszy przelicznik. Czy tak rzeczywiście jest? Gdzie można znaleźć ten przepis?
KomentarzGość
2017-03-10 20:05:03
Odpowiedzi: 0
koleżanka nauczycielka rozpoczęła pracę w 1981 roku , w 2008 miała 27 lat pracy i 4 lata studiów. Tyma samym łapie się na wczesniejsza emeryturę. Zaznaczam że z wyliczeń wynika iż posiada 20 lat przepracowanych przy tablicy, 6letni urlop (3 lata wychowawczego i 3 lata dodatkowego na syna z celiakią). Zwolnień prawie nie ma a w każdym razie jest ich tyle ze nie przekroczyła wymaganych 20 lat przy tablicy. Złożyla do ZUSu wniosek z zapytaniem czy może przejść na wcześniejsza emeryturę z dniem 31.08.2017. z KN. Otrzymala odp. że owszem ma wymagane 20 lat przy tablicy, w 2008 nabyłprawa do wczesniejszej emerytury ale nie może odejść bo okres nieskładkowy może stanowic tylko 1/3 okresu skladkowego. O co tu chodzi?
KomentarzElżbieta
2017-03-10 21:19:44
Odpowiedzi: 1
Pracuję w likwidowanym gimnazjum, przepracowałam 30lat w szkole i mam 54lata czy mogę przejść na emeryturę?
Miałam informację, że nauczyciele będą mogli skorzystać z takiej opcji w wyniku zmian w karcie nauczyciela.
Odpowiedzi (1):
Gość
2017-03-22 18:34:13
niestety, ale nawet nie masz prawa przejść na świadczenie kompensacyjne.
Dodaj odpowiedź
KomentarzDorota
2017-03-21 14:06:42
Odpowiedzi: 0
Czy nauczyciel może dostać dodatek do emerytury za nniepalenie i ile wynosi?
KomentarzJustyna
2017-03-21 16:25:13
Odpowiedzi: 0
Pracuję w szkole podstawowej od 1985r.,a urodziłam się w 1958r.. Czy mogę przejść
na wcześniejszą emeryturę od 01
09.2017r.?


Komentarzagnieszka
2017-03-22 21:31:03
Odpowiedzi: 0
urodziłam się w 1965r pracuje w przedszkolu
od 1986 kiedy mogę przejść na emeryturę kompesacyjną
KomentarzGrażyna
2017-03-27 10:24:57
Odpowiedzi: 0
Jestem nauczycielem. W czerwcu skończę 60 lat. 1 października 2017r nabędę prawa do emerytury,chcę nadal pracować.Czy jeżeli w roku szkolnym 2017/2018 będzie obniżka godzin oraz oddziałów czy dyrektor może mnie zwolnić z artykułu 20 KN, czy będzie mi przysługiwała odprawa 6 miesięczna?
KomentarzGość
2017-03-30 16:37:42
Odpowiedzi: 0
jestem na nauczycielskim świadczeniu kompensacyjnym czy mogę przejść na emeryturę nauczycielską bez względu na wiek jeżeli byłam członkiem ofe
KomentarzGość
2017-03-30 16:40:49
Odpowiedzi: 0
jestem na nauczycielskim świadczeniu kompensacyjnym czy mogę przejść na emeryturę nauczycielską bez względu na wiek jeżeli byłam członkiem ofe; przepracowałam w szkole 35 lat obecnie mam 57lat
KomentarzGość
2017-04-02 19:49:06
Odpowiedzi: 0
jestem czynnym nauczycielem, na koniec 2008r przekroczyłam 20 lat przy tablicy i 30 lat pracy łącznie z okresem studiów. Mój staż pracy w nauczycielstwie w obecnej chwili wynosi 33lata i 4 m-e.Ze wzlędu na likwidację gimnazjów od września pozostaje mi 7 godzin lekcyjnych.Mogę jeszcze uzupełniać etat pracując w 3 szkołach (nie będę już miała nadliczbówek)lub nie wyrazić zgody na taką formę rozwiązania. Czy mogę przejść na emeryturę z art. 20KN. Kiedy i jak najkorzystniej rozwiązać ten problem? Co mi się opłaca?
KomentarzGość
2017-04-14 17:07:35
Odpowiedzi: 0
Jestem czynnym nauczycielem i 2017 roku ukończę 31 lat pracy w szkole. Mam 54 lata. Kiedy moge przejść na emeryture
Komentarzdorota
2017-04-21 16:12:12
Odpowiedzi: 0
Urodziłam się 13.11.1960 roku. Skończyłam studia dzienne i od września 1985 pracuje w szkole. Kiedy będę mogła przejść na emeryturę pomostową?
Komentarzewa
2017-04-26 11:53:37
Odpowiedzi: 0
Bardzo proszę o informację czy urlop do poratowania zdrowia i urlop wychowawczy zalicza się do okresu składkowego?
Komentarzbozena
2017-05-24 18:41:42
Odpowiedzi: 0
Pracę w szkole rozpoczęłam 1 września 1981 roku. am 57 lat. Obecnie nie ma dla mnie pracy ponieważ nie zawiązała się klasa w szkole. Proponuje mi się 10/26 zajęć świetlicy lub rozwiązanie stosunku pracy. Wówczas mogę przejść w stan nieczynny lub odebrać odprawę. Z jakich świadczeń mogę skorzystać w przypadku utraty pracy? Co będzie dla mnie korzystniejsze?
KomentarzGość
2017-07-20 15:48:23
Odpowiedzi: 0
Pracuję w szkole od 1989 roku, w 2011 roku
ukończyłam studia wyższe, ale ze względu na
stan zdrowia nie obroniłam jeszcze tytułu magistra,
zamierzam reaktywować studia i obronić się, czy w takiej sytuacji pracodawca może mnie zwolnić z pracy?
KomentarzTeodora
2017-07-21 20:05:06
Odpowiedzi: 0
Rozwiązuję stosunek pracy 31.07.17. Czy do odprawy będzie mi wliczona nagoroda dyrektor szkoły i motywacyjny- otrzymałam je w czercu
KomentarzGość
2017-08-21 19:48:28
Odpowiedzi: 0
Jestem nauczycielem od 1987r czy mogę przejść na emeryturę w tym roku.Urodziłam się w 1968r.Cały czas pracuje w zawodzie.
KomentarzHania
2017-08-27 14:51:11
Odpowiedzi: 0
Jestem nauczycielką.Czy mogę przejść na emeryturę na starych zasadach, jeśli w sierpniu tego roku osiągnęłam wiek emerytalny - 60 lat, a w 2008 nie spełniłam warunków stażu pracy przy tablicy. Obecnie mam 35 lat pracy przy tablicy i 37 lat pracy ogółem.
KomentarzJan
2017-11-27 14:01:21
Odpowiedzi: 1
ZUS odmawia mi prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, ponieważ twierdzi, że nie udowodniłem 20 letniego stażu pracy w jednostkach o których mowa w art.2 pkt1 ustawy o świadczeniach kompensacyjnych w wym co najmniej 1/2 etatu i uznał mi jedynie 18lat 9 miesięcy i 23 dni a nie uwzględnił mi pięciu lat pracy w Młodzieżowym domu Kultury w wym 1/2etatu. Czy jest to prawidowa decyzja
Odpowiedzi (1):
Gość
2018-05-18 13:07:25
Przeczytaj dokładnie ustawę.Ma być 20 lat przy tablicy,praca w DK do tego się nie zalicza.
Dodaj odpowiedź
KomentarzWiesia
2018-02-14 08:38:37
Odpowiedzi: 1
Na chwile obecna spełniam warunki żeby przejść na emeryturę na starych zasadach. Czy jak przejdę dopiero za rok, w 2019 roku, będę mogła przejść na starych zasadach z karty nauczyciela? 60lat skończę 20. 06.2019 r.
Odpowiedzi (1):
Gość
2018-05-18 13:05:07
Nie,przywilej obowiązuje do końca sierpnia 2018.
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2018-06-07 22:03:01
Odpowiedzi: 0
Jestem czynnym nauczycielem pracuję od 1982 r ,do stażu pracy mam wliczone 3 lata pracy w gospodarstwie rolnym , czy przysługuje mi emerytura z Karty Nauczyciela czy tylko kompensacyjna . Słyszałam , że dla kobiet jest to 25 lat stażu pracy i 20 lat przy tablicy . W tym roku 05.07. kończę 55 lat. Proszę o odpowiedź.Pozdrawiam
Bonnaire
KomentarzWiesława
2018-07-01 22:16:31
Odpowiedzi: 0
Mam 58 lat. W 2008r. miałam 27 lat okresów składkowych i nieskładkowych pracy nauczycielskiej. Obecnie będę miała 37 lat pracy w zawodzie nauczyciela. Chciałabym przejść na emeryturę przewidzianą w karcie nauczyciela. Czy jest to możliwe?
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 
 

Do góry
kuratorium pomorskie kuratorium zachodniopomorskie kuratorium warmińsko-mazurskie kuratorium podlaskie kuratorium mazowieckie kuratorium kujawsko-pomorskie kuratorium wielkopolskie kuratorium lubuskie kuratorium lubelskie kuratorium łódzkie kuratorium dolnośląskie kuratorium opolskie kuratorium śląskie kuratorium świętokrzyskie kuratorium podkarpackie kuratorium małopolskie