Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Karta Nauczyciela
Mapa strony
Mapa strony
karta nauczyciela / prawo oświatowe

Karta Nauczyciela

Prawo oświatowe
Portal dla nauczycieliA A A separator Poleć znajomemu    Wydrukuj separator   Strona główna  separator
Kuratoria Oświaty
Kuratoria Oświaty

Karta Nauczyciela

Stan prawny: październik 2020r.
Tekst jednolity karty nauczyciela

Linki sponsorowane
?>

Uprawnienia socjalne i urlopy

Art. 53.

1. Dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości ustalanej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej, o której mowa w art. 30 ust. 3, obowiązującej w dniu 1 stycznia danego roku.

1a. Z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o którym mowa w ust. 1, wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym.

2. Dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.

2a. (uchylony).

3. Odpisy, o których mowa w ust. 1 i 2, łącznie z naliczonymi odpisami podstawowymi na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na pozostałych pracowników oraz emerytów, rencistów i nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne – byłych pracowników, stanowią jeden fundusz w szkole.

3a. W przypadku likwidacji szkoły organ prowadzący szkołę jest obowiązany wskazać inną szkołę, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą zlikwidowanej szkoły oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, którego szkoła była ostatnim miejscem pracy. Osoby te korzystają z usług i świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na zasadach i warunkach ustalonych w regulaminie obowiązującym we wskazanej szkole.

4. Organ prowadzący szkołę może tworzyć służbę socjalną powołaną do gospodarowania funduszem, o którym mowa w ust. 3.

5. W sprawach nieuregulowanych w ust. 1–4 stosuje się przepisy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Art. 54.

1. Nauczyciel zatrudniony na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5 000 mieszkańców ma prawo do lokalu mieszkalnego na terenie gminy, w której położona jest szkoła.

2. Obowiązek realizacji uprawnień nauczyciela, o którym mowa w ust. 1, należy do dyrektora szkoły i organu prowadzącego szkołę.

3. Nauczycielowi, o którym mowa w ust. 1, posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, którego wysokość uzależniona jest od stanu rodzinnego nauczyciela. Wysokość dodatku może być także zróżnicowana w zależności od miejscowości, w której nauczyciel jest zatrudniony.

4. Nauczyciel po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne zachowuje prawo do zajmowania mieszkania. Prawo to służy także małżonkowi nauczyciela emeryta (rencisty, pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne) oraz dzieciom pozostającym na jego utrzymaniu i prowadzącym z nim wspólne gospodarstwo domowe.

5. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu na terenie wsi lub w mieście liczącym do 5 000 mieszkańców, przysługuje odrębny dodatek w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego. Organ prowadzący szkołę może podwyższyć dodatek nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim, na którym występuje deficyt kadr.

6. W razie zbiegu prawa do dodatku, o którym mowa w ust. 3, z prawem do dodatku przysługującym na podstawie przepisów o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych7), nauczycielowi spełniającemu wymagane warunki przysługują obydwa dodatki.

7. Organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego określa w trybie, o którym mowa w art. 30 ust. 6, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 3.

8. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa, w drodze rozporządzenia, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 3, w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej.

Art. 55. (uchylony).
Art. 56.

1. Nauczyciel zatrudniony na terenie wsi ma prawo otrzymać do osobistego użytkowania i jego rodziny działkę gruntu szkolnego.

2. Organ prowadzący szkołę przydziela w miarę możliwości potrzebny obszar gruntu, o ile grunty szkolne nie wystarczają na realizację uprawnienia określonego w ust. 1, jednak o powierzchni nie większej niż 0,25 ha.

Art. 57. (uchylony).
Art. 58.

Mieszkania w budynkach szkolnych i użytkowanych przez szkoły mogą być zajmowane tylko przez nauczycieli i pracowników zatrudnionych w szkołach.

Art. 59. (uchylony).
Art. 60.

Uprawnienia określone w art. 56 i 58 zachowują nauczyciele również po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Art. 61.

1. Nauczyciel, który uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego w ciągu dwóch lat od dnia podjęcia pierwszej pracy zawodowej w życiu w szkole i posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska, otrzymuje w szkole wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia na swój wniosek jednorazowy zasiłek na zagospodarowanie w wysokości dwumiesięcznego otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego. Do pierwszej pracy zawodowej w życiu nie zalicza się pracy wykonywanej w okresie studiów lub nauki w zakładzie kształcenia nauczycieli.

2. Prawo do złożenia wniosku o wypłacenie zasiłku na zagospodarowanie przysługuje nauczycielowi w okresie roku, licząc od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.

3. Zasiłek na zagospodarowanie podlega zwrotowi, jeżeli nauczyciel nie przepracuje w szkole trzech lat, licząc od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ prowadzący szkołę może zwolnić nauczyciela w całości lub w części z obowiązku zwrotu zasiłku.

Art. 62. (uchylony).
Art. 63.

1. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.8)).

2. Organ prowadzący szkołę i dyrektor szkoły są obowiązani z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.

Art. 64.

1. Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania.

2. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 1, może być zobowiązany przez dyrektora do wykonywania w czasie tych ferii następujących czynności:

Czynności, o których mowa w pkt 1–3, nie mogą łącznie zająć nauczycielowi więcej niż 7 dni.

3. Nauczycielom zatrudnionym w szkołach, w których nie są przewidziane ferie szkolne, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów.

4. W ramach ustalonego w ust. 1 wymiaru urlopu wypoczynkowego nauczyciel ma prawo do nieprzerwanego co najmniej czterotygodniowego urlopu wypoczynkowego.

5. Nauczyciel zatrudniony przez cały okres trwania zajęć w danym roku szkolnym w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze i na zasadach określonych w ust. 1. Nauczyciel zatrudniony przez okres krótszy niż 10 miesięcy w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do określonego w umowie okresu prowadzenia zajęć.

5a. Nauczyciel zatrudniony w szkole, w której nie są przewidziane ferie szkolne, w przypadku nawiązania lub ustania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Art. 65.

Nauczyciel zatrudniony w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, uzyskuje prawo do pierwszego urlopu w ostatnim dniu poprzedzającym ferie szkolne, a prawo do drugiego i dalszych urlopów – w każdym następnym roku kalendarzowym.

Art. 66.

1. W razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub części w okresie ferii szkolnych z powodu niezdolności do pracy wywołanej chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną, urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego, odbywania ćwiczeń wojskowych albo krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego – nauczycielowi przysługuje urlop w ciągu roku szkolnego, w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni. Urlop uzupełniający w ciągu roku szkolnego przysługuje również dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły, którzy na polecenie lub za zgodą organu prowadzącego szkołę nie wykorzystali urlopu w czasie ferii szkolnych z powodu wykonywania zadań zleconych przez ten organ lub prowadzenia w szkole inwestycji albo kapitalnych remontów.

2. W razie niewykorzystania przysługującego urlopu wypoczynkowego z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, powołania do zasadniczej służby wojskowej albo do odbywania zastępczo obowiązku tej służby, do okresowej służby wojskowej lub do odbywania długotrwałego przeszkolenia wojskowego – nauczycielowi przysługuje ekwiwalent pieniężny za okres niewykorzystanego urlopu, nie więcej jednak niż za 8 tygodni w odniesieniu do nauczycieli, o których mowa w art. 64 ust. 1, a nie więcej niż za 35 dni roboczych w odniesieniu do nauczycieli, o których mowa w art. 64 ust. 3.

3. (uchylony).

Art. 67.

1. Za czas urlopu wypoczynkowego nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i zajęcia dodatkowe oblicza się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu wszystkich miesięcy danego roku szkolnego, poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, a jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy od roku szkolnego – z tego okresu.

2. Jeżeli wysokość wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zajęcia dodatkowe uległa zmianie w okresie, z którego oblicza się wynagrodzenie za urlop, lub w miesiącu wykorzystywania urlopu, wynagrodzenie to ulega przeliczeniu.

3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Art. 67a.

1. Z wnioskiem o udzielenie urlopu wychowawczego nauczyciel występuje do organu, który nawiązał z nim stosunek pracy.

2. Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego powinien być zgłoszony co najmniej na 1 miesiąc przed wskazanym terminem rozpoczęcia tego urlopu.

3. Termin zakończenia urlopu wychowawczego powinien przypadać na dzień poprzedzający rozpoczęcie roku szkolnego; w takim przypadku termin udzielonego urlopu ulega odpowiedniemu skróceniu, a na wniosek nauczyciela – odpowiedniemu przedłużeniu.

4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, jeżeli urlop wychowawczy został udzielony w wymiarze nieprzekraczającym 1 miesiąca.

Art. 67b.

Nauczyciel może zrezygnować z udzielonego mu urlopu wychowawczego:

Art. 67c.

1. W przypadku wykorzystywania urlopu wychowawczego nauczyciel nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego z dniem rozpoczęcia ferii szkolnych przypadających po zakończeniu urlopu wychowawczego.

2. Nauczycielowi, który w związku z rozpoczęciem urlopu wychowawczego nie mógł wykorzystać przypadającego w okresie letnich ferii szkolnych urlopu wypoczynkowego, do którego nabył prawo – termin zakończenia urlopu wychowawczego powinien przypadać na koniec zajęć szkolnych.

Art. 68.

1. Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć przysługuje urlop płatny dla dalszego kształcenia się oraz inne ulgi i świadczenia związane z tym kształceniem. Nauczyciel może otrzymać urlop płatny lub bezpłatny dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych, a bezpłatny z innych ważnych przyczyn.

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady udzielania urlopów, ulg i świadczeń, o których mowa w ust. 1, oraz organy uprawnione do ich udzielania, uwzględniając w szczególności:

Art. 69.

1. (uchylony).

2. W razie gdy czas pracy kobiety karmiącej dziecko wynosi ponad 4 godziny ciągłej pracy dziennie, przysługuje jej prawo korzystania z jednej godziny przerwy wliczanej do czasu pracy.

Art. 70.

1. Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, który wniósł podanie o przeniesienie do miejscowości będącej miejscem stałego zamieszkania współmałżonka, jeżeli podanie o przeniesienie nie może być uwzględnione z powodu niemożności zatrudnienia go w zawodzie nauczycielskim w miejscu stałego zamieszkania współmałżonka, dyrektor szkoły udziela urlopu bezpłatnego.

2. Okres urlopu bezpłatnego, o którym mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 2 lat. Jeżeli w tym okresie nauczyciel nie podjął ponownie pracy, stosunek pracy ulega rozwiązaniu.

Większe okno
KomentarzDorota
2017-03-12 16:39:37
Odpowiedzi: 0

Czy nauczycielowi z prawie trzydziestoletnim stażem pracy ( w tym 27 lat w szkole specjalnej)pobierającym rentę, ale zwracającym ją z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (w/g corocznych rozliczeń z Urzędem Skarbowym) przysługuje urlop na poratowanie zdrowia?
KomentarzGość
2017-04-07 08:15:56
Odpowiedzi: 0
Witam mam pytanie odnosnie urlopu tacierzynskiego. Nasz syn urodzil sie 1 lipca 2015 r. czy do ukonczenia 2 roku zycia przysługuje mi 2 tygodniowy urlop tacierzynski.Moj maz jest dyplomowanym nauczycielem.
KomentarzGość
2017-04-18 20:34:19
Odpowiedzi: 0
Jaki urlop przysługuje nauczycielowi oddziału 0 w szkole? Nadmieniam, że w szkole są inne oddziały przedszkolne - 3i4 i 5 -latki. Szkoła ma ferie i wakacje.
KomentarzGość
2017-05-12 15:07:21
Odpowiedzi: 0
Witam
Mam pytanie na temat urlopu dla poratowania zdrowia. Urlop taki przysługuje po 7 latach pracy. Czy muszą to być lata przepracowane w jednej szkole z rzędu ? Czy mogą to być dwie różne placówki jeśli ktoś ma ciągłość w pracy w szkole?
KomentarzGość
2017-06-16 09:51:36
Odpowiedzi: 0
Witam!
Mam pytanie na temat urlopu dla poratowania zdrowia. Czy mając działkę o powierzchni 0,59 ha wspólnie z mężem przysługuje mi ten urlop?
KomentarzGość
2017-06-25 19:33:34
Odpowiedzi: 0
Jaki bedzie wymiar mojego urlopu wypoczynkowego, jeżeli byłam zatrudniona w szkole- gimazjum (placówce feryjnej) od 05.09.16 do 30.06.2017 ?
KomentarzGość
2017-06-25 20:23:52
Odpowiedzi: 0
Jeszcze raz zapytam. Jaki bedzie wymiar mojego urlopu wypoczynkowego, jeżeli byłam zatrudniona w szkole- gimnazjum (placówce feryjnej) od 05.09.16 do 30.06.2017, pracując na 1/2 etatu.
D
Komentarzjoanna
2017-07-03 16:34:03
Odpowiedzi: 1
czy moja mama ktora byla nauczycielem ale od osmiu lat jest na rencie rodzinnej po mezu naleza sie jej wczasy pod grusza
Odpowiedzi (1):
Gość
2017-09-14 16:36:19
oczywiście, niech hula za nasze podatki do upadłego
Dodaj odpowiedź
KomentarzMagdalena
2017-08-02 09:56:54
Odpowiedzi: 0
Witam! Mam problem z nauczycielką, która z powodu chorobowego, urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego nie wykorzystała przysługującego jej 56 dni urlopu. Z dniem 1 września powinnam wusłać ją na 18 dni urlopu uzupełniającego, ale nauczycielka chce wrócić do pracy i zrezygnować z urlopu uzupełniającego. Jak ta sprawa wygląda w kontekście art. 152 par. 2 KP, który mówiże pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu? W jaki sposób mogę przymusić nauczycielkę do wykorzystania urlopu uzupełniającego?
KomentarzGość
2017-11-07 20:02:09
Odpowiedzi: 0
Czy nauczyciel może mieć udzieloną opiekę na dziecko zdrowe godzinowo ( 16), czy 2 dni
KomentarzGość
2017-11-13 19:39:24
Odpowiedzi: 0
Czy za święto państwowe przypadające w sobotę,nauczyciel przedszkola ma prawo do dnia wolnego w innym terminie?
KomentarzKazimiera
2017-11-29 12:29:34
Odpowiedzi: 0
Czy nauczyciel emeryt może starać się o pożyczkę na remont mieszkania z ZFŚS?
KomentarzGość
2017-12-13 12:11:23
Odpowiedzi: 0
Czy nauczycielowi, który podejmuje pracę od 1.09 na 5/18 etatu należą się talony świąteczne?
KomentarzGość
2018-01-10 14:37:22
Odpowiedzi: 0

Jestem kierownikiem sekcji fortepianu w Państwowej Szkole Muzycznej I st. W ramach 18 godzinnego etatu mam 4 godziny na sprawy sekcyjne. W związku z par 64 ust 2a przysługuje mi teraz 35 dni urlopu. Nie wiem co miał na myśli Ustawodawca pod słowami "inne stanowisko kierownicze". Czy kierownik sekcji w szkole muzycznej poprzez te 4 godziny kierownicze traci ferie? Co może muzyk robić w wakacje i ferie w szkole i ile godzin powinien w niej przebywać wtedy - 18 godzin czy tylko 4? Dodatkowo wydaje się, że nie jest chyba intencją Ustawodawcy, aby nauczyciel mógł brać urlop w ciągu roku szkolnego dezorganizując pracę szkoły, co mu umożliwia nowy zapis Karty.
KomentarzGość
2018-02-18 15:48:28
Odpowiedzi: 0
W przedszkolach publicznych nauczycielom przydziela się urlopy w roku szkolnym czy kalendarzowym?
KomentarzGość
2018-02-18 15:49:27
Odpowiedzi: 0
W przedszkolach publicznych nauczycielom przydziela się urlopy w roku szkolnym czy kalendarzowym?
KomentarzGość
2018-02-18 15:53:51
Odpowiedzi: 0
Od sierpnia 2018 zostałam powołana na stanowisko wicedyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego do spraw przedszkola, do tego czasu pracowałam jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w tym zespole. Co z moim urlopem za sierpień którego nie wykorzystałam przechodząc do pracy w przedszkolu, od kiedy nalicza mi się nowy urlop?
KomentarzGość
2018-06-06 22:15:55
Odpowiedzi: 0
Od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 przebywam na urlopie zdrowotnym. Czy w związku z tym należą się świadczenia pieniężne tzw. wczasy pod gruszą z funduszu socjalnego mojej szkoły?
KomentarzAnna
2018-07-01 15:22:10
Odpowiedzi: 0
Czy w przedszkolu nieferyjnym obowiązuje przepis o udzielaniu nauczycielom urlopu wypoczynkowego nieprzerwanego co najmniej 4 tygodnie? Mamy dyżur wakacyjny od 1 do 31 lipca, a w sierpniu w ostatnim tygodniu planowana jest rada pedagogiczna, spotkania grupowe oraz szkolenie.
KomentarzGość
2018-07-08 18:32:28
Odpowiedzi: 0
ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje kierownikowi sekcji artystycznej w szkole feryjnej? czy kierownikowi nie przysługują dni wolne w ferie zimowe, letnie i okresy świąteczne-Wielkanoc i Boże Narodzenie,tak jak innym nauczycielom?
KomentarzIzabela
2018-08-26 17:24:38
Odpowiedzi: 0
Jestem nauczycielem emerytem. Od 15. 05 2018 do 23. 06 2018 r. byłam zatrudniona na pół etatu w szkole na zastępstwo i otrzymałam ekwiwalent wakacyjny. Czy powinnam otrzymać z funduszu świadczeń socjalnych świadczenia z tytułu tzw. wczasów pod gruszą?
KomentarzGość
2018-09-19 08:45:34
Odpowiedzi: 0
"stan prawny na wrzesień 2018:
nauczycielowi przysługuje dodatek mieszkaniowy...."
art 54. punkt 3

SERIO???
Całkiem rzetelny portal.....
ŻENUA
KomentarzGrażyna
2018-10-07 12:31:25
Odpowiedzi: 0
Do 31.08.2017 byłam nauczycielem gimnazjum.Od 1 września 2017 zostałam nauczycielem Zespołu Szkół(szkoła podstawowa z przedszkolem) na podstawie włączenia. Od 01.09.2018 zostałam przeniesiona do innej szkoły podstawowej w obrębie tego samego organu prowadzącego.Czy przysługuje mi zasiłek socjalny za 2018 rok? Czy pełny,czy częsciowy za 4 miesiące(od września do grudnia)
KomentarzGość
2018-12-03 07:10:51
Odpowiedzi: 0
Witam
Od 1 września 2018 do 31 grudnia 2018 jestem na urlopie dla poratowania zdrowia. Nie otrzymałam świadczenia socjalnego na święta Bożego Narodzenia. Powiedziano mi, że na urlopie zdrowotnym zasiłki socjalne nie przysługują. Czy to prawda?
KomentarzKrystyna
2019-09-18 14:17:07
Odpowiedzi: 0
Czy emeryt ma prawo do skorzystania z urlopu rocznego na poratowanie zdrowia?
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 
 

Do góry
kuratorium pomorskie kuratorium zachodniopomorskie kuratorium warmińsko-mazurskie kuratorium podlaskie kuratorium mazowieckie kuratorium kujawsko-pomorskie kuratorium wielkopolskie kuratorium lubuskie kuratorium lubelskie kuratorium łódzkie kuratorium dolnośląskie kuratorium opolskie kuratorium śląskie kuratorium świętokrzyskie kuratorium podkarpackie kuratorium małopolskie