Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Karta Nauczyciela
Mapa strony
Mapa strony
karta nauczyciela / prawo oświatowe

Karta Nauczyciela

Prawo oświatowe
Portal dla nauczycieliA A A separator Poleć znajomemu    Wydrukuj separator   Strona główna  separator
Kuratoria Oświaty
Kuratoria Oświaty

Karta Nauczyciela

Stan prawny: marzec 2015r.
Tekst jednolity karty nauczyciela

Linki sponsorowane
?>

Uprawnienia socjalne i urlopy

Art. 53.

1. Dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości ustalanej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej, o której mowa w art. 30 ust. 3, obowiązującej w dniu 1 stycznia danego roku.

1a. Z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o którym mowa w ust. 1, wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym.

2. Dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.

2a. (uchylony).

3. Odpisy, o których mowa w ust. 1 i 2, łącznie z naliczonymi odpisami podstawowymi na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na pozostałych pracowników oraz emerytów, rencistów i nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne – byłych pracowników, stanowią jeden fundusz w szkole.

3a. W przypadku likwidacji szkoły organ prowadzący szkołę jest obowiązany wskazać inną szkołę, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą zlikwidowanej szkoły oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, którego szkoła była ostatnim miejscem pracy. Osoby te korzystają z usług i świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na zasadach i warunkach ustalonych w regulaminie obowiązującym we wskazanej szkole.

4. Organ prowadzący szkołę może tworzyć służbę socjalną powołaną do gospodarowania funduszem, o którym mowa w ust. 3.

5. W sprawach nieuregulowanych w ust. 1–4 stosuje się przepisy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Art. 54.

1. Nauczyciel zatrudniony na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5 000 mieszkańców ma prawo do lokalu mieszkalnego na terenie gminy, w której położona jest szkoła.

2. Obowiązek realizacji uprawnień nauczyciela, o którym mowa w ust. 1, należy do dyrektora szkoły i organu prowadzącego szkołę.

3. Nauczycielowi, o którym mowa w ust. 1, posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, którego wysokość uzależniona jest od stanu rodzinnego nauczyciela. Wysokość dodatku może być także zróżnicowana w zależności od miejscowości, w której nauczyciel jest zatrudniony.

4. Nauczyciel po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne zachowuje prawo do zajmowania mieszkania. Prawo to służy także małżonkowi nauczyciela emeryta (rencisty, pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne) oraz dzieciom pozostającym na jego utrzymaniu i prowadzącym z nim wspólne gospodarstwo domowe.

5. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu na terenie wsi lub w mieście liczącym do 5 000 mieszkańców, przysługuje odrębny dodatek w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego. Organ prowadzący szkołę może podwyższyć dodatek nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim, na którym występuje deficyt kadr.

6. W razie zbiegu prawa do dodatku, o którym mowa w ust. 3, z prawem do dodatku przysługującym na podstawie przepisów o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych7), nauczycielowi spełniającemu wymagane warunki przysługują obydwa dodatki.

7. Organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego określa w trybie, o którym mowa w art. 30 ust. 6, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 3.

8. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa, w drodze rozporządzenia, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 3, w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej.

Art. 55. (uchylony).
Art. 56.

1. Nauczyciel zatrudniony na terenie wsi ma prawo otrzymać do osobistego użytkowania i jego rodziny działkę gruntu szkolnego.

2. Organ prowadzący szkołę przydziela w miarę możliwości potrzebny obszar gruntu, o ile grunty szkolne nie wystarczają na realizację uprawnienia określonego w ust. 1, jednak o powierzchni nie większej niż 0,25 ha.

Art. 57. (uchylony).
Art. 58.

Mieszkania w budynkach szkolnych i użytkowanych przez szkoły mogą być zajmowane tylko przez nauczycieli i pracowników zatrudnionych w szkołach.

Art. 59. (uchylony).
Art. 60.

Uprawnienia określone w art. 56 i 58 zachowują nauczyciele również po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Art. 61.

1. Nauczyciel, który uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego w ciągu dwóch lat od dnia podjęcia pierwszej pracy zawodowej w życiu w szkole i posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska, otrzymuje w szkole wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia na swój wniosek jednorazowy zasiłek na zagospodarowanie w wysokości dwumiesięcznego otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego. Do pierwszej pracy zawodowej w życiu nie zalicza się pracy wykonywanej w okresie studiów lub nauki w zakładzie kształcenia nauczycieli.

2. Prawo do złożenia wniosku o wypłacenie zasiłku na zagospodarowanie przysługuje nauczycielowi w okresie roku, licząc od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.

3. Zasiłek na zagospodarowanie podlega zwrotowi, jeżeli nauczyciel nie przepracuje w szkole trzech lat, licząc od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ prowadzący szkołę może zwolnić nauczyciela w całości lub w części z obowiązku zwrotu zasiłku.

Art. 62. (uchylony).
Art. 63.

1. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.8)).

2. Organ prowadzący szkołę i dyrektor szkoły są obowiązani z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.

Art. 64.

1. Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania.

2. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 1, może być zobowiązany przez dyrektora do wykonywania w czasie tych ferii następujących czynności:

Czynności, o których mowa w pkt 1–3, nie mogą łącznie zająć nauczycielowi więcej niż 7 dni.

3. Nauczycielom zatrudnionym w szkołach, w których nie są przewidziane ferie szkolne, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów.

4. W ramach ustalonego w ust. 1 wymiaru urlopu wypoczynkowego nauczyciel ma prawo do nieprzerwanego co najmniej czterotygodniowego urlopu wypoczynkowego.

5. Nauczyciel zatrudniony przez cały okres trwania zajęć w danym roku szkolnym w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze i na zasadach określonych w ust. 1. Nauczyciel zatrudniony przez okres krótszy niż 10 miesięcy w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do określonego w umowie okresu prowadzenia zajęć.

5a. Nauczyciel zatrudniony w szkole, w której nie są przewidziane ferie szkolne, w przypadku nawiązania lub ustania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Art. 65.

Nauczyciel zatrudniony w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, uzyskuje prawo do pierwszego urlopu w ostatnim dniu poprzedzającym ferie szkolne, a prawo do drugiego i dalszych urlopów – w każdym następnym roku kalendarzowym.

Art. 66.

1. W razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub części w okresie ferii szkolnych z powodu niezdolności do pracy wywołanej chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną, urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego, odbywania ćwiczeń wojskowych albo krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego – nauczycielowi przysługuje urlop w ciągu roku szkolnego, w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni. Urlop uzupełniający w ciągu roku szkolnego przysługuje również dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły, którzy na polecenie lub za zgodą organu prowadzącego szkołę nie wykorzystali urlopu w czasie ferii szkolnych z powodu wykonywania zadań zleconych przez ten organ lub prowadzenia w szkole inwestycji albo kapitalnych remontów.

2. W razie niewykorzystania przysługującego urlopu wypoczynkowego z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, powołania do zasadniczej służby wojskowej albo do odbywania zastępczo obowiązku tej służby, do okresowej służby wojskowej lub do odbywania długotrwałego przeszkolenia wojskowego – nauczycielowi przysługuje ekwiwalent pieniężny za okres niewykorzystanego urlopu, nie więcej jednak niż za 8 tygodni w odniesieniu do nauczycieli, o których mowa w art. 64 ust. 1, a nie więcej niż za 35 dni roboczych w odniesieniu do nauczycieli, o których mowa w art. 64 ust. 3.

3. (uchylony).

Art. 67.

1. Za czas urlopu wypoczynkowego nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i zajęcia dodatkowe oblicza się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu wszystkich miesięcy danego roku szkolnego, poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, a jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy od roku szkolnego – z tego okresu.

2. Jeżeli wysokość wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zajęcia dodatkowe uległa zmianie w okresie, z którego oblicza się wynagrodzenie za urlop, lub w miesiącu wykorzystywania urlopu, wynagrodzenie to ulega przeliczeniu.

3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Art. 67a.

1. Z wnioskiem o udzielenie urlopu wychowawczego nauczyciel występuje do organu, który nawiązał z nim stosunek pracy.

2. Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego powinien być zgłoszony co najmniej na 1 miesiąc przed wskazanym terminem rozpoczęcia tego urlopu.

3. Termin zakończenia urlopu wychowawczego powinien przypadać na dzień poprzedzający rozpoczęcie roku szkolnego; w takim przypadku termin udzielonego urlopu ulega odpowiedniemu skróceniu, a na wniosek nauczyciela – odpowiedniemu przedłużeniu.

4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, jeżeli urlop wychowawczy został udzielony w wymiarze nieprzekraczającym 1 miesiąca.

Art. 67b.

Nauczyciel może zrezygnować z udzielonego mu urlopu wychowawczego:

Art. 67c.

1. W przypadku wykorzystywania urlopu wychowawczego nauczyciel nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego z dniem rozpoczęcia ferii szkolnych przypadających po zakończeniu urlopu wychowawczego.

2. Nauczycielowi, który w związku z rozpoczęciem urlopu wychowawczego nie mógł wykorzystać przypadającego w okresie letnich ferii szkolnych urlopu wypoczynkowego, do którego nabył prawo – termin zakończenia urlopu wychowawczego powinien przypadać na koniec zajęć szkolnych.

Art. 68.

1. Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć przysługuje urlop płatny dla dalszego kształcenia się oraz inne ulgi i świadczenia związane z tym kształceniem. Nauczyciel może otrzymać urlop płatny lub bezpłatny dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych, a bezpłatny z innych ważnych przyczyn.

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady udzielania urlopów, ulg i świadczeń, o których mowa w ust. 1, oraz organy uprawnione do ich udzielania, uwzględniając w szczególności:

Art. 69.

1. (uchylony).

2. W razie gdy czas pracy kobiety karmiącej dziecko wynosi ponad 4 godziny ciągłej pracy dziennie, przysługuje jej prawo korzystania z jednej godziny przerwy wliczanej do czasu pracy.

Art. 70.

1. Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, który wniósł podanie o przeniesienie do miejscowości będącej miejscem stałego zamieszkania współmałżonka, jeżeli podanie o przeniesienie nie może być uwzględnione z powodu niemożności zatrudnienia go w zawodzie nauczycielskim w miejscu stałego zamieszkania współmałżonka, dyrektor szkoły udziela urlopu bezpłatnego.

2. Okres urlopu bezpłatnego, o którym mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 2 lat. Jeżeli w tym okresie nauczyciel nie podjął ponownie pracy, stosunek pracy ulega rozwiązaniu.

Większe okno
KomentarzGość
2014-04-12 07:33:07
Odpowiedzi: 0
Czy dyrektor szkoły może polecić nauczycielowi aby na wakacjach opiekował się dziec mi jako wychowawca?
Komentarzbozydar
2014-04-16 23:46:02
Odpowiedzi: 0
Czy pracownik -psycholog (dyplomowany) zatrudniony na pełnym etacie w placówce oświatowej (pracującej bez ferii letnich i zimowych- nie feryjnej) może w trakcie trwania roku szkolnego wykorzystać urlop ojcowski?
KomentarzArleta
2014-04-24 16:20:38
Odpowiedzi: 0
Czy nauczyciel,który już raz przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia ( 10 lat temu),będzie mógł w razie choroby jeszcze raz pójść na taki urlop?
Komentarzbogdan
2014-05-31 09:56:27
Odpowiedzi: 1
Przechodzę na emeryturę od 1 czerwca jestem nauczycielem dyplomowanym z 35letnim stażem w pełnym wymiarze godzin do końca czerwca dostałam umowę na czas określony jaki należy mi się ekwiwalent za urlop za ile dni
Odpowiedzi (1):
k44
2014-06-02 22:11:46
ilość przepracowanych miesięcy razy 5,6 minus wykorzystany urlop
Dodaj odpowiedź
KomentarzAga
2014-06-01 12:00:23
Odpowiedzi: 1
Otrzymałam obowiązkowe wezwanie do sądu w roli świadka w sprawie cywilnej. Gdy poprosiłam o udzielenie mi dnia wolnego z tego tytułu zostałam poinformowana, iż mam przedłożyć podanie o urlop bezpłatny. Czy dyrektor nie powinien mi udzielić urlopu gdy obowiazkowa obecność jest wymagana przez inną instytucję państwową?
Odpowiedzi (1):
k44
2014-06-02 21:59:16
Sąd zwraca koszty stawiennictwa, w tym utracone wynagrodzenie.
Dodaj odpowiedź
Komentarzbeata
2014-06-01 12:15:39
Odpowiedzi: 1
Dzień dobry, proszę o odpowiedź na moje pytanie;
Jestem nauczycielem mianowanym do sierpnia jestem na urlopie bezpłatnym , czy mogę złożyć wniosek o urlop dla podratowania zdrowia od września?
Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź.
Odpowiedzi (1):
k44
2014-06-02 22:04:04
jeżeli jest to 1. urlop to nie, bo siedmioletni okres pracy nie będzie przypadał bezpośrednio przed urlopem
Dodaj odpowiedź
KomentarzDorota
2014-06-08 21:40:29
Odpowiedzi: 0
Jestem nauczycielem klasy "0" w szkole podstawowej.Pracuję w oddziale 10 godzinnym.Poinformowano mnie że mam urlop w wymiarze 35 dni roboczych i mam pracować w lipcu tak jak dyżurne przedszkola.W ciągu roku oddział pracował nieprzerwanie mimo,że w szkole obowiązywaly ferie. czy jest to zgodne z obowiązującymi przepisami?
KomentarzEwa
2014-06-11 23:09:44
Odpowiedzi: 0
W szkole pracuję 11 rok, umowę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze godzin mam od 6 i pół roku, wcześniej była to umowa na czas określony i na pół etatu. Chciałabym od września pójść na urlop dla poratowania zdrowia. Czy należy mi się taki urlop?
KomentarzGRAŻYNA
2014-06-16 19:56:40
Odpowiedzi: 0
W jakim wymiarze należy mi się urlop wypoczynkowy za 2014r. - pracuję w przedszkolu nieprzerwanie 27 lat w pełnym wymiarze.Od miesiąca września br.mam zamiar pójść na urlop zdrowotny
KomentarzGość
2014-06-17 18:04:05
Odpowiedzi: 0
Czy pracownicy szkoły mogą być inaczej traktowani niż nauczyciele w wypłacie świadczenia urlopowego z ZFŚS?
W naszej szkole pracownicy dostają 300 złoty , a nauczyciele 1700 złoty. Czy w takim przypadku jest to zgodne z prawem , że w jednym zakładzie pracy inaczej są traktowani pracownicy.
KomentarzGość
2014-07-08 09:31:08
Odpowiedzi: 0
Witam mam pytanie jestem nauczycielem w czasie wakacji biorę slub czy nalezy mi się urlop olkolicznościowy w związku z zawarciem malżenstwa ewa
KomentarzGość
2014-07-10 16:49:26
Odpowiedzi: 0
ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje mi za 2014rok, jeżeli od 17 lutego do 17 sierpnia 2014 na zwolnieniu lekarskim , ale od 31 maja do 31 sierpnia jestem na wypowiedzeniu.
KomentarzGość
2014-11-28 12:51:04
Odpowiedzi: 0
A co z domami nauczycielskimi wczasowymi,czemu tu sa niewymienione i kto do nich kieruje i ile nauczyciela pobyt w nich kosztuje ?
KomentarzGość
2014-12-10 11:29:13
Odpowiedzi: 0
Mam pytanko jestem na urlopie dla poratowania zdrowia. Czy należą mi się pieniądze na święta?
KomentarzGość
2014-12-16 22:07:39
Odpowiedzi: 1
czy pracownik może ubiegać się o urlop wypoczynkowy w styczniu 2015r. mino iż jest złożony wniosek urlopowy w grudniu 2014r.
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-12-19 19:02:40
U mnie w szkole p. dyrektor przyjęła taki wniosek na dzień wolny 5 stycznia
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2014-12-19 19:01:37
Odpowiedzi: 0
Czy dyrektor ma prawo zmusić nauczyciela do urlopu na okres Przerwy Świątecznej?
KomentarzGość
2014-12-28 20:12:17
Odpowiedzi: 0
Jestem nauczycielem dyplomowanym pracuje 29 lat 4 sierpnia mialam wypadek złamania ręki powracam do pracy od 1 stycznia ile mi się jeszcze należy urlopu dyrekcja twierdzi że tylko do 05 stycznia bardzo prosze o pilna odpowiedz dziękuje
KomentarzGość
2014-12-28 20:13:45
Odpowiedzi: 0
czy nowy rok i trzech króli może być wliczony w urlop
KomentarzGość
2015-01-24 21:32:15
Odpowiedzi: 0
Obecnie jestem na urlopie zdrowotnym (po 19 latach pracy) do 31 sierpnia 2015. Czy po powrocie dyrektor ma obowiązek mnie zatrudnić w pełnym wymiarze godzin,godziny są do objęcia ,ale planuje dać komuś innemu 1/etatu ten ktoś jest zatrudniony na czas określony. Kiedy mogę iść na następny urlop, czy po przepracowaniu roku od poprzedniego czy później.
KomentarzGość
2015-01-27 18:40:57
Odpowiedzi: 0
Będąc nauczycielem mianowanym od 30 lat.19 stycznia trafiłam do szpitala, miałam operację, obecnie jestem na zwolnieniu lekarskim do 20 lutego, w tym czasie będą trwały ferie zimowe (02.02-14.02), wobec tego mam pytanie czy będzie mi się należał ekwiwalent pieniężny za ferie?
KomentarzGość
2015-01-27 21:51:03
Odpowiedzi: 1
Chciałabym skorzystać z 11 dni urlopu bezpłatnego.Jakie są tego konsekwencje w przyszłości?
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-01-31 15:41:09
Bezpłatny urlop -po za konsekwencjami finansowymi to powinien być udzielony,ale kij ma 2 końce... Konsekwencje są uzależnione od humoru dyrektora i zawartej umowy.Ja 2 lata temu wzięłam tydzień urlopu bezpłatnego na wyjazd do sanatorium, z grymasem na twarzy w ostatniej chwili dyrektor mi udzielił.Osoby które często korzystają z urlopów bezpłatnych, konsekwencją może być obniżenie etatu,,,lub brak zatrudnienia,ale to wszystko zależy w jakich stosunkach jesteś z pracodawcą.
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2015-02-13 22:23:14
Odpowiedzi: 0
witam mam pytanie, jestem ciezarna nauczycielka i porod mam przewidziany na ok 7czerwca2015, umowe o prace dostalam na czas okreslony do dnia 31.sierpnia 2015 wiem ze przysługuje mi urlop macierzynski w wymiarze 20 tyg, a czy przysługuje mi dodatkowy urlop i urlop rodzicielski???
KomentarzGość
2015-02-17 22:39:29
Odpowiedzi: 0
Jestem mianowanym nauczycielem. Od września 2013 jestem na 3 letnim urlopie bezpłatnym w związku z wyjazdem za granicę z rodziną, ponieważ mój mąż otrzymał kontrakt na 3 lata ze swojej firmy. W styczniu 2015 urodziłam drugie dziecko. Czy mogę przerwać bezpłatny urlop i starać się o urlop macierzyński i wychowawczy ?
KomentarzGość
2015-03-10 15:19:43
Odpowiedzi: 0
W szkole istnieje podział na grupy w klasach. W związku z tym, musimy przynosić dzienniki podczas trwania lekcji. Czy nauczyciel jest zobowiązany do przyniesienia tego dziennika sam (gdyż musi wtedy zostawić uczniów samych, co jest niezgodne z przepisami, czy moze poprosić ucznia o przyniesienie dziennika?
KomentarzGość
2015-03-11 19:02:48
Odpowiedzi: 0
Witam, jeśli pracuję nie w miejscu zamieszkania tylko dojeżdżam do szkoły czy przysługuje mi dodatek na dojazdy?
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 
 

Do góry
kuratorium pomorskie kuratorium zachodniopomorskie kuratorium warmińsko-mazurskie kuratorium podlaskie kuratorium mazowieckie kuratorium kujawsko-pomorskie kuratorium wielkopolskie kuratorium lubuskie kuratorium lubelskie kuratorium łódzkie kuratorium dolnośląskie kuratorium opolskie kuratorium śląskie kuratorium świętokrzyskie kuratorium podkarpackie kuratorium małopolskie