Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Karta Nauczyciela
Mapa strony
Mapa strony
karta nauczyciela / prawo oświatowe

Karta Nauczyciela

Prawo oświatowe
Portal dla nauczycieliA A A separator Poleć znajomemu    Wydrukuj separator   Strona główna  separator
Kuratoria Oświaty
Kuratoria Oświaty

Karta Nauczyciela

Stan prawny: marzec 2017r.
Tekst jednolity karty nauczyciela

Linki sponsorowane
?>

Uprawnienia socjalne i urlopy

Art. 53.

1. Dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości ustalanej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej, o której mowa w art. 30 ust. 3, obowiązującej w dniu 1 stycznia danego roku.

1a. Z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o którym mowa w ust. 1, wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym.

2. Dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.

2a. (uchylony).

3. Odpisy, o których mowa w ust. 1 i 2, łącznie z naliczonymi odpisami podstawowymi na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na pozostałych pracowników oraz emerytów, rencistów i nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne – byłych pracowników, stanowią jeden fundusz w szkole.

3a. W przypadku likwidacji szkoły organ prowadzący szkołę jest obowiązany wskazać inną szkołę, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą zlikwidowanej szkoły oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, którego szkoła była ostatnim miejscem pracy. Osoby te korzystają z usług i świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na zasadach i warunkach ustalonych w regulaminie obowiązującym we wskazanej szkole.

4. Organ prowadzący szkołę może tworzyć służbę socjalną powołaną do gospodarowania funduszem, o którym mowa w ust. 3.

5. W sprawach nieuregulowanych w ust. 1–4 stosuje się przepisy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Art. 54.

1. Nauczyciel zatrudniony na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5 000 mieszkańców ma prawo do lokalu mieszkalnego na terenie gminy, w której położona jest szkoła.

2. Obowiązek realizacji uprawnień nauczyciela, o którym mowa w ust. 1, należy do dyrektora szkoły i organu prowadzącego szkołę.

3. Nauczycielowi, o którym mowa w ust. 1, posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, którego wysokość uzależniona jest od stanu rodzinnego nauczyciela. Wysokość dodatku może być także zróżnicowana w zależności od miejscowości, w której nauczyciel jest zatrudniony.

4. Nauczyciel po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne zachowuje prawo do zajmowania mieszkania. Prawo to służy także małżonkowi nauczyciela emeryta (rencisty, pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne) oraz dzieciom pozostającym na jego utrzymaniu i prowadzącym z nim wspólne gospodarstwo domowe.

5. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu na terenie wsi lub w mieście liczącym do 5 000 mieszkańców, przysługuje odrębny dodatek w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego. Organ prowadzący szkołę może podwyższyć dodatek nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim, na którym występuje deficyt kadr.

6. W razie zbiegu prawa do dodatku, o którym mowa w ust. 3, z prawem do dodatku przysługującym na podstawie przepisów o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych7), nauczycielowi spełniającemu wymagane warunki przysługują obydwa dodatki.

7. Organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego określa w trybie, o którym mowa w art. 30 ust. 6, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 3.

8. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa, w drodze rozporządzenia, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 3, w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej.

Art. 55. (uchylony).
Art. 56.

1. Nauczyciel zatrudniony na terenie wsi ma prawo otrzymać do osobistego użytkowania i jego rodziny działkę gruntu szkolnego.

2. Organ prowadzący szkołę przydziela w miarę możliwości potrzebny obszar gruntu, o ile grunty szkolne nie wystarczają na realizację uprawnienia określonego w ust. 1, jednak o powierzchni nie większej niż 0,25 ha.

Art. 57. (uchylony).
Art. 58.

Mieszkania w budynkach szkolnych i użytkowanych przez szkoły mogą być zajmowane tylko przez nauczycieli i pracowników zatrudnionych w szkołach.

Art. 59. (uchylony).
Art. 60.

Uprawnienia określone w art. 56 i 58 zachowują nauczyciele również po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Art. 61.

1. Nauczyciel, który uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego w ciągu dwóch lat od dnia podjęcia pierwszej pracy zawodowej w życiu w szkole i posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska, otrzymuje w szkole wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia na swój wniosek jednorazowy zasiłek na zagospodarowanie w wysokości dwumiesięcznego otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego. Do pierwszej pracy zawodowej w życiu nie zalicza się pracy wykonywanej w okresie studiów lub nauki w zakładzie kształcenia nauczycieli.

2. Prawo do złożenia wniosku o wypłacenie zasiłku na zagospodarowanie przysługuje nauczycielowi w okresie roku, licząc od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.

3. Zasiłek na zagospodarowanie podlega zwrotowi, jeżeli nauczyciel nie przepracuje w szkole trzech lat, licząc od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ prowadzący szkołę może zwolnić nauczyciela w całości lub w części z obowiązku zwrotu zasiłku.

Art. 62. (uchylony).
Art. 63.

1. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.8)).

2. Organ prowadzący szkołę i dyrektor szkoły są obowiązani z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.

Art. 64.

1. Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania.

2. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 1, może być zobowiązany przez dyrektora do wykonywania w czasie tych ferii następujących czynności:

Czynności, o których mowa w pkt 1–3, nie mogą łącznie zająć nauczycielowi więcej niż 7 dni.

3. Nauczycielom zatrudnionym w szkołach, w których nie są przewidziane ferie szkolne, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów.

4. W ramach ustalonego w ust. 1 wymiaru urlopu wypoczynkowego nauczyciel ma prawo do nieprzerwanego co najmniej czterotygodniowego urlopu wypoczynkowego.

5. Nauczyciel zatrudniony przez cały okres trwania zajęć w danym roku szkolnym w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze i na zasadach określonych w ust. 1. Nauczyciel zatrudniony przez okres krótszy niż 10 miesięcy w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do określonego w umowie okresu prowadzenia zajęć.

5a. Nauczyciel zatrudniony w szkole, w której nie są przewidziane ferie szkolne, w przypadku nawiązania lub ustania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Art. 65.

Nauczyciel zatrudniony w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, uzyskuje prawo do pierwszego urlopu w ostatnim dniu poprzedzającym ferie szkolne, a prawo do drugiego i dalszych urlopów – w każdym następnym roku kalendarzowym.

Art. 66.

1. W razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub części w okresie ferii szkolnych z powodu niezdolności do pracy wywołanej chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną, urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego, odbywania ćwiczeń wojskowych albo krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego – nauczycielowi przysługuje urlop w ciągu roku szkolnego, w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni. Urlop uzupełniający w ciągu roku szkolnego przysługuje również dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły, którzy na polecenie lub za zgodą organu prowadzącego szkołę nie wykorzystali urlopu w czasie ferii szkolnych z powodu wykonywania zadań zleconych przez ten organ lub prowadzenia w szkole inwestycji albo kapitalnych remontów.

2. W razie niewykorzystania przysługującego urlopu wypoczynkowego z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, powołania do zasadniczej służby wojskowej albo do odbywania zastępczo obowiązku tej służby, do okresowej służby wojskowej lub do odbywania długotrwałego przeszkolenia wojskowego – nauczycielowi przysługuje ekwiwalent pieniężny za okres niewykorzystanego urlopu, nie więcej jednak niż za 8 tygodni w odniesieniu do nauczycieli, o których mowa w art. 64 ust. 1, a nie więcej niż za 35 dni roboczych w odniesieniu do nauczycieli, o których mowa w art. 64 ust. 3.

3. (uchylony).

Art. 67.

1. Za czas urlopu wypoczynkowego nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i zajęcia dodatkowe oblicza się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu wszystkich miesięcy danego roku szkolnego, poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, a jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy od roku szkolnego – z tego okresu.

2. Jeżeli wysokość wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zajęcia dodatkowe uległa zmianie w okresie, z którego oblicza się wynagrodzenie za urlop, lub w miesiącu wykorzystywania urlopu, wynagrodzenie to ulega przeliczeniu.

3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Art. 67a.

1. Z wnioskiem o udzielenie urlopu wychowawczego nauczyciel występuje do organu, który nawiązał z nim stosunek pracy.

2. Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego powinien być zgłoszony co najmniej na 1 miesiąc przed wskazanym terminem rozpoczęcia tego urlopu.

3. Termin zakończenia urlopu wychowawczego powinien przypadać na dzień poprzedzający rozpoczęcie roku szkolnego; w takim przypadku termin udzielonego urlopu ulega odpowiedniemu skróceniu, a na wniosek nauczyciela – odpowiedniemu przedłużeniu.

4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, jeżeli urlop wychowawczy został udzielony w wymiarze nieprzekraczającym 1 miesiąca.

Art. 67b.

Nauczyciel może zrezygnować z udzielonego mu urlopu wychowawczego:

Art. 67c.

1. W przypadku wykorzystywania urlopu wychowawczego nauczyciel nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego z dniem rozpoczęcia ferii szkolnych przypadających po zakończeniu urlopu wychowawczego.

2. Nauczycielowi, który w związku z rozpoczęciem urlopu wychowawczego nie mógł wykorzystać przypadającego w okresie letnich ferii szkolnych urlopu wypoczynkowego, do którego nabył prawo – termin zakończenia urlopu wychowawczego powinien przypadać na koniec zajęć szkolnych.

Art. 68.

1. Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć przysługuje urlop płatny dla dalszego kształcenia się oraz inne ulgi i świadczenia związane z tym kształceniem. Nauczyciel może otrzymać urlop płatny lub bezpłatny dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych, a bezpłatny z innych ważnych przyczyn.

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady udzielania urlopów, ulg i świadczeń, o których mowa w ust. 1, oraz organy uprawnione do ich udzielania, uwzględniając w szczególności:

Art. 69.

1. (uchylony).

2. W razie gdy czas pracy kobiety karmiącej dziecko wynosi ponad 4 godziny ciągłej pracy dziennie, przysługuje jej prawo korzystania z jednej godziny przerwy wliczanej do czasu pracy.

Art. 70.

1. Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, który wniósł podanie o przeniesienie do miejscowości będącej miejscem stałego zamieszkania współmałżonka, jeżeli podanie o przeniesienie nie może być uwzględnione z powodu niemożności zatrudnienia go w zawodzie nauczycielskim w miejscu stałego zamieszkania współmałżonka, dyrektor szkoły udziela urlopu bezpłatnego.

2. Okres urlopu bezpłatnego, o którym mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 2 lat. Jeżeli w tym okresie nauczyciel nie podjął ponownie pracy, stosunek pracy ulega rozwiązaniu.

Większe okno
KomentarzGość
2015-03-10 15:19:43
Odpowiedzi: 0
W szkole istnieje podział na grupy w klasach. W związku z tym, musimy przynosić dzienniki podczas trwania lekcji. Czy nauczyciel jest zobowiązany do przyniesienia tego dziennika sam (gdyż musi wtedy zostawić uczniów samych, co jest niezgodne z przepisami, czy moze poprosić ucznia o przyniesienie dziennika?
KomentarzGość
2015-03-11 19:02:48
Odpowiedzi: 0
Witam, jeśli pracuję nie w miejscu zamieszkania tylko dojeżdżam do szkoły czy przysługuje mi dodatek na dojazdy?
KomentarzGość
2015-04-27 15:42:56
Odpowiedzi: 0
jestem na emeryturze a pracowałam w szkole na wsi czy mogę starać się o grunt 0,25 ha w myśl Art.56 i 60 karta nauczyciela
KomentarzGość
2015-05-01 17:19:51
Odpowiedzi: 0
pracuję w dwóch szkołach; w jednej jestem zatrudniona na cały etat na czas nieokreślony, a w drugiej na mam 5 godzin w tygodniu (4 godziny w poniedziałki i 1 godzinę w piątki). Jadę na wycieczkę na 3-dniową, od środy do piątku, z uczniami szkoły, gdzie mam pełen wymiar. W drugiej szkole chcę złożyć wniosek o udzielenie mi urlopu bezpłatnego na piątek - czy przysługuje mi urlop bezpłatny w szkole?
KomentarzGość
2015-05-12 08:50:16
Odpowiedzi: 0
Dzień dobry,
mam zapytanie odnośnie urlopu wychowawczego pracownicy- nauczycielki. Nauczyciele w naszej placówce pracują wedle Kodeksu Pracy, stąd moje pytanie czy końcowy termin urlopu wychowawczego musi przypadać w takiej sytuacji na dzień 31.08? Osobiście zaplanowałam pracownicy urlop do dnia 30.11 br., później ma wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy oraz zdecydować o dalszym przebiegu zatrudnienia. Czy moje postępowanie jest prawidłowe? Czy w takiej sytuacji mogę np. udzielić jej kolejnej części urlopu wychowawczego do dnia 31.08 roku następnego właśnie?
KomentarzGość
2015-05-22 12:58:24
Odpowiedzi: 0
Witam, nauczycielka całą ciążę przebywała na zwolnieniu lekarskim od listopada 2013, od 27maja 2014 do 25 maja 2015 korzysta z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego.Jak długi urlop wypoczynkowy się jej należy i jak go naliczyć, do kiedy?
KomentarzUrszula
2015-06-09 17:36:38
Odpowiedzi: 0
Po stanie nieczynnym przeszłam na świadczenie kompensacyjne od dnia 1 marca 2014 roku i wypłacono mi ekwiwalent za urlop wypoczynkowy za 14 dni. Uważam, ze powinnam otrzymać wynagrodzenie za 8 tygodni a nie za 2 tygodnie. Zgodnie z kartą nauczyciela nabywam prawo do pełnego urlopu z dniem 1 stycznia. W szkole zatrudniona byłam przez mianowanie na czas nieokreślony nieprzerwanie od 1989 roku. Czy powinnam się udać do Sądu Pracy w związku z tym?
KomentarzBeata
2015-10-26 14:06:08
Odpowiedzi: 0
Witam,
jestem nauczycielem mianowanym, zatrudnionym na czas nieokreślony. Od marca 2015 r. jestem na urlopie wychowawczym do czerwca 2016 r. Zaszłam w drugą ciążę, jestem w 11 tygodniu i chciałabym przerwać urlop wychowawczy i przejść na zwolnienie lekarskie. (Całą pierwszą ciążę byłam na zwolnieniu lekarskim z powodu uporczywych wymiotów ciężarnych i teraz sytuacja niestety się powtarza).
Czy w podaniu do Dyrekcji o zgodę na przerwanie urlopu wychowawczego powinnam wpisać datę, kiedy bym chciała go przerwać?
Co w przypadku, jeśli Dyrekcja nie zgodzi się na mój natychmiastowy powrót?
KomentarzGość
2015-11-12 23:44:10
Odpowiedzi: 0
Czy dyrektor może ode mnie oczekiwać, że będę do jego dyspozycji przez pierwszy tydzień lipca oraz ostatnie dwa tygodnie sierpnia, bez podania dokładnych dat, w których powinnam się pojawić w pracy?
KomentarzIwona
2015-12-12 10:25:39
Odpowiedzi: 0
Pracuję w przedszkolu, jestem nauczycielem dyplomowanym. Mam zaległy urlop za wakacje,czyli tzw. już urlop uzupełniający. Chciałabym teraz wykorzystać kilka dni przed Świętami Bożego Narodzenia. Powiedziano mi, że mogę tylko wziąć urlop na żądanie, to to jest prawda i zgodne jest to z przepisami, czy tylko wymysł dyrektora?
KomentarzDanuta
2015-12-12 17:05:59
Odpowiedzi: 0
od 1 września odeszłam na emeryturę. Większość nauczycieli odchodzi nie z końcem roku kalendarzowego, ale z końcem roku szkolnego (wiąże się to z organizacją nowego roku szkolnego). Na jakie świadczenia socjalne mogę liczyć. Dyrektor szkoły stwierdził, że jestem już emerytem i nie mogę korzystać z funduszu dla czynnych nauczycieli, natomiast z funduszu przewidzianego dla emerytów mogę korzystać dopiero w przyszłym roku kalendarzowym, gdyż odpis od mojej emerytury będzie dokonany dopiero w nadchodzącym roku. Tak więc w tym roku nie skorzystam z żadnej pomocy socjalnej. Inni mieli sfinansowany wyjazd do teatru (grudzień),otrzymają też talony, w poprzednich latach wypłacone były również tzw. wczasy pod gruszą.
KomentarzGość
2016-02-17 01:58:20
Odpowiedzi: 0
Czy nauczycielowi, który ma na utrzymaniu współmałżonka, ale mają rozdzielczość majątkową, przysługuje dodatek mieszkaniowy na tego współmałżonka?
KomentarzEwa
2016-02-24 19:49:30
Odpowiedzi: 0
Od września 2006 roku jestem na emeryturze.Czy należą mi się jakieś świadczenia socjalne, jeśli tak to jakie? Ostatni raz korzystałam z takich świadczeń, kiedy jeszcze pracowałam.
KomentarzGość
2016-05-04 12:00:45
Odpowiedzi: 0
czy nauczyciel może po wykorzystaniu części urlopu rodzicielskiego(8 tyg.)może bezpośrednio po tym urlopie wykorzystać urlop wypoczynkowy uzupełniający za rok 2015 (nie wykorzystany z powodu zwolnienia lekarskiego i urlopu macierzyńskiego)i dalej korzystać z następnej części urlopu rodzicielskiego.?
KomentarzKasia
2016-06-07 21:04:50
Odpowiedzi: 0
Czy przebywając na urlopie wychowawczym przysługuje mi prawo do otrzymania świadczenia socjalnego "Wczasy pod gruszą"?
KomentarzMonika
2016-06-14 15:40:44
Odpowiedzi: 0
Jestem zatrudniona od 1 wrzesnia 2015 do 24 czerwca 2016 na umowe na zastepstwo. Czy obowiazuje mnie ekwiwalent za urlop?
KomentarzDanuta Juroszek
2016-06-20 22:34:06
Odpowiedzi: 0
Czy nauczyciel może zrezygnować z przysługującego mu prawa do co najmniej 4 tygodniowego nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego w okresie letnim?
KomentarzGość
2016-06-30 14:28:16
Odpowiedzi: 0
nauczyciel mianowany przebywa na urlopie wychowawczym, jednocześnie ma z ta sama szkoła umowę na 3/18 etatu(od 11,01,2016-24,06,2016) , jaki wymiar urlopu mu się nakleży z tej umowy 3/18 (56/10x 6 miesięcy)
KomentarzGość
2016-07-21 11:22:07
Odpowiedzi: 0
czy mogę dostać dofinansowanie do obozu językowego jestem nauczycielem jęz. angielskiego w szkole średniej?
KomentarzGość
2016-08-23 17:28:31
Odpowiedzi: 1
jak czytam te pytania to wstydzę się, że jestem nauczycielem
Odpowiedzi (1):
Gość
2017-02-07 21:22:59
A ja jak czytam, to wstydzę się, że nauczyciel nie rozpoczyna zdania wielką literą i nie kończy go kropką.
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2016-10-12 16:21:27
Odpowiedzi: 0
Witam, od września tego roku przebywam na urlopie bezpłatnym. Czy w grudniu mogę wnioskować o świadczenie socjalne ?
Z góry dziękuję !
KomentarzWojtek
2016-12-14 11:56:35
Odpowiedzi: 0

Od 4 maja 2016 roku do 5 lutego 2017 roku przebywałem na urlopie zdrowotnym.Czy przysługuje mi urlop wypoczynkowy za wakacje i ferie zimowe.Proszę o podanie mi aktu prawnego.
KomentarzElżbieta
2017-02-20 11:24:07
Odpowiedzi: 0
Witam!
17.01.2017r ukończyłam 60 lat.W 2008r spełniłam warunki do przejścia na emeryturę bez względu na wiek art. 88 KN. Nie rozwiązałam umowy o pracę. Wg obowiązujących przepisów powszechny wiek emerytalny dla mnie wynosi 61 lat i 5 miesięcy.Mogę pracować do końca 2017/ 18 i przejść na emeryturę wg starych zasad. Tymczasem nowe przepisy emerytalne wejdą od 01.10. 2017r i dla mnie wiek emerytalny wyniesie 60 lat. Będę mogła skorzystać z emerytury liczonej wg starych zasad i złożyć wniosek do 31.08.2018r. Pytanie moje brzmi: czy w takiej sytuacji , w jakiej jestem obecnie mogę skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia? Chciałabym go dostać, może nie w pełnym wymiarze. Dyrektor odmówił. Proszę o udzielenie odpowiedzi.
KomentarzAnna
2017-03-07 22:03:54
Odpowiedzi: 0
Czy w szkole feryjnej nauczyciel ktory jest na urlopie pracuje na 0/18 czy np. 13/ 18? Przez 10 miesięcy pracowałam w wymiarze 18/18 a od lipca miałam angaz 13/18. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy z art.67 pracodawca obliczyl mi 13/18.
KomentarzDorota
2017-03-12 16:39:37
Odpowiedzi: 0

Czy nauczycielowi z prawie trzydziestoletnim stażem pracy ( w tym 27 lat w szkole specjalnej)pobierającym rentę, ale zwracającym ją z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (w/g corocznych rozliczeń z Urzędem Skarbowym) przysługuje urlop na poratowanie zdrowia?
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 
 

Do góry
kuratorium pomorskie kuratorium zachodniopomorskie kuratorium warmińsko-mazurskie kuratorium podlaskie kuratorium mazowieckie kuratorium kujawsko-pomorskie kuratorium wielkopolskie kuratorium lubuskie kuratorium lubelskie kuratorium łódzkie kuratorium dolnośląskie kuratorium opolskie kuratorium śląskie kuratorium świętokrzyskie kuratorium podkarpackie kuratorium małopolskie